Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.1997
Avaldamismärge:RT I 1997, 16, 284

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 18.02.1997 nr 156

Lähtudes seaduse «1997. aasta riigieelarve» (RT I 1997, 2/3, 10) paragrahvist 1 (kulude osa 30 peatükk 82) ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a. määrusega nr. 67 «Riigi kultuuri- ja teaduspreemiatest» (RT I 1994, 15, 256; 1996, 10, 196; 84, 1511; 89, 1604):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Viktor Palmile.

2. Määrata 1996. aastal avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:

1) Ago Samosonile – täppisteaduste alal töö «Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonantsspektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes» eest
2) Mart Ustavile – keemia ja molekulaarbioloogia alal töö «Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine» eest
3) Mati Rahule (kollektiivi juht), Tiiu Aareleiule, Kaja Gornoile, Heldi Thomsonile – arstiteaduse alal töö «Vähktõbi Eestis 1968–1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus» eest
4) jagada geo- ja bioteaduste preemia kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks ning määrata need:
    Tõnu Meidlale – töö «Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid» eest
    Urmas Kõljalale – töö «Seeneperekond Tomantella ja suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises Euraasias» eest
5) Wolfgang Drechslerile – sotsiaalteaduste alal töö «Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses» eest
6) jagada humanitaarteaduste preemia kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks ning määrata need:
    Valter Langile – töö «Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul» eest
    Karl Pajusalule – töö «Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis» eest.

3. Riigi teaduspreemiad makstakse välja Haridusministeeriumi 1997. aasta eelarve vahenditest.

  Peaminister Tiit VÄHI

Riigisekretär Uno VEERING