Teksti suurus:

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 16, 231

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 14.02.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

§ 2. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:
1) «Metsaseaduse» § 10 lõike 5 tähenduses metsaühistu (edaspidi metsaühistu) küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) paikneva tema liikmete omandis oleva «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa kohta (edaspidi metsamaa) kinnisasja omaniku antud sellekohase õiguse alusel või § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud tulekaitseobjekti tähistamise või § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juurdepääsutee tähistamise või korrashoidmise korral juurdepääsutee omaniku antud õiguse alusel. Kinnisasja või juurdepääsutee omanik kinnitab metsaühistu liikmena lisas 1 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
2) füüsilisest või eraõiguslikust juriidilisest isikust erametsaomanik (edaspidi erametsaomanik) tema omandis oleva maapiirkonnas paikneva metsamaa või § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juurdepääsutee tähistamise või korrashoidmise korral tema omandis oleva juurdepääsutee kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja ei ole pärast 1. jaanuari 2007 saanud ega taotle sama kulu hüvitamiseks samale metsamaa osale kavandatud sama tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
2) kui taotleja on metsaühistu, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
4) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
6) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, peab tagasimaksmisele kuulunud summa olema tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
7) taotleja või metsaühistu puhul tema liige tagab tasuta juurdepääsu sellele suitsetamis- ja lõkketegemiskohale, transpordivahendi peatuskohale ning tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje veevõtukoha juurdepääsuteele ja veevõtukohale, mille kohta taotletakse toetust.

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamiseks järgmiste tegevuste kohta:
1) istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede soetamine ja istutamine ning vajaduse korral taimekaitsevahendi või metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamine ja kasutusele võtmine (edaspidi uue metsakultuuri rajamine);
2) loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamine (edaspidi looduslikule uuenemisele kaasaaitamine);
3) metsakultuuri hooldamine.

(2) Toetust võib taotleda metsatulekahju ennetamiseks järgmiste tegevuste kohta:
1) tuleohumärgi ja -plakati soetamine ja paigaldamine ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee tähistamine (edaspidi tulekaitseobjekti tähistamine);
2) tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale juurdepääsutee ning transpordivahendi peatuskoha korrashoidmine (edaspidi juurdepääsutee korrashoidmine);
3) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine;
4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine ja tähistamine.

(3) Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või -murd.

§ 4. Nõuded toetatavate tegevuste kohta

(1) Toetust võib taotleda § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui:
1) metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 0,5 hektari suurune;
2) pärast 1. jaanuari 2007 toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud «Metsaseaduse» alusel ja korras kehtiv metsateatis ja metsakaitseekspertiis;
3) metsakultuuri hooldamise korral on samale metsamaa osale, mille kohta toetust taotletakse, kahjustatud metsa taastamiseks rajatud uus metsakultuur või on seal looduslikule uuenemisele kaasaaidatud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007;
4) istutatakse keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» § 15 lõikes 1 ning keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 69 «Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu» lubatud puuliikide metsapuutaimi ning hariliku männi ja kuuse kultiveerimisel arvestatakse keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 75 «Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad» § 3 lõigetes 4 ja 5 toodud nõudeid;
5) istutatavad metsapuutaimed on keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded» kohaselt varustatud puuliiki, kvaliteeti ja päritolu tõendava põhitunnistusega ning sertifitseerimisele mittekuuluvad metsapuutaimed puuliiki ja päritolu tõendava vastavustunnistusega;
6) istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kellele on «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 66 alusel Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus väljastanud istutatava puuliigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa. Kui taotlejal või metsaühistu puhul tema liikmel endal on nimetatud tegevusluba, võib ta istutada enda kasvatatud metsapuutaimi;
7) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike kasvatatud metsapuutaimed vastavad keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded» §-s 3 toodud nõuetele ja on varustatud tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakirjaga;
8) metsapuutaimed on istutatud ühtlaselt üle pinna arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime ühe hektari kohta, välja arvatud hariliku männi taimede puhul, mida peab istutama vähemalt 3000 tükki hektarile;
9) metsapuutaimi kaitsvad metsatarvikud on tüvekrae, tüvetoru või ladvakaitse.

(2) Toetust võib taotleda § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste kohta, kui:
1) metsamaa asub keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määrusega nr 14 «Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus» kehtestatud suure või keskmise tuleohuga maakonnas ning kavandatavate tegevuste kohta on koostatud lisas 2 toodud vormi kohane metsatulekahju ennetamise projekt;
2) juurdepääsutee korrashoidmise korral on juurdepääsutee eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses ja tehtavateks töödeks on kruusa või siirdekatendi lisamine või hööveldamine;
3) mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vöönd rajatakse või hoitakse korras «Päästeseaduse» § 21 lõike 4 alusel kehtestatud tuleohutusnõuete kohaselt;
4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise korral on selle metsamaa suurus, kuhu suitsetamis- ja lõkketegemiskoht rajatakse, vähemalt 5 hektarit ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoht ei ole suurem kui 60 m2, sinna kuuluvad liivaga varustatud suitsuotste kogumiskoht, prügikast, tulekindel lõkketegemiskoht, puistematerjal lõkke kustutamiseks ning vajaduse korral ilma vundamendi ja välisseinteta varjualune, lauad ja pingid või transpordivahendi parkimiskoht pindalaga kuni 20 m2.

(3) Kavandatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlbliku maksumuse moodustavad:
1) tegevuse käibemaksuta maksumus ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:
1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(3) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
4) kulutused reklaamile;
5) palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
6) liisingumakse;
7) sularahamakse, mis ületab 1000 krooni ühe tegevuse kohta, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu;
8) juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutus, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning riigilõivu ja teostatavusuuringu eest;
9) notaritasu;
10) trahv, finantskaristus ja kohtukulud;
11) kasutatud kauba ostmiseks tehtud kulutused;
12) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
13) riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või riigi osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule kuuluva metsamaa ja tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee ning transpordivahendi peatuskoha kohta tehtud kulud;
14) «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud aladel ja objektidel, kus keskkonnakaitselised piirangud ei võimalda teha kavandatavaid töid, tehtud kulud;
15) muud kulud, mis ei ole kavandatava tegevusega otseselt seotud;
16) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 6. Nõuded tegevuse hinnapakkumise kohta

(1) Kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumine).

(2) Kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumise.

(3) Hinnapakkumine peab olema tehtud iga tegevuse kohta eraldi.

(4) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga.

(5) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või juhatuse liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 7. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kusjuures toetuse maksimaalne suurus on järgmine:
1) uue metsakultuuri rajamise korral 29 900 krooni hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõike 1 punktis 9 nimetatud metsatarvikuid, ja 14 100 krooni hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata;
2) looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral 2400 krooni hektari kohta;
3) metsakultuuri hooldamise korral 2100 krooni hektari kohta.

(2) Toetust antakse § 3 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud tegevuse kohta kuni 80% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

(3) Toetust antakse suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise ja tähistamise korral kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 78 233 krooni ühe suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ning tähistamiseks ning mitte rohkem kui 312 932 krooni taotleja kohta arengukava programmiperioodil kokku.

(4) Arengukava programmiperioodil võib toetust taotleda:
1) uue metsakultuuri rajamise või looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral sama metsamaa osa kohta tehtud sama metsakaitseekspertiisi alusel üks kord;
2) metsakultuuri hooldamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas ja mitte üle viie järjestikuse kalendriaasta;
3) tulekaitseobjekti tähistamise ja juurdepääsutee korrashoidmise korral sama tegevuse ja tuletõkestusriba või -vööndi korrashoidmise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas;
4) tuletõkestusriba või -vööndi või suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks sama metsamaa osa kohta üks kord.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 8. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isikule (edaspidi volitatud isik) lisas 3 või 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

(4) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist Päästeameti kohalikule päästeasutusele või Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus) kooskõlastamiseks lisas 2 toodud vormi kohase metsatulekahju ennetamise projekti.

§ 9. Nõuded taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja volitatud isikule taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

(2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
2) ärakiri metsaühistu üldkoosoleku otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda arengukava raames toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega ja andmetega nende omandisse kuuluva metsamaa suuruse kohta mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga.

(3) Taotleja esitab järgmised kavandatava tegevuse nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) tegevuse asukoha skeem või ärakiri katastriüksuse plaanist, millele on märgitud kavandatava tegevuse asukoht ja sellega seotud katastriüksuste piirid koos katastritunnustega;
2) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul tegevuse asukohajärgse Päästeameti kohaliku päästeasutuse ja keskkonnateenistuse kooskõlastatud metsatulekahju ennetamise projekt;
3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et veevõtukohale juurdepääsutee on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses;
4) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt üks hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga;
5) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul lisas 5 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 6 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
6) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui tegevus, mille kohta toetust taotletakse, viiakse ellu kaasomandis oleval metsamaal või kaasomandis oleva eratee tähistamiseks või korrashoidmiseks;
7) ärakiri § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud kinnituskirjast, kui toetust taotleb metsaühistu.

(4) Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul ühe ja § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 10. Taotluse vastuvõtmine

Volitatud isik kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 11. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) Volitatud isik kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastamise kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb volitatud isik «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 12. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve, hindab volitatud isik nõuetele vastavaid taotlusi lisas 6 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 kohaselt.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul hinnatakse nõuetele vastavaid taotlusi lisas 6 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 kohaselt, kui toetuse rahastamiseks jätkub eelarvevahendeid pärast § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta toetuse taotlemiseks esitatud nõuetele vastavate taotluste rahuldamist ja kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve.

(3) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel eelistatakse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul võrdsete hindepunktide korral taotlejat, kelle taastatava metsa pindala on suurem, ning § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul eelistatakse võrdsete hindepunktide korral taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

(4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul lõigete 1 ja 3 alusel kõrgema koondhinde saanud taotlus ning § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul lõigete 2 ja 3 alusel kõrgema koondhinde saanud taotlus.

§ 13. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib volitatud isik teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

(4) Volitatud isik teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 14. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata volitatud isikut kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata volitatud isikut kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
3) metsaühistu või mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

(3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata volitatud isikut kirjalikult nõusoleku saamiseks:
1) tegevusega seotud muudatustest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 15. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid volitatud isikule kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates volitatud isiku poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) säilitama selle metsamaa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarbe vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) säilitama ja tagama saadud toetuse eest rajatud või korras hoitud tulekaitseobjekti sihipärase kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
4) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on metsaühistu, kelle liige on selle metsamaa osa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;
5) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.

§ 16. Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja volitatud isikule pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 7 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

(2) Uue metsakultuuri rajamise korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks volitatud isikule pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
1) lisas 8 toodud vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta;
2) istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava põhitunnistuse ärakiri (sertifitseeritava puuliigi puhul) või metsataimepartii vastavustunnistuse ärakiri (sertifitseerimisele mittekuuluva puuliigi puhul);
3) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki kasvatatud metsapuutaimede istutamise korral tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakiri;
4) kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa ärakiri.

(3) Toetuse väljamaksmiseks looduslikule uuenemisele kaasaaitamise ja metsakultuuri hooldamise korral esitab toetuse saaja volitatud isikule pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele lisas 8 toodud vormi kohase kinnituse tööde tegemise kohta.

(4) Lõike 1 punktis 1 nimetatud tellitud teenuse või tehtud töö või ostetud kauba kohta väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 17. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) Volitatud isik teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul arvates § 16 lõigetes 1–3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole ühe kuu jooksul arvates lõikes 1 nimetatud ettepaneku saamisest.

(3) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(4) Volitatud isik teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 18. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab volitatud isik kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 8 lõike 2 alusel PRIA määratud esimesel taotluse esitamise tähtajal võib taotleda toetust tegevuse kohta, mille elluviimist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril, ning esitada § 16 lõigetes 1–3 nimetatud dokumendid koos taotlusega.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul otsustatakse toetuse maksmine sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Jaanus TAMKIVI

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

/otsingu_soovitused.json