Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 107, majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määruse nr 46, majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 19, 276

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 107, majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määruse nr 46, majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 muutmise määrus

Vastu võetud 28.02.2008 nr 17

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3, § 71 lõike 5, § 9 lõike 12 ja § 13 lõike 7 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 107 «Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord» (RTL 2004, 47, 817) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Legaalmetroloogilise ekspertiisi teostaja on «Mõõteseaduse» § 32 lõike 2 kohaselt Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet).»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2, § 5 lõigetes 2, 4, 5, 6 ja 7, § 6 lõigetes 1, 2 ja 4, § 7 lõigetes 1, 3 ja 4; § 10 lõikes 1, § 12 lõikes 1, § 13 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Legaalmetroloogilise ekspertiisi tulemusena väljastab amet taotlejale mõõtevahendi tüübikinnitustunnistuse, selle muudatuse või pikenduse juhul, kui mõõtevahend vastab «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses ja § 9 lõikes 3 esitatud nõuetele. Kui mõõtevahend ei vasta nimetatud nõuetele, väljastab Tehnilise Järelevalve Amet taotlejale teatise, milles esitatakse tüübikinnitustunnistuse väljastamisest keeldumise põhjus.»;

4) määruse 2. peatüki pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«LEGAALMETROLOOGILINE EKSPERTIIS SISERIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE VÄLJASTAMISEKS»;

5) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tüübikinnitustunnistusele ja teatisele kirjutavad alla ameti legaalmetroloogilise ekspertiisi eest vastutava teenistuse juht ja legaalmetroloogilist ekspertiisi teinud ametiisik. Tüübikinnitustunnistuse ja selle lisade iga lehekülg, samuti teatis kinnitatakse ameti Tööstusohutuse teenistuse pitsati jäljendiga.»;

6) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamine vormistatakse otsusena, millele kirjutab alla ameti legaalmetroloogilise ekspertiisi eest vastutava teenistuse juht ja legaalmetroloogilist ekspertiisi teinud ametiisik.».

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määruses nr 46 «Direktiivi 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded» (RTL 2006, 42, 761) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti»;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi Inspektsioon)» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi Amet)»;

3) paragrahvi 9 lõigetes 2, 3 ja 4; § 10 lõigetes 1, 2 ja 3; § 12 lõigetes 1 ja 3, § 171 lõikes 5, § 173 lõikes 1, § 183 lõikes 2, § 191 lõikes 2, § 198 lõikes 2, § 206 lõikes 2, § 228 lõikes 2, § 234 lõikes 6 ning § 237 lõigetes 4, 5 ja 6 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 «Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu» (RTL 2006, 51, 940) § 3 lõigetes 2, 4 ja 5, § 4 lõigetes 4 ja 11, § 6 lõikes 2, § 7 lõigetes 3 ja 4 ning § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruses nr 104 «Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad» (RTL 2006, 89, 1662) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehnilises märkuses muudetakse EÜ Nõukogu direktiivi 71/316/EMÜ käsitlev tekstiosa ning sõnastatakse järgmiselt:

«EÜ Nõukogu direktiiv 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.09.1971, lk 1–13), muudetud direktiividega 72/427/EMÜ (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 156–157); 83/575/EMÜ (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 43–47), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 43–45), 87/355/EMÜ (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 46–47), 88/665/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 42–43), 2006/96/EÜ (ETL L 363, 20.12.2006, lk 81–106), 2007/13/EÜ (ETL L 73, 13.03.2007, lk 10–11) ning Nõukogu määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ETL L 122, 16.05.2003, lk 36–62)»;

2) määruse lisade 1 ja 2 tabelite punkti 2.10 neljandat veergu täiendatakse tekstiga «OIML R 138 (2007)»;

3) määruse lisade 1 ja 2 tabelite punktis 5 asendatakse teises veerus sõnad «TEHINGUTES KASUTATAVAD VAHELDUVVOOLU ELEKTRIENERGIA MÕÕTEVAHENDID» sõnadega «Tehingutes või tulenevalt tolli- ja maksuseaduste nõuetest kasutatavad vahelduvvoolu elektrienergia mõõtevahendid»;

4) määruse lisa 1 tabeli punkt 5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5.1.

Otse- või trafoühenduse

1) aktiivelektrienergia arvestid – klass A või B või C

   


2) eespool nimetatud arvestid kas kombineeritult reaktiivelektrienergia-
arvestiga või kui neil on reaktiiv-
elektrienergia mõõtefunktsioon – klass A, B või C (aktiivenergia mõõtmisel) ja klass 2 või 3 (reaktiivenergia mõõtmisel)

 

V1

 

direktiiv 2004/22/EÜ

standardid
EN 50470-1,
EN 50470-2,
EN 50470-3

V1
(aktiivelektrienergia osa)
+
ST2
(reaktiivelektrienergia osa)
direktiiv 2004/22/EÜ

standardid
EN 50470-1,
EN 50470-2,
EN 50470-3,
EN 62052-11,
EN 62053-23

5) määruse lisa 1 tabeli punkt 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5.3.

Elektroonse mõõtesüsteemiga

1) aktiivelektrienergia arvestid – klass 1 või 2  


2) aktiivelektrienergia arvestid – klass 0,2S või 0,5S


3) reaktiivelektrienergia arvestid – klass 2 või 3  

4) arvestid, milles on kombineeritud alapunktides 1–3 nimetatud arvestid

 

ST1

 

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21

ST2 standardid
EN 62052-11,
EN 62053-22
ST2 standardid
EN 62052-11,
EN 62053-23
ST1 + ST2
või
ST2
standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21,
EN 62053-22,
EN 62053-23

6) määruse lisa 1 tabeli punktis 8.3 ning lisa 2 tabeli punktides 1.6 ja 1.11 asendatakse neljandas veerus tekst «2004/22/EMÜ» tekstiga «2004/22/EÜ»;

7) määruse lisa 1 ja lisa 2 lõpus toodud märkustes asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti»;

8) määruse lisa 2 tabeli punkt 5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5.1. Otse- või trafoühenduse

1) aktiivelektrienergia arvestid – klass A või B või C  

2) eelpool nimetatud arvestid kas kombineeritult reaktiivelektrienergia-
arvestiga või kui neil on reaktiiv-
elektrienergia mõõtefunktsioon – klass A, B või C (aktiivenergia mõõtmisel) ja klass 2 või 3 (reaktiivenergia mõõtmisel)

 

16
(induktsioonarvestid);

12
(elektroonsed staatilised arvestid)

 

direktiiv 2004/22/EÜ,

standardid
EN 50470-1,
EN 50470-2,
EN 50470-3,
EN 62052-11,
EN 62053-23

9) määruse lisa 2 tabeli punkt 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5.3.

Elektroonse mõõtesüsteemiga

1) aktiivelektrienergia arvestid – klass 1 või 2   

2) aktiivelektrienergia arvestid – klass 0,2S või 0,5S   
3) reaktiivelektrienergia arvestid – klass 2 või 3   4) arvestid, milles on kombineeritud alapunktides 1–3 nimetatud arvestid

 

12


8
(kombineeritud aktiiv- ja reaktiiv- ning import-eksport tarbimissuunaga arvestid)

 

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21,
EN 61306

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-22,
EN 60687
standardid
EN 62052-11,
EN 62053-23,
EN 61268
standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21,
EN 62053-22,
EN 62053-23,
EN 61306,
EN 60687,
EN 61268

§ 5. Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 10. märtsil.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json