Teksti suurus:

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 20, 286

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord

Vastu võetud 22.02.2008 nr 7

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 57 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse mingi ja kähriku Mandri-Eestis paiknevas farmis tehistingimustes pidamise nõuded ja pidamiseks loa andmise kord.

§ 2. Üldnõuded

(1) Farm selle määruse tähenduses on ehitis või ehitiste kogum koos territooriumiga, kus peetakse tehistingimustes minke või kährikuid (edaspidi loomad).

(2) Farmi ehituskonstruktsioonid ning pidamise korraldus peavad välistama loomade loodusesse sattumise omal jõul või kõrvalise abiga.

(3) Farmis peab olema tagatud pidev ööpäevane valve, mis võimaldab:
1) arvestuse pidamist farmi territooriumil viibiva personali ja farmi külastajate üle;
2) avastada kohe eelmises punktis nimetatud isikute hulka mittekuuluvate isikute viibimise farmis.

§ 3. Tarastusele esitatavad nõuded

(1) Kährikufarm peab olema ümbritsetud ühekordse taraga ja mingifarm kahekordse taraga, kusjuures kahe tara vaheline kaugus peab olema vähemalt 1 meeter.

(2) Ehituslikult peab:
1) tara olema vähemalt 2 meetrit kõrge, ulatuma vähemalt 30 cm sügavuseni maa sisse ja maa all 30 cm farmi sisemuse poole;
2) sissepääs läbi tara (värav) olema ehitatud viisil, mis välistab loomade omal jõul sealtkaudu nii sisse kui ka välja pääsemise;
3) mingifarmi tara ülemine äär olema varustatud elektrikarjuse või 40 cm laiuse metallkraega;
4) tara ehitamiseks kasutatav võrkmaterjal olema mingi puhul 2×2 cm võrgusilma suurusega ja kähriku puhul 5×5 cm võrgusilma suurusega.

(3) Tara siseküljel 1,5 meetri laiusel ribal ja kahe tara vahel ei tohi paikneda peale tara konstruktsioonide muid ehitisi ega suuri esemeid.

(4) Farmi valdaja peab tagama tara korrasoleku järgmiselt:
1) tara ja selle konstruktsioonide (väravate jne) kontrolli tuleb teostada vähemalt iga 2 nädala tagant, avastatud puudused tuleb kõrvaldada viivitamata;
2) tara lähikonnas asuvad puud, mis võivad tarale kukkuda ja selle lõhkuda, peavad olema eemaldatud;
3) tarast seespool 1,5 meetri laiuselt ja taradevahelisel alal ei tohi rohu kõrgus ületada 5 cm.

(5) Tara siseküljel piki tara peab olema paigaldatud lahtipääsenud loomade püüdmiseks töövalmis mõlemas suunas avatud eluspüügilõksud vähemalt iga 200 meetri järel.

(6) Kahe tara vahele peab olema paigaldatud lahtipääsenud loomade püüdmiseks töövalmis mõlemas suunas avatud eluspüügilõksud vähemalt nurkadesse.

(7) Eluspüügilõksude töökorras olekut ning loomade lõksu sattumist peab farmi valdaja kontrollima iga päev, avastatud loomad tuleb vabastada ja puudused lõksude töökorras tuleb kõrvaldada viivitamata.

§ 4. Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise loa andmise kord

(1) Loa saamiseks esitab loa taotleja allkirjastatud taotluse Keskkonnaministeeriumile (edaspidi loa andja).

(2) Loa taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) farmi valdaja kohta (nimi, aadress, registrikood või isikukood, kontaktandmed);
2) loomade pidamise asukoha kohta, ehitiste projekti kohta;
3) põhikarja loomade arvu, soo, vanuse, päritolu kohta;
4) loomade uuendamise plaani kohta (andmed põhikarja uuendamiseks toodavate loomade arvu, soo, päritolu kohta);
5) õnnetusjuhtumi (nt loomade põgenemise) korral rakendatava tegevusplaani kohta.

(3) Loa andja kontrollib kavandatava farmi vastavust määruse nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul taotluse saamise kuupäevast.

(4) Loa andja keeldub loa andmisest, kui farmi töökord või ehitised ei välista loomade sattumist keskkonda.

(5) Loa andja vormistab loa kahes eksemplaris, millest üks jääb loa andjale, teine väljastatakse luba taotlenud isikule.

(6) Luba sisaldab:
1) farmi valdaja andmeid;
2) põhikarja maksimaalne suuruse ja põhikarja uuendamiseks toodavate loomade maksimaalset arvu;
3) loa andja nime, allkirja ja kuupäeva.

§ 5. Rakendamine

Määruse § 3 lõikes 2 sätestatud nõuded jõustuvad olemasolevate farmide suhtes 1. veebruaril 2009. a.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json