Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2008
Avaldamismärge:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine
[RT I 2007, 8, 41 - jõust. 03.02.2007]

Vastu võetud 21.01.2005 nr 12
RT I 2005, 5, 19
jõustumine 28.01.2005, rakendatakse alates 1.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

25.08.2005 nr 223 (RT I 2005, 46, 382) 11.09.2005 (rakendatakse alates 1.08.2005)

18.01.2007 nr 18 (RT I 2007, 5, 31) 26.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

25.01.2007 nr 20 (RT I 2007, 8, 41) 3.02.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

14.02.2008 nr 46 (RT I 2008, 10, 71) 22.02.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.

[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

§ 2. Palgatasemed

(1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisadele 1 ja 4.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

(2) Kaadrikaitseväelaste palgatase määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.

§ 3. Palgamäärade diferentseerimine

(1) Kaitseministril Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja siseministril Siseministeeriumi valitsemisalas on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohale diferentseeritud palgamäärad, esitades diferentseerimise põhjendused.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

(2) Palgamäära võib diferentseerida asutusele või üksusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kuni 50% kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.

§ 4. Auastmetasu

Kaadrikaitseväelasele makstakse tema sõjaväelise auastme järgi lisatasu auastme eest vastavalt lisale 2.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

§ 5. Lisatasud

(1) Riigieelarvest kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamiseks määratud summa piires võib kaadrikaitseväelasele määrata ja maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ja teenistuse eripära eest teenistust korraldava ülema otsusel vastavuses asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(2) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse kaadrikaitseväelase ametijuhendis või kaitseväe sisemäärustikus fikseerimata teenistusülesandeid või teenistust korraldava ülema poolt käskkirjaga antud lisaülesandeid juhul, kui need ei kuulu kaadrikaitseväelase teenistusülesannete hulka.

(3) Teenistuse eripäraks loetakse kaadrikaitseväelase teenistust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 9 sätestatud tingimustes.

(4) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks on kaadrikaitseväelase teenistustulemuste hindamine.

(5) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkuse hindamine kaadrikaitseväelaste kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või üksuse ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkust hindab asutuse või üksuse juht.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisades 1 ja 4 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

(7) Kaadrikaitseväelaste kollektiivse panuse korral makstakse nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu samal alusel ka asutuse või üksuse juhile ning sel juhul ei kohaldata kaadrikaitseväelastele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirangut.

(8) Asjaomane minister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada ministeeriumi valitsemisalas teenivate kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

§ 6. [Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

§ 7. Teenistustasu maksmise kord

(1) Kaadrikaitseväelasele arvestatakse ja makstakse teenistustasu vastavalt asutuses või üksuses kehtivale teenistustasu maksmise korrale.

(2) Kaadrikaitseväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ametikohale «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel, säilitatakse sõjaväelise auastmeta ametikohal talle endisel ametikohal määratud ametipalk, auastmetasu.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(3) Kui sõjaväelise auastmeta ametikohale suunatud kaadrikaitseväelasele endisel ametikohal määratud ametipalk osutub madalamaks sõjaväelise auastmeta ametikohale kinnitatud ametipalgast, hüvitatakse kaadrikaitseväelasele ametipalkade vahe juurdemaksega.

(4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud, «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 161 sätestatud puhkusetasu ning puhkusetoetuse määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaadrikaitseväelasele tema teenistust valitsusasutuses või valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või õppeasutuses korraldav minister või hallatava riigiasutuse või õppeasutuse juht.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(5) Kaadrikaitseväelase suunamisel ilma sõjaväelise auastmeta ametikohale arvestatakse ja makstakse talle teenistustasu selle asutuse eelarvest, kuhu ta teenistusse suunati, ja vastavalt seal kehtivale töötasu maksmise korrale.

§ 8. Valitsusasutuses teeniva kaadrikaitseväelase teenistuse tasustamine

Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisadele 1 ja 4.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

§-d 9. ja 10 [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)
[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim
määr

Keskmine

Kõrgeim
määr

maa- ja õhuväes

mereväes

Kindralmajor

Kontradmiral

K 16

24 400

26 850

29 300

Brigaadikindral

Kommodoor

K 15

20 300

22 350

24 400

Kolonel

Mereväekapten

K 14

16 900

19 450

22 000

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

K 13

14 700

16 900

19 100

Major

Kaptenmajor

K 12

13 400

15 400

17 400

Kapten

Vanemleitnant

K 11

12 200

14 050

15 900

Leitnant

Leitnant

K 10

11 100

12 200

13 300

Ülemveebel

Ülemveebel

K 9  

13 500

14 850

16 200

Staabiveebel

Staabiveebel

K 8  

11 700

13 450

15 200

Vanemveebel

Vanemveebel

K 7  

11 100

12 750

14 400

Veebel

Veebel

K 6  

10 100

11 600

13 100

Nooremveebel

Nooremveebel

K 5  

  9 600

10 550

11 500

Vanemseersant

Vanemmaat

K 4  

  9 100

10 000

10 900

Seersant

Maat

K 3  

  8 700

  9 550

10 400

Kapral

Vanemmadrus

K 2  

  8 300

  9 150

10 000

Reamees

Madrus

K 1  

  7 900

  8 700

  9 500

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)
[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES

Auaste maa- ja õhuväes
Auaste
mereväes
Auastmetasu määr kroonides
Kindral Admiral
10 400
Kindralleitnant Viitseadmiral
8 600
Kindralmajor Kontradmiral
7 100
Brigaadikindral Kommodoor
6 000
Kolonel Mereväekapten
5 100
Kolonelleitnant Kaptenleitnant
4 100
Major Kaptenmajor
3 500

Kapten

Vanemleitnant

2 800

Leitnant Leitnant
2 300
Nooremleitnant Nooremleitnant
1 800
Lipnik Lipnik
1 400
Ülemveebel Ülemveebel
2 800
Staabiveebel Staabiveebel
2 100
Vanemveebel Vanemveebel
1 600
Veebel Veebel
1 300
Nooremveebel Nooremveebel
1 000
Vanemseersant Vanemmaat
800
Seersant Maat
600
Nooremseersant Nooremmaat
500
Kapral Vanemmadrus
300

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 3

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES
[Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 4
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2007. a määrusega nr 20)
[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Siseministeeriumi valitsemisalas

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim määr

Keskmine määr

Kõrgeim määr

Kindralmajor/kontradmiral

P 16

23 900

25 100

26 300

Brigaadikindral/kommodoor

P 15

20 200

21 250

22 300

Kolonel/mereväekapten

P 14

16 300

17 550

18 800

Kolonelleitnant/kaptenleitnant

P 13

12 600

14 750

15 800

Major/kaptenmajor

P 12

10 650

12 500

13 400

Kapten/vanemleitnant

P 11

  9 500

11 200

12 000

Leitnant

P 10

  9 000

10 200

10 700

Ülemveebel

P 9  

11 400

12 800

13 400

Staabiveebel

P 8  

  9 250

10 850

11 600

Vanemveebel

P 7  

  8 800

10 350

11 100

Veebel

P 6  

  8 250

  9 700

10 400

Nooremveebel

P 5  

  7 850

  9 050

  9 500

Vanemseersant/vanemmaat

P 4  

  7 600

  8 750

  9 200

Seersant/maat

P 3  

  7 400

  8 500

  8 900

Kapral/vanemmadrus

P 2  

  7 200

  8 200

  8 600

Reamees/madrus

P 1  

  6 750

  7 900

  8 300

/otsingu_soovitused.json