Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi haridus-, kultuuri- ja teaduskoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2007
Avaldamismärge:RT II 2008, 5, 12

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi haridus-, kultuuri- ja teaduskoostöö kokkulepe

Vastu võetud 10.07.2007

“Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi haridus-, kultuuri- ja teaduskoostöö kokkuleppe” eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariik ja Hispaania Kuningriik, edaspidi «pooled»,

soovides arendada ja edendada laiapõhjalist ja mitmekesist koostööd hariduse, kultuuri ja teaduse alal ning muudes valdkondades kooskõlas mõlema riigi sõlmitud rahvusvahelistes lepingutes sätestatud normidega ja

olles veendunud, et selline koostöö aitab tugevdada kahe riigi kodanike vastastikust mõistmist, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Pooled püüavad arendada  haridus-, kultuuri- ja teaduskoostööd.

Artikkel 2

Pooled edendavad haridussuhteid:
a) soodustades inimeste, asutuste, sealhulgas nendes kahes riigis hariduse eest vastutavate asutuste koostööd, kontakte ja otsevahetust;
b) soodustades teise poole keelte ja kirjanduse õppimist ja õpetamist;
c) soodustades koostööd ning õppemeetodite ja -materjalide vahetust.

Artikkel 3

Pooled arutavad läbi hinnete ja teaduskraadide vastastikuseks tunnustamiseks vajalikud tingimused ja vormid nii ülikooli- kui ka keskhariduse tasemel mõlema riigi õigusaktide kohaselt.

Artikkel 4

Seades eesmärgiks säilitada Euroopa kultuuri selle laiemas mõttes ja seda edendada, ergutavad pooled oma rahvaste kunsti, kultuuri ja kultuuripärandi paremat mõistmist ja sügavamat tundmist inimeste vahetuse ning ühistegevuse kaudu.

Artikkel 5

Pooled edendavad ning soodustavad otsekontakte kirjanduse, kujutava kunsti, lavakunsti, muusika, filmikunsti, arhitektuuri, muuseumide, raamatukogude ja arhiivide alal ning muudes kultuurivaldkondades.

Artikkel 6

Pooled soodustavad oma kultuuripärandi kaitse meetmeid käsitleva teabe vahetust.

Artikkel 7

Pooled edendavad asjaomaste asutuste koostööd, et tagada oma õigusaktide alusel autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste vastastikune kaitse.

Artikkel 8

Pooled edendavad noorte kontakte ja kahe riigi noorteorganisatsioonide otsekoostööd.

Artikkel 9

Pooled edendavad  spordiorganisatsioonide koostööd ja osalemist mõlemas riigis peetavatel spordiüritustel.

Artikkel 10

Pooled soodustavad osavõttu mõlemas riigis peetavatest seminaridest, festivalidest, võistlustest, näitustest, konverentsidest, sümpoosionidest ja kohtumistest kokkuleppes käsitletud valdkondades.

Artikkel 11

Pooled püüavad võrdväärsuse ning vastastikuse kasu ja huvi alusel ergutada, arendada ja toetada asutuste teadus- ja tehnoloogiakoostööd, sealhulgas edendada teadlaste vahetust ning ühiseid teadusuuringuid ja tehnoloogiaarengu programme.

Artikkel 12

Selleks et edendada teadus- ja tehnikakoostööd ning toetada oma teadus- ja tehnoloogiasüsteeme, kavatsevad pooled teha uuringuid ja arendada koostööd vastastikust huvi pakkuvates tegevusvaldkondades ning projektides, eriti Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarengu ja näitlikustamise raamprogrammides.

Pooled aitavad kaasa mõlema riigi pädevate teadusorganisatsioonide ja -asutuste kohtumistele ning edendavad mõlema riigi teaduskeskuste suhteid.

Pooled edendavad teadlaste vahetust, ühiste teadusprogrammide väljatöötamist, teaduskongresside korraldamist, ühe riigi teadlaste osalemist teise riigi teaduskongressidel ja -kohtumistel, väljaannete ja teabe vahetust ning mis tahes muud liiki koostööd, milles pooled või nende teadusuuringutega tegelevad asutused kokku lepivad.

Pooled edendavad uusi tehnoloogiaid käsitleva dokumentatsiooni ja teabe vahetust, selliste tehnoloogiate väljatöötamiseks mõeldud programmide elluviimist ning sellealaseid kohtumisi ja konverentse.

Selle artikli rakendamiseks vastutab artiklis 17 nimetatud ühiskomisjon järgmise eest:
a) kahe riigi teadus- ja tehnikakoostöö uurimine ja edendamine;
b) teadus- ja tehnoloogiakoostöö esmatähtsate valdkondade kindlaksmääramine;
c) koostöö arengu hindamine ja nõustamine tuleviku koostöömeetmete suhtes.

Artikkel 13

Kokkuleppe rakendamisel ja arendamisel võivad ülikoolid, riiklikud teadusuuringute ühendused ning muud teadus- ja tehnoloogiaasutused sõlmida omavahel koostöökokkuleppeid, järgides kummagi poole riigisiseseid õigusakte ja kõiki kohaldatavaid rahvusvahelisi norme.

Artikkel 14

Kokkuleppe alusel läbiviidavast teadus- ja tehnoloogiategevusest tulenevaid võimalikke autoriõigusel põhinevaid tulusid reguleeritakse mõlema poole allkirjastatud rahvusvaheliste konventsioonide ja mõlema poole riigisiseste õigusaktidega.

Kokkuleppe alusel läbiviidava teadus- ja tehnoloogiategevuse tulemuste avaldamise suhtes lepivad kokku igal üksikul juhul osalevad pooled.

Artikkel 15

Kokkuleppe alusel läbiviidavast tegevusest tulenevad kulud kaetakse korralise eelarve vahenditest.

Artikkel 16

Pooled ergutavad kokkuleppes nimetatud valdkondades tehtavat koostööd, piiramata kummagi poole õigusi ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelistest kokkulepetest ja nende rahvusvaheliste organisatsioonide eeskirjadest, mille liikmeteks nad on.

Artikkel 17

Pooled otsustavad kokkuleppe rakendamiseks ja selle rakendamisel tekkida võivate küsimuste väljaselgitamiseks moodustada ühiskomisjoni.

Ühiskomisjon tuleb kokku perioodiliselt ja vaheldumisi ühes ja teises riigis, kohtumiste kuupäevad ja kohad määratakse kindlaks diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 18

Kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

Kokkulepe jõustub viimase sellise diplomaatilise noodi kuupäeval, millega pooled teavitavad teineteist rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks ettenähtud riigisiseste nõudmiste täitmisest.

Artikkel 19

Kokkuleppe esialgne kehtivusaeg on viis aastat ja see pikeneb järgnevateks samasuguse kestusega ajavahemikeks, kui pool ei teata teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kuus kuud ette soovist kokkulepe lõpetada. Kokkuleppe lõpetamine ei mõjuta selle kehtivuse ajal alustatud programmide, lepingute või projektide rakendamist, kui pooled ei otsusta teisiti.

Koostatud 10. juulil 2007. aastal Madridis eesti, hispaania ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi nimel Hispaania Kuningriigi nimel
Laine JÄNES Miguel Ángel MORATINOS

/otsingu_soovitused.json