Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 12, 83

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2008 nr 57

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2006, 57, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 7 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

«14) välismaalane, kes taotleb elamisluba teadus- või uurimistöö tegemiseks – teadusasutuse ja välismaalase vahel sõlmitud võõrustamislepingu koopia.»;

2) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6, 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«6) andmed välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamiseks vastavalt «Välismaalaste seaduse» § 122 lõike 4 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusele;
7) seadusjärgse esindaja «Konsulaarseaduse» alusel kinnitatud nõusolek õppima asumiseks, juhul kui välismaalane on alaealine;
8) praktikalepingu koopia, kui õppima asumise eesmärgiks on praktikal osalemine.»;

3) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7, 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

«7) andmed välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamiseks vastavalt «Välismaalaste seaduse» § 122 lõike 4 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusele;
8) seadusjärgse esindaja «Konsulaarseaduse» alusel kinnitatud nõusolek õppima asumiseks, juhul kui välismaalane on alaealine;
9) praktikalepingu koopia, kui õppima asumise eesmärgiks on praktikal osalemine.»;

4) paragrahvi 121 lõike 1 punkt 5, § 14 lõike 1 punkt 5, § 15 lõike 3 punkt 2, § 16 lõike 1 punkt 5, § 17 lõike 1 punkt 3, § 18 punkt 6, § 20 lõike 1 punkt 5, § 301 lõike 1 punkt 5, § 32 lõike 1 punkt 6, § 33 lõike 3 punkt 4, § 34 lõike 1 punkt 7, § 35 lõike 1 punkt 7, § 36 punkt 6 ja § 38 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
«kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise samas ulatuses ravikindlustatud isikutega taotletava elamisloa kehtivusajal.».

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json