Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks

Vastu võetud 22.10.2007 nr 225
RT I 2007, 56, 376
jõustumine 29.10.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamise Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.02.2008 nr 43 (RT I 2008, 9, 65) 18.02.2008

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 134 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse 2008. aastaks kutselise kalapüügi võimalused kalapüügiks kalalaeva ja kaluri kalapüügiloa alusel.

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

§ 11. Kutselise kalapüügi võimalused Läänemerel kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Läänemerel kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel on:

 

1)

  räim Läänemere keskosas ja Soome lahes ehk Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (edaspidi ICES) alarajoonides 25 kuni 27, 28-2, 29 ja 32

15 929 tonni;

2) 

  räim Liivi lahes ehk ICES alarajoonis 28-1

7842 tonni;

3) 

  tursk ICES alarajoonides 25 kuni 32

842 tonni;

4) 

  lõhe Läänemere avaosas ehk ICES alarajoonides 25 kuni 31

2456 isendit;

5) 

  lõhe Soome lahes ehk ICES alarajoonis 32

200 isendit.

(2) Lõhe püügivõimalus arvutatakse enne kalapüügiloale märkimist ümber tonnidesse, arvestades ühe tonni kohta 200 isendit.

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

 

§ 12. Kutselise kalapüügi võimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni  reguleeritaval veealal kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleeritaval veealal on:

1) Euroopa Liidu poolt kehtestatud Eesti püügivõimalused;

2) reguleerimata liigid.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu NAFO ja Euroopa Liit ei piira.

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

 

§ 13. Kutselise kalapüügi võimalused Teravmägede püügipiirkonnas kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Teravmägede püügipiirkonnas on lubatud krevetti püüda 377 püügipäeva.

(2) Teravmägede püügipiirkonnas on lubatud krevetipüügil üheaegselt viibida kolmel Eesti lipudokumendiga kalalaeval.

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

 

§ 14. Kutselise kalapüügi võimalused Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni reguleeritaval veealal kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) reguleeritaval veealal on:

1) Euroopa Liidu poolt kehtestatud Eesti püügivõimalused;

2) reguleerimata liigid.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu NEAFC ja Euroopa Liit ei piira.

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

 

§ 15. Kutselise kalapüügi võimalused Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas, mille koordinaadid on toodud lõikes 3 ning mis jääb väljapoole rannikuriikide majandusvööndit (edaspidi Edela-Atlandi püügipiirkond), on lubatud püüda reguleerimata liike.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas ei piirata.

(3) Edela-Atlandi püügipiirkond on piiratud järgmiste joontega: Lõuna-Ameerika rannikut mööda 10º lõunalaiust kuni 20º läänepikkuseni ja sealt piki 20º meridiaani lõunasse 50º lõunalaiuseni, seejärel mööda 50º paralleeli läände kuni 50º läänepikkuseni, seejärel piki 50º meridiaani lõunasse 60º lõunalaiuseni, siis mööda 60º paralleeli läände 67º16' läänepikkuseni, seejärel põhja poole punktini, mille koordinaadid on 56º22' lõunalaiust ja 67º16' läänepikkust, edasi itta mööda 56º22' lõunalaiust punktini 65º43' läänepikkust, seejärel mööda joont, mis ühendab punkte 55º22' lõunalaiust ja 65º43' läänepikkust, 55º11' lõunalaiust ja 66º04' läänepikkust, 55º07' lõunalaiust ja 66º25' läänepikkust; siis piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

 [RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

§ 2. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv ning agariku väljapüügimaht Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel

(1) Harju maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

8

2) avaveemõrd

80

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

61

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

101

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

80

6) nakkevõrk

1559

7) 100 õngekonksuga õngejada

76

8) veonoot

1

(2) Hiiu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

17

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

250

3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

65

4) rivimõrd ehk angerjarüsa

1000

5) nakkevõrk

2198

6) veonoot

3

7) põhjanoot

2

8) 100 õngekonksuga õngejada

200

(3) Hiiu maakonnas on agariku lubatud püügivõimalus kutselisel kalapüügil 2000 tonni.

(4) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

30

2) avaveemõrd

30

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

20

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

12

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

5

6) nakkevõrk

658

7) 100 õngekonksuga õngejada

2

(5) Lääne maakonnas, välja arvatud Vormsi saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

30

2) avaveemõrd

30

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

85

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

70

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

1890

6) nakkevõrk

2140

7) 100 õngekonksuga õngejada

130

(6) Lääne maakonna Vormsi saare alalistele elanikele on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks on 45.

(7) Lääne-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

3

2) avaveemõrd

30

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

75

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

29

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

5

6) nakkevõrk

998

7) 100 õngekonksuga õngejada

25

(8) Pärnu maakonnas, välja arvatud Kihnu ja Manilaiu saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

152

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

130

3) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

301

4) avaveemõrd

482

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

478

6) nakkevõrk

3355

7) 100 õngekonksuga õngejada

339

8) veonoot

8

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

(9) Pärnu maakonna Kihnu saare alalistele elanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk

554

2) kastmõrd ehk seisevnoot

20

3) avaveemõrd

5

4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

12

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

62

6) 100 õngekonksuga õngejada

473

7) veonoot

11

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

(10) Pärnu maakonna Manilaiu saare alalistele elanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk

106

2) kastmõrd ehk seisevnoot

3

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

1

4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

2

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

10

6) 100 õngekonksuga õngejada

33

7) veonoot

1

[RT I 2008, 9, 65 – jõust. 18.02.2008]

(11) Saare maakonnas, välja arvatud Ruhnu saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot

95

2) avaveemõrd

130

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

265

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

197

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

1300

6) nakkevõrk

2070

7) tõstevõrk

5

8) põhjanoot

12

9) veo- või pöörinoot

3

10) kaldanoot

2

11) 100 õngekonksuga õngejada

208

(12) Saare maakonna Ruhnu saare alalistele elanikele on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks on 30.

(13) Saare maakonnas on agariku lubatud püügivõimalus kutselisel kalapüügil 2000 tonni.

§ 3. Lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

(1) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd

126

2) mõrd tindipüügiks

100

3) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km

850

4) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel

127

5) põhjanoot ehk mutnik

8

6) pöörinoot

1

7) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

1

(2) Jõgeva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd

135

2) mõrd tindipüügiks

60

3) juhtaiata mõrd

5

4) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km

700

5) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel

233

6) 100 õngekonksuga õngejada

10

7) põhjanoot ehk mutnik

4

8) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

1

9) pöörinoot

1

(3) Põlva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel:

1) mõrd tindipüügiks

5

2) mõrd mõrrajadas

261

3) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m

450

4) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 m kaugusel

131

5) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

1

6) püüvõrk

13

(4) Tartu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsil ja Lämmijärvel:

1) ääre- või avaveemõrd

150

2) mõrd mõrrajadas

229

3) mõrd tindipüügiks

135

4) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ja Lämmijärvel kaldast kaugemal kui 500 m

1000

5) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ja Lämmijärvel kaldast kuni 500 m kaugusel

190

6) põhjanoot ehk mutnik

8

7) püüvõrk

2

8) pöörinoot

1

9) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

2

§ 4. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võrtsjärvel

Võrtsjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) mõrd suu kõrgusega 1 m ja rohkem

324

2) nakkevõrk

320

§ 5. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna siseveekogudel
(1) Kahala järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk

7

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

2

(2) Rummu järvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 2.

(3) Männiku karjääris on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 5.

(4) Soodla Kaunissaare veehoidlas on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 2.

(5) Kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna vooluveekogudel on:

1) silmumõrd

45

2) silmutorbik

700

§ 6. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Ida-Viru maakonna siseveekogudel

(1) Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul lubatud kutselise kalapüügi vahendid ja nende piirarv:

1) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

40

2) nakkevõrk

80

(2) Narva jõe alamjooksul on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks silmutorbik ja selle piirarvuks 15 000.

§ 7. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

(1) Saadjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk

26

2) avaveemõrd

2

3) ääremõrd

13

4) rivimõrd ehk angerjarüsa Mudajõe väljavoolul

1

5) 100 õngekonksuga õngejada

10

(2) Elistvere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk

2

2) ääremõrd

1

(3) Kuremaa järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk

8

2) ääremõrd

9

3) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul

1

4) 100 õngekonksuga õngejada

5

(4) Kaiavere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk

11

2) avaveemõrd

1

3) ääremõrd

9

4) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul

1

5) 100 õngekonksuga õngejada

5

(5) Pikkjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk

2

2) ääremõrd

2

(6) Põltsamaa jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakke- või raamvõrk ja selle piirarvuks 2.

(7) Omedu jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ääremõrd

1

2) nakke- või raamvõrk

1

§ 8. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

Lääne maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmutorbik Nõva jõel

50

2) silmutorbik Riguldi jõel

50

3) nakkevõrk Sutlepa merel jääaluseks püügiks

15

§ 9. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Lääne-Viru maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd

17

2) silmutorbik

500

§ 10. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

(1) Ermistu järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk

12

2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

5

(2) Lõikes 1 nimetamata Pärnu maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd

15

2) silmutorbik

2000

§ 11. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Saare maakonna siseveekogudel

(1) Nasva jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks jõemõrd ja selle piirarvuks 6.

(2) Mullutu lahel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m ja selle piirarvuks 4.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata siseveekogudel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks silmumõrd ja selle piirarvuks 4.

§ 12. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Tartu maakonna siseveekogudel

(1) Suurel Emajõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd

59

2) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

7

3) avaveemõrd

2

4) nakke- või raamvõrk

11

5) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

9

(2) Ahja jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd

6

2) nakke- või raamvõrk

1

(3) Koosa (Liivanina) jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks ühe tiivaga mõrd ja selle piirarvuks 8.

(4) Ilmatsalu jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks ühe tiivaga mõrd.

(5) Kalli ja Kaevandu jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd

5

2) nakke- või raamvõrk

3

3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

1

(6) Karijärvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakke- või raamvõrk.

(7) Viisjaagu järvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakke- või raamvõrk.

(8) Keeri järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd

4

2) nakke- või raamvõrk

6

3) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

1

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1m

2

§ 13. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

Põlva maakonnas Ahja jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m.

§ 14. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võru maakonna siseveekogudel

Vagula järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk

10

2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

6

3) 100 õngekonksuga õngejada

6

4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m või kuurits või liiv

2

§ 15. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 2 lõigetes 9 ja 10 toodud Pärnu maakonna Kihnu ja Manilaiu saare alaliste elanike kutselise kalapüügi võimalused jaotatakse «Kalapüügiseaduse» § 16 lõikes 3 sätestatud korras, arvestades ajaloolise püügiõiguse arvutamisel samade taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal kalapüügil Läänemerel Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi.

(2) Paragrahvi 12 lõike 1 punktis 3 toodud avaveemõrra püügivõimalused jaotatakse «Kalapüügiseaduse» § 16 lõikes 3 sätestatud korras, arvestades ajaloolise püügiõiguse arvutamisel samade taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal Tartu maakonnas Suurel Emajõel kalapüügil angerja valguspüünismõrraga kaluri kalapüügiloa alusel õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi.


 

/otsingu_soovitused.json