Teksti suurus:

Märjamaa valla õppestipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 44, 685

Märjamaa valla õppestipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.02.2008 nr 89

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 5, «Tulumaksuseaduse» § 19 lg 3 p 5 ning Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 «Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused» alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Märjamaa valla (edaspidi valla) õppestipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, määramise ja maksmise kord reguleerib valla eelarvest makstava stipendiumi taotlemist, määramist ja maksmist.

(2) Stipendiumi eesmärk on toetada vallale oluliste erialade õppureid kindlustamaks vajalike spetsialistide olemasolu.

(3) Stipendium määratakse avaliku konkursi (edaspidi konkursi) alusel, kuhu võivad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

(4) Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitab iga aasta eelarves valla stipendiumide summa.

(5) Märjamaa Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus põhjendatud taotluste olemasolul reservfondi arvelt stipendiumide summat suurendada.

(6) Konkursi korraldamine, selle tingimuste kehtestamine ning stipendiumide määramine, maksmine ja järelevalve on vallavalitsuse pädevuses.

(7) Stipendiumi kasutamise aruannete järelevalve korraldab vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

§ 2. Stipendiumi taotlejad

(1) Stipendiumi saab taotleda õppetööga seotud kulude katmiseks vähemalt 19-aastasele isikule, kes elab ja/või töötab Märjamaa vallas.

(2) Konkursikomisjonil on õigus teha erandeid.

(3) Stipendiumi saajale (edaspidi stipendiaat) on stipendium tulumaksuvaba.

(4) Stipendiaat on kohustatud stipendiumi kasutama taotletud otstarbel.

(5) Vallavalitsusel on õigus stipendium tagasi nõuda, kui seda ei kasutatud taotluses näidatud otstarbel.

§ 3. Avaliku konkursi korraldamine

(1) Vallavalitsus moodustab konkursi tingimuste väljatöötamiseks ja konkursi läbiviimiseks konkursikomisjoni (edaspidi komisjon). Komisjonil on õigus kaasata eksperte.

(2) Vallavalitsus kuulutab vähemalt kord aastas konkursi, avaldab hiljemalt kuus nädalat enne stipendiumitaotluste esitamise tähtaega konkursitingimused ja -teate Märjamaa Nädalalehes ning valla veebilehel.

§ 4. Stipendiumi taotlemine

(1) Stipendiumi taotleja esitab põhjendatud kirjaliku taotluse (lisa 1) vallavalitsuse määratud tähtajaks valla kantseleisse.

(2) Stipendiumi taotluses tuleb näidata stipendiumile kandideeriva isiku (edaspidi kandidaadi):

1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid), tegevusala;
3) taotletava stipendiumi suurus;
4) taotletava stipendiumi otstarve, selle vajalikkuse põhjendus.

(3) Kui kandidaat on vähemalt ühe semestri õppinud kõrgkoolis, kesk-eriharidust andvas õppeasutuses või ametikoolis, tuleb taotlusele lisada õppeasutuses ametlikult kinnitatud väljavõte kandidaadi õpinguraamatust.

(4) Taotlusele võib lisada seda toetavaid ja põhjendavaid materjale.

(5) Nõuetele vastav taotlus edastatakse menetlemiseks komisjonile.

(6) Taotluses esitatud andmete eest vastutab taotleja. Teadlikult valeandmete esitamise korral kaotab taotleja õiguse vallalt stipendiumi taotlemiseks. Valeandmete alusel määratud stipendium kuulub tagastamisele.

§ 5. Stipendiumi määramine, maksmine ja järelevalve

(1) Stipendiumitaotlused vaatab komisjon läbi 2 nädala jooksul ja teeb vallavalitsusele ettepaneku stipendiumi määramiseks.

(2) Stipendiumi määrab vallavalitsus korraldusega, mis sisaldab:

1) jaotamisele minevate stipendiumide kogusummat;
2) stipendiaadi ees- ja perekonnanime;
3) stipendiumi suurust ja otstarvet;
4) stipendiumi kasutamise aruandluse korda.

(3) Vallavalitsus teavitab kirjalikult iga stipendiumitaotlejat esitatud taotluse suhtes tehtud otsusest.

(4) Stipendium kantakse stipendiaadi arvelduskontole. Enne summa ülekandmist sõlmitakse stipendiaadiga leping aruandluse ja sanktsioonide tingimuste kohta (lisa 2).

(5) Stipendiaatide nimed avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja valla veebilehel.

(6) Hiljemalt aasta pärast stipendiumi väljamaksmist esitab stipendiaat vallavalitsusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 01.märtsil 2008. a.

Volikogu esimees Villu KARU

LISA 1 - taotluse vorm

LISA 2 - lepingu vorm