Teksti suurus:

Teenetemärkide registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2008, 11, 79

Teenetemärkide registri põhimäärus

Vastu võetud 21.02.2008 nr 54

Määrus kehtestatakse «Teenetemärkide seaduse» § 62 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk TEENETEMÄRKIDE REGISTRI PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.  Registri ametlik nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on «Teenetemärkide register» (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on «Decorations Register».

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Vabariigi Presidendi Kantselei.

§ 3.  Registri pidamise eesmärk ja registri ülesanded

  (1) Registri pidamise eesmärk on tagada korrastatud ülevaade isikutest, kellele, milliste teenete eest ja millise riikliku teenetemärgi on Vabariigi President andnud. Registri pidamise eesmärk on tagada ka ülevaade selle kohta, millised välisriigid on millistele Eesti kodanikele ja milliste teenete eest au- või teenetemärgi andnud.

  (2) Registri ülesanne on tagada Vabariigi Presidendilt teenetemärgi saanud isikute ja välisriigilt au- või teenetemärgi saanud Eesti kodanike ning nendele antud teenetemärkide kohta teabe kättesaadavus selleks õigustatud isikutele ja asutustele.

2. jagu Registri ülesehitus ja andmekoosseisud 

§ 4.  Registri pidamine

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 5.  Registri andmekoosseisud

  (1) Vabariigi Presidendilt teenetemärgi saanud isikute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) sünniaeg;
  3) teenetemärgi nimetus ja klass, seerianumber;
  4) andmed teenetemärgi andmise otsuse kohta;
  5) teene kirjeldus;
  6) kodakondsus;
  7) teenetemärgi üleandmise aeg ja koht, teenetemärgi tagastamise korral ka tagastamise aeg ja koht;
  8) teenetemärgi äravõtmise alus ja aeg, samuti andmed teenetemärgi äravõtmise otsuse kohta.

  (2) Välisriigilt au- või teenetemärgi saanud Eesti kodaniku kohta kantakse registrisse lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 8 nimetatud andmed ning:
  1) riik, kellelt au- või teenetemärk on saadud;
  2) andmed selle kohta, kas kanne on tehtud isiku avalduse või muul viisil saadud teabe alusel.

  (3) Kui mõne andme osas teavet ei ole, jäetakse kanne tegemata.

§ 6.  Andmete kandmine registrisse

  (1) Paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud andmed kannab registrisse Vabariigi Presidendi Kantselei ühe kuu jooksul pärast Vabariigi Presidendi otsust, millega isikule teenetemärk antakse või see temalt ära võetakse.

  (2) Paragrahvi 5 lõikes 2 sätestatud andmed kannab registrisse Vabariigi Presidendi Kantselei välisriigilt au- või teenetemärgi saanud isiku avalduse alusel ühe kuu jooksul pärast avalduse saamist. Vabariigi Presidendi Kantselei võib teha kande ka ilma isiku avalduseta, kui au- või teenetemärgi andmine on Vabariigi Presidendi Kantseleile teada.

§ 7.  Registrile esitatud ja registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Isikul, kes leiab, et tema kohta tehtud kanne on väär, on õigus taotleda kande muutmist.

  (2) Vabariigi Presidendi Kantseleil on õigus omal algatusel lisada puuduvaid andmeid ning muuta ja sulgeda ebaõigeid ja ebatäpseid kandeid.

3. jagu Juurdepääs registrisse kantud andmetele 

§ 8.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Igaühele võimaldatakse juurdepääs registri avalikele andmetele Vabariigi Presidendi Kantselei veebilehe kaudu.

  (2) Paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmed on avalikud, välja arvatud isiku sünnikuu ja -päev.

4. jagu Registri pidamise finantseerimine 

§ 9.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Vabariigi Presidendi Kantselei eelarves selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Enne käesoleva määruse jõustumist teenetemärgi saanud teenetemärgi kavaleride andmete registrisse kandmine

  Registrisse kantakse andmed ka enne käesoleva määruse jõustumist riikliku teenetemärgi saanud isikute kohta, samuti Eesti kodanike kohta, kellele on antud välisriigi au- või teenetemärk. Need andmed kantakse registrisse kolme kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Justiitsminister Rein LANG


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json