Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2008
Avaldamismärge:

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.10.2007 nr 123
RTL 2007, 78, 1360
jõustumine 22.10.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008
 

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008] 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või selle kehtetuks tunnistamise alused ja kord, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED

§ 2. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:
1) põllumajandusega tegelev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab õiguslikul alusel lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi maatulundusmaa) või küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) paiknevat põllumajanduslikult kasutatavat elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maad (edaspidi eluasemekohtade maa) või lisa 1 punktides 1.4–2.1 ja 2.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alust maad. Ettevõtjal, kes kasutab nimetatud maad õiguslikul alusel, peab olema investeeringu tegemiseks kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek;
2) erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik), kelle omandis on lisa 1 punktis 1.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) või lisa 1 punktides 1.5–1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alune maa;
3) metsaühistu «Metsaseaduse» § 10 lõike 5 tähenduses (edaspidi metsaühistu) lisa 1 punktides 1.1, 1.5–1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektide puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui tema põhikirjaline eesmärk või tegevus vastab selle investeeringuobjektiga seotud tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Kinnisasja omanik metsaühistu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
4) mittetulundusühing § 3 lõike 1 punkides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui ta vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele (edaspidi maaparandusühistu) ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Kinnisasja omanik maaparandusühistu liikmena või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
5) mittetulundusühing § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste puhul investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omaniku antud õiguse alusel, kui tema põhikirjaline eesmärk vastab tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omanik mittetulundusühingu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust arengukava, Eesti riikliku arengukava 2004–2006, perioodi 2007–2013 struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditest;
2) kui taotlejaks on mittetulundusühing, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
4) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
6) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab tagasimakstav summa olema tagasi makstud tähtaegselt või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda maapiirkonnas asuvate lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide kohta järgmiste tegevuste puhul:
1) maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine või maaparandussüsteemi teenindava tee rajamine (edaspidi ehitamine), nende rekonstrueerimine või uuendamine «Maaparandusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
2) põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine «Teeseaduses» ja «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
3) tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga (edaspidi tuletõrjetiik) ehitamine või rekonstrueerimine «Maaparandusseaduse» alusel kehtestatud maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud tingimustel.

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
1) kavandatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde kava, toetuse taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö);
2) kavandatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle «Maaparandusseaduse», «Ehitusseaduse» ja «Teeseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine.

(3) Lõikes 1 nimetatud tegevusi ei toetata, kui kavandatavaks tegevuseks on:
1) lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8 nimetatud sellise investeeringuobjekti uuendamine, mis on nimetatud «Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või selle eesvoolu rajatis;
2) maaparandussüsteemi eesvoolu (edaspidi eesvool) ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool;
3) riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
4) maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

§ 4. Nõuded toetatavate tegevuste kohta

(1) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, kui kavandatava või olemasoleva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa on maatulundusmaa või eluasemekohtade maa.

(2) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, kui lõikes 1 nimetatud maatulundusmaale või eluasemekohtade maale kavandatava maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal:
1) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
2) asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
3) kasvab tulundusmets «Metsaseaduse» § 22 tähenduses.

(3) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud maaparandussüsteemi uuendamiseks, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa paikneb lõikes 1 nimetatud maatulundusmaal või eluasemekohtade maal ning kui:
1) taotleja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud tööde maht ja tegemise aeg;
2) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aja ning töö tegemise koha PRIA-le ja piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi maaparandusbüroo);
3) uuendustöid teeb ettevõtja, kellel on «Maaparandusseaduse» § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusehituse alal, välja arvatud «Maaparandusseaduse» § 6 lõike 5 tähenduses maaparanduse väikesüsteemi uuendustööde puhul.

(4) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu või teenindab maaparandussüsteemi või selle osa, mille reguleeriv võrk vastab lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele, ning rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu või teenindab maaparandussüsteemi või selle osa, mille reguleeriv võrk vastab lõikes 1 toodud nõudele.

(5) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui eratee on «Teeseaduse» § 52 tähenduses juurdepääsuks põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale ning nimetatud maa, hoone või veevõtukoht on taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandis või taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liige kasutab põllumajandusmaad õiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(6) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud tuletõrjetiigi, mis mahutab vähemalt 500 m3 vett, koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, kui:
1) see on kavandatud ehitada taotleja omandis või maaparandusühistu või metsaühistu liikme omandis olevale metsamaale või paikneb nimetatud maal;
2) see on kavandatud ehitada eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile või kõrge põhjaveega alale või paikneb nimetatud kohas või alal;
3) erametsaomanik kooskõlastab tiigi asukoha Päästeameti kohaliku päästeasutuse ja maaparandusbürooga ning tagab tuletõrjetiigi veevõtukohale tasuta juurdepääsu tuletõrjevee võtmiseks.

(7) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

§ 5. Mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused tegevuse mis tahes osale;
3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
4) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
5) kulutused reklaamile;
6) palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
7) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
8) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muud kulud;
9) juriidiliseks konsultatsiooniks ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutus, tasu patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks uurimistööks tehtud kulutused;
10) trahv, finantskaristus ja kohtukulud;
11) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
12) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
13) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud;
14) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 6. Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

(1) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

(2) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumise.

(3) Kui ettevalmistava töö tegemise käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö tegemise kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumise.

(4) Kui lisas 1 nimetatud investeeringuobjektil omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema omanikujärelevalve tegemise kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm hinnapakkumist, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumise.

(5) Investeeringuobjekti hinnapakkumine peab olema iga tegevuse ja lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta eraldi.

(6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

(7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 7. Toetatava tegevuse maksumus

(1) Paragrahvis 3 nimetatud tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:
1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(2) Ettevalmistava töö maksumus kaetakse kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti väljavalitud hinnapakkumise maksumusest.

(3) Omanikujärelevalve tegemise maksumus kaetakse ehitamise ja rekonstrueerimise korral kuni 3% lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise väljavalitud hinnapakkumise maksumusest.

(4) Kavandatava investeeringuobjekti maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja peab tagama kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 8. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest maaparandussüsteemiga seotud keskkonnakaitserajatise ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks;
2) kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, kui taotleja on maaparandusühistu;
3) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, kui taotleja on ettevõtja või metsaühistu;
4) kuni 40% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest uue kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi ehitamiseks ning uue niisutussüsteemi ehitamiseks või olemasoleva niisutussüsteemi rekonstrueerimiseks või uuendamiseks.

(2) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb mitme omaniku kinnisasjadel;
2) kuni 40% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel kinnisasjal.

(3) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

(4) Kui taotleja taotleb toetust mitme investeeringuobjekti kohta, siis:
1) arvestatakse toetus ettevalmistava töö kohta vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr;
2) arvestatakse toetus omanikujärelevalve tegemise kohta vastavalt selle ehitamise või rekonstrueerimise investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

(5) Toetust võib taotleda:
1) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 5 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 15 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku;
2) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks kuni 2 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 5 000 000 krooni programmiperioodil kokku;
3) lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 2 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;
4) lisa 1 punktis 3 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 1 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 3 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.

(6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 000 000 krooni kalendriaastas ja 16 000 000 krooni programmiperioodil.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 9. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

(2) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

(4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist maaparandusbüroole kooskõlastamiseks lisas 5 toodud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht) ja lisa 1 punktides 1.1–1.9 toodud investeeringuobjekti uuendamiseks lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde kava.

(5) Maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostab maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane maaparandusalane töökogemus (edaspidi projekteerija).

(6) Maaparandusbüroo kooskõlastab kinnituslehe kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest, kui:
1) kavandatav tegevus vastab § 4 lõigetes 1–4 toodud nõuetele;
2) kavandatav maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis on vajalik ja abikõlblik;
3) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 3 punktides 2–4 nimetatud tegevus;
4) maaparandusühistu vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ning tema põhikirjaline eesmärk vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tegevustele, mille kohta ta toetust taotleb.

(7) Maaparandusbüroo kooskõlastab uuendustööde kava kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest, kui:
1) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevus;
2) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
3) selle on koostanud lõikes 5 nimetatud projekteerija.

§ 10. Nõuded toetuse taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

(2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
3) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ajakava kohaselt.

(3) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 5 toodud vormi kohane kinnitusleht, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta;
2) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 3 toodud vormi kohane maaparandussüsteemi uuendustööde kava investeeringuobjektide kaupa, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;
3) maaparandusbüroo väljastatud maaparandussüsteemi plaan, mis on väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonisest, või muu plaan mõõtkavas M 1:2000 kuni M 1:10 000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ja millele on märgitud uuendustööde kavas ettenähtud uuendustööd ja tööde mahud, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;
4) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
5) lisas 6 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 6 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
6) ärakiri omanikujärelevalve tegemiseks väljavalitud hinnapakkumisest;
7) ärakiri ehitusloast, kui see on nõutav «Ehitusseaduse», «Teeseaduse» või «Maaparandusseaduse» kohaselt;
8) investeeringuobjekti asukoha skeem, kuhu on märgitud kavandatava investeeringuobjekti asukoht ning sellega seotud katastriüksuste piirid ja katastritunnus;
9) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et investeeringuobjekt on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses;
10) ärakiri arvest või arve-saatelehest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri, kui ettevalmistava töö eest on tasutud enne taotluse esitamist;
11) ärakiri ehitusprojekti põhiplaanist, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste kohta;
12) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud juurdepääsutee on juurdepääs põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale, mis kuulub taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandisse või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
13) ärakiri katastriüksuse plaanist, mis tõendab, et lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiik paikneb taotleja, metsaühistu või maaparandusühistu liikme omandis oleval metsamaal;
14) ärakiri ehitusprojekti kooskõlastuslehest, kus on kooskõlastus Päästeameti kohaliku päästeasutusega ja maaparandusbürooga, kui toetust taotletakse tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
15) ärakiri mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku otsusest, millest nähtub nende liikmete nõusolek taotleda toetust;
16) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et mittetulundusühingu liikme volitatud isik või ettevõtja kasutab § 2 lõikes 1 nimetatud maad õiguslikul alusel, juhul kui ta ei ole selle maa omanik;
17) ärakiri § 2 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud kinnituskirjast, kui toetust taotleb mittetulundusühing või metsaühistu;
18) selle maa, millel investeeringuobjekt asub, omaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui toetust taotleb ettevõtja, kes ei ole nimetatud maa omanik;
19) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal;
20) mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega mitte varasema kui punktis 15 nimetatud üldkoosoleku toimumise seisuga.

(4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

(3) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(4) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastamise kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisas 7 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 kohaselt.

(2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

(3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused.

(2) PRIA teeb «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel taotluse rahuldamise või sama paragrahvi lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

(4) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 3 lõike 2 punktis 1, § 6 lõikes 3 ning § 7 lõikes 2 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

§ 15. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

(2) Alates toetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult :
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
3) mittetulundusühingu või tulundusliku metsaühistu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

(3) Alates toetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 16. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) tegema maaparandussüsteemi nõuetekohaseid hooldustöid vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud investeeringu tegemise aastal. Hooldustööd tehakse hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks;
3) säilitama lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarbe ning lisa 1 punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
4) jätma maaparandussüsteemi maa-alal uuendusraie, lageraie ja turberaie tegemata vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud juhul, kui see on metsamajandamiskavas ette nähtud;
5) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on maaparandusühistu või metsaühistu, kelle liige on lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti maa-ala sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt maaparandusühistu või metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;
7) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.

§ 17. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kulude deklareerimiseks lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

(2) Kapitalirendi (liisingu) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri;
3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

(3) Kapitalirendile andjaks võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul pärast investeeringu täielikku tegemist ja selle eest tasumist lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise puhul maaparandusbüroo kinnitatud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti ärakirja.

(5) Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja PRIA-le ainult kuludeklaratsiooni, kui arve tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri esitati koos § 10 lõike 3 punktis 10 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjaga.

(6) Lõike 1 punktis 1, lõike 2 punktis 1 ja § 10 lõike 3 punktis 10 nimetatud tellitava töö või teenuse või ostetava kauba puhul väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(7) Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on lubatud muudatused, mis on sätestatud «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise korras.

§ 18. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(3) Ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi ei hüvitata, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid dokumente.

(4) Kui toetust ei maksta lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral, siis ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi.

(5) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. Rakendussätted

(1) 2007. aastal võib taotleda toetust investeeringu kohta, mille tegemisega ei ole alustatud ning mille tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Lõiget 1 ei kohaldata uuendustööde tegemise puhul. Uuendustööde tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele järgneval päeval.

 


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

/otsingu_soovitused.json