Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 “Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 10, 72

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 “Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.02.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määrusega nr 92 kinnitatud «Kaitseväe rivimäärustikus» (RT I 1998, 54/55, 803; 2005, 67, 519) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 36 sõnastatakse järgmiselt:

« 36. Valvelsamm nõuab jõupingutust, arendab ühtekuuluvust ja distsipliini. Valvelsammul liigutakse lühikestel vahemaadel ja tervitamisel koondrivis.

Käskluse «VALVELSAMMU – MARSS!» järel alustada liikumist vasaku jalaga, rõhutades esimest sammu; keha hoida sirge, pea püsti, lõug kergelt tagasi tõmmatud, suu kinni ja vaade suunatud ette; käed liiguvad hoogsalt sammu taktis pingeta vöö kõrguselt käelaba võrra kõrgemale ette ja väljasirutatult taha, sõrmed on koos ja kergelt kõverdatud, etteliikumisel on käed rusika kaugusel kehast. Sammu pikkus on ligikaudu 80 cm, sagedus 120 sammu minutis.»;

2) punkt 54 sõnastatakse järgmiselt:

« 54. Tervitamiseks koondrivis liikumisel antakse käsklused «VALVELSAMMU – MARSS!» (vt punkti 19) ja «PAREMALE (VASAKULE) – VAAT!».

Pärast käsklust «VALVELSAMMU – MARSS!» alustada liikumist valvelsammul; üheaegselt vasaku jala mahapanekuga antavat täitekäsklust «PAREMALE (VASAKULE) – VAAT!» teha parema jalaga veel üks samm, üheaegselt vasaku jala mahapanekuga pöörata pea järsult tervitatava poole, tõstes samaaegselt kergelt lõuga ja saata tervitatavat vaatega.

Rühmaülemad ja temast kõrgemal ametikohal teenivad kaitseväelased tõstavad samaaegselt peapöördega parema käe tervitusasendisse ja peatavad vasaku käe liikumise.

Tervitamine lõpeb käsklusega «TAKTSAMMU – MARSS!».

Selle käskluse järel, mis antakse vasaku jala mahapanekul, teha veel üks samm ja vasaku jala mahapanekul pöörata pea järsu liigutusega otse ning jätkata liikumist taktsammul.».

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT