Teksti suurus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 22

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 23.10.2002 nr 323
RT I 2002, 88, 508
jõustumine 01.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2003RT I 2003, 29, 18122.03.2003
22.07.2003RT I 2003, 55, 37201.08.2003
21.11.2003RT I 2003, 74, 48901.12.2003, osaliselt 01.01.2004
05.07.2004RT I 2004, 54, 39312.07.2004
06.12.2004RT I 2004, 83, 56212.12.2004
21.12.2006RT I 2006, 60, 44801.01.2007
04.05.2007RT I 2007, 36, 23418.05.2007, rakendatakse alates 01.05.2007
02.08.2007RT I 2007, 49, 34212.08.2007
17.01.2008RT I 2008, 5, 4001.02.2008
28.02.2008RT I 2008, 12, 8108.03.2008
13.10.2011RT I, 17.10.2011, 120.10.2011, osaliselt 01.11.2011
17.11.2011RT I, 22.11.2011, 101.01.2012
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13301.01.2012
13.12.2012RT I, 18.12.2012, 1401.04.2013
20.06.2013RT I, 25.06.2013, 301.07.2013
27.11.2014RT I, 28.11.2014, 2101.12.2014
13.08.2015RT I, 18.08.2015, 701.09.2015
18.12.2015RT I, 29.12.2015, 1201.01.2016, osaliselt 01.02.2016
05.04.2017RT I, 07.04.2017, 910.04.2017
29.06.2017RT I, 05.07.2017, 1901.08.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadustest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 63 lõikes 1 sätestatud valitsemisala valdkondades.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 3.   Ministeeriumi nimi eri keeltes

  Ministeeriumi nimi on eri keeltes:
  1) inglise keeles – Ministry of Economic Affairs and Communications;
  2) prantsuse keeles – Ministère de l’Economie et des Transports;
  3) saksa keeles – Ministerium für Wirtschaft und Verkehr;
  4) soome keeles – Talous- ja viestintäministeriö;
  5) vene keeles – Министерство экономики и коммуникаций.

§ 4.   Majandus- ja kommunikatsiooniminister
[Kehtetu - RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 6.   Ministeeriumi pitsat

  Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium».

§ 7.   Ministeeriumi eelarve ja pangaarve

  Ministeeriumil on oma eelarve ja arvelduskontod riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 8.   Ministeeriumi dokumentide vormistamine

  (1) Ministeeriumi kirjaplangil, üldplangil, ministri määruse ja käskkirja plangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist.

  (2) Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse seadusega ja asjaajamiskorda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ministeeriumi kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, kantsler ja asekantslerid.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

  (4) Ministeeriumi osakonnal, vajadusel talitusel, võib olla oma kirjaplank ja pitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

  (41) Ministeeriumi struktuuriüksusel Ohutusjuurdluse Keskus on oma kirjaplank.
[RT I, 29.12.2011, 133 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Ministeeriumi osakonnajuhataja kirjutab osakonna kirjaplangile alla § 35 lõike 1 alapunktis 11 ettenähtud korras.

§ 9.   Asukoht

  Ministeerium asub Tallinnas. Nende ministeeriumi struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.
[RT I, 05.07.2017, 19 - jõust. 01.08.2017]

2. peatükk MINISTEERIUMI EESMÄRK, VALITSEMISALA JA PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Ministeeriumi eesmärk

  Ministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu.

§ 11.   Valitsemisala

  Ministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja turismi valdkonnas; meediateenuste osutamise riiklik korraldamine ja riiklik järelevalve meediateenuste osutamise üle; riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; metroloogia, standardimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine; ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused, vedelkütuse miinimumvaru haldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
[RT I, 18.08.2015, 7 - jõust. 01.09.2015]

§ 12.   Ministeeriumi põhiülesanded

  Ministeeriumi põhiülesanded on:
  1) valitsemisala valdkondades riigi arengukavade väljatöötamine ja nende kooskõla tagamine üleriigiliste arengukavadega, nende finantseerimise, elluviimise ja tulemuste hindamise korraldamine;
  2) osalemine üleriigiliste majanduse arengut puudutavate arengukavade väljatöötamisel koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega;
  3) valitsemisala valdkondade korraldamiseks õigusaktide eelnõude koostamise, nende põhiseadusele ja seadustele vastavuse tagamine ning õigusaktidega määratud ülesannete täitmine;
  4) valitsemisalas rahvusvahelise koostöö korraldamine, sealhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide alane tegevus;
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]
  5) riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine;
  6) kriisireguleerimise, riigikaitseliste ülesannete täitmise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine valitsemisalas.
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

§ 13.   Ministeeriumi osalemine eraõiguslikes juriidilistes isikutes

  Ministeerium teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osa ta valitseb, ning asutaja- või liikmeõigusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

§ 14.   Ministeeriumi muud ülesanded

  Ministeerium täidab muid talle õigusaktidega ja Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid.

§ 15.   Ministeeriumi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja põhiülesannete täitmiseks

  (1) Ministeeriumi tegevuse eesmärgi saavutamiseks ja põhiülesannete täitmiseks teostab ministeerium valitsemisala terviklikku strateegilist juhtimist, mille aluseks on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigiasutuste strateegia ja sellest tulenevad tööplaanid.

  (2) Ministeerium realiseerib oma ülesandeid ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumis moodustatavate komisjonide, ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate ametite, inspektsioonide, hallatavate riigiasutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kaudu ning koostöös teiste valitsusasutuste ja juriidiliste isikutega.

3. peatükk MINISTEERIUMI STRUKTUUR 

1. jagu Osakond 

§ 16.   Ministeeriumi osakond

  (1) Ministeeriumi osakond on ministeeriumi põhiline struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused. Osakonna struktuur, pädevus ja juhtimise korraldus määratakse ministri poolt kinnitatud osakonna põhimääruses.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

  (3) Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi talituse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale, ja kelle ülesanded määratakse osakonna põhimääruse ja ametijuhendiga.
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Ministeeriumi osakonnad on põhitegevuse osakonnad, põhitegevusi integreerivad osakonnad, tugiosakonnad ning spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad. Ministeeriumi osakonna täpsemad ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

§ 17.   Põhitegevuse osakonnad

  (1) Põhitegevuse osakondades toimub ministeeriumi ülesannete täitmine valitsemisalaga määratud valdkondades.

  (2) Põhitegevuse osakondadeks on:
  1) ehitus- ja elamuosakond, kelle põhiülesanneteks on ehitus- ja elamumajanduse valdkonnas riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine ja nende elluviimise tagamine; ehitusvaldkonna standardimise, vastavushindamise ja turujärelevalve ning ehitusalase riikliku järelevalve koordineerimine; ehitisregistri pidamine, arendamine, haldamine ning selle üle järelevalve teostamine ning ehitus- ja elamumajanduse valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
[RT I, 17.10.2011, 1 - jõust. 20.10.2011]
  2) energeetikaosakond, kelle põhiülesanneteks on kütuse- ja energiamajanduse efektiivsusele, konkurentsivõimelisusele ja keskkonnasäästlikkusele suunatud riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine ja nende elluviimise tagamine, vedelkütuse miinimumvaru moodustamise ja haldamise korraldamine ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  3) siseturuosakond, kelle põhiülesanneteks on kaubanduse, sealhulgas väliskaubanduse (edaspidi kaubandus), kaupade ja teenuste vaba liikumise, tarbijakaitse, turujärelevalve ja kvaliteedi infrastruktuuri (sealhulgas standardimise, akrediteerimise, sertifitseerimise ja metroloogia) õigusaktide eelnõude ettevalmistamise korraldamine, Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise siseturu infosüsteemi IMI koordineerimine ning valdkondlike arengukavade väljatöötamises osalemine ja nende elluviimise jälgimine, Euroopa Liidu ühtse siseturu nelja põhivabaduse rikkumisega seotud vaidluste lahendamise süsteemi SOLVIT töö korraldamine, majandustegevuse nõuete seire ja hindamise korraldamine, majandustegevuse registri pidamine, arendamine, haldamine ning selle üle järelevalve teostamine;
[RT I, 29.12.2015, 12 - jõust. 01.01.2016]
  31) majandusarengu osakond, kelle põhiülesanneteks on majanduse ja ettevõtluse, sealhulgas turismi, arengu toetamisele, ekspordi arengule, välisinvesteeringute kaasamisele, tehnoloogilisele arendustegevusele ja innovatsioonile suunatud poliitika kujundamine, selle elluviimise koordineerimine ja finantseerimise kavandamine; majandusanalüüsi ja majandusprognooside koostamine ministeeriumi põhitegevuse valdkondades ning poliitika mõju seire;
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]
  4) lennundus- ja merendusosakond, kelle põhiülesanneteks on tsiviillennunduse, mere- ja siseveelaevaliikluse, nende ohutuse ja keskkonnakaitse, lennunduse julgestuse, õhu- ja veesõidukite tehnilise seisundi, lennundusettevõtluse, kaubandusliku meresõidu, lennuväljade ja -jaamade ning sadamate tööga seotud riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine, nende elluviimise tagamine ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  5) teede- ja raudteeosakond, kelle põhiülesanneteks on teedevõrgu, veoste- ja sõitjateveo, raudteeinfrastruktuuri, raudteetranspordi logistika, raudtee reisijate- ja kaubaveo, sõidukite, raudteeveeremi, tee- ja raudteeliikluse ning nende liiklus- ja keskkonnaohutusega seotud valdkondades riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine, nende elluviimise tagamine ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  6) sideosakond, kelle põhiülesanneteks on telekommunikatsiooni ja postside valdkonnas riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine, nende elluviimise tagamine ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  7) [kehtetu - RT I 2003, 74, 489 - jõust. 01.12.2003]

§ 18.   Põhitegevusi integreerivad osakonnad

  (1) Põhitegevusi integreerivates osakondades toimub ministeeriumi tegevuse eesmärgi täitmine valitsemisalasse kuuluvate erinevate valdkondade ühtse ning tasakaalustatud arendamise ja omavahelise seostamise kaudu.

  (2) Põhitegevusi integreerivateks osakondadeks on:
  1) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kelle põhiülesanneteks on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmesuse ja tegevuste ning lepingutest tulenevate kohustuste täitmise korraldamine, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu komiteede ja töögruppide töös osalemise ning Eesti positsioonide ettevalmistamise koordineerimine, sealhulgas parema õigusloome seisukohtade väljatöötamine, Euroopa Liidu vastavate poliitikate kohta käiva teabe kogumine, edastamine ja ministeeriumi ning tema valitsemisala teavitamine uutest algatustest, Euroopa Liidu alane nõustamine ning rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine;
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]
  2) [kehtetu - RT I, 17.10.2011, 1 - jõust. 20.10.2011]
  21) välisvahendite osakond, kelle põhiülesanneteks on ministeeriumi strateegia ja Euroopa Liidu struktuurivahendite strateegia ministeeriumi valdkondi käsitlevate osade väljatöötamise koordineerimine, välisabi vahendite efektiivse kasutamise tagamine ministeeriumi valitsemisalas, ministeeriumi valitsemisala eelarve ja tegevuskava koostamises osalemine, ministeeriumi valdkondlike arengukavade väljatöötamises osalemine, osalemine Euroopa Liidu eelstruktuurifondide, struktuurifondide, bilateraalsete toetuste, välislaenude ja välislepingute alusel saadud vahendite planeerimises riigieelarvesse, osalemine välisabist ja välislepingutest rahastatavate programmide väljatöötamises, rakendamise korraldamises ja seires, ministeeriumi valitsemisala institutsionaalsele arengule suunatud väliskoostööprojektide elluviimine ning välisabi kasutamise üle järelevalve teostamine;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  22) transpordi arengu ja investeeringute osakond, kelle põhiülesanneteks on transpordipoliitika väljatöötamine ning ühistranspordi, transiidi ja logistika osas elluviimise tagamine; transpordi valdkondade rakenduskavade väljatöötamise koordineerimine; transpordi valdkonnas välisabi vahendite efektiivse kasutamise tagamine ministeeriumi valitsemisalas, osalemine Euroopa Liidu struktuurivahendite ja riigieelarveliste vahendite planeerimisel riigieelarvesse, osalemine välisabist rahastatavate programmide väljatöötamisel, välisabi programmide ja projektide rakendamise korraldamine ning välisabi kasutamise järelevalve teostamine;
[RT I 2008, 5, 40 - jõust. 01.02.2008]
  3) [kehtetu - RT I 2004, 83, 562 - jõust. 12.12.2004]
  4) õigusosakond, kelle põhiülesanneteks on ministeeriumi õigusloome koordineerimine, õigusloomes ühtsete põhimõtete, terminoloogia ja metoodika kasutamise, väljatöötatavate õigusaktide eelnõude omavahelise seostatuse, põhiseadusele ja seadustele vastavuse tagamine, ministeeriumi juhtkonna ja teiste struktuuriüksuste õigusalane ja riigihangete alane nõustamine ning ministeeriumi õigushuvide esindamise korraldamine.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 19.   Tugiosakonnad

  (1) Tugiosakondades toimub ministeeriumi igapäevast tööd toetav tegevus.

  (2) Ministeeriumi tugiosakondadeks on:
  1) avalike suhete osakond, kelle põhiülesanneteks on avalikkuse informeerimine ministeeriumi tegevusest ning ministeeriumi ja avalikkuse vaheliste suhete korraldamine, ministeeriumi osakondade avaliku suhtluse kavade koostamine;
  2) [kehtetu - RT I, 29.12.2015, 12 - jõust. 01.02.2016]
  3) eelarveosakond, kelle põhiülesandeks on ministeeriumi ja valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste finantsjuhtimise korraldamine ja koordineerimine, sealhulgas eelarvestamine, finantsaruannete koostamine, eelarve täitmise jälgimine, raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Riigi Tugiteenuste Keskusele ning ministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahelise tegevuse koordineerimine, riigi huvide kaitse ministeeriumi valitsemisel olevate riigi osalusega eraõiguslike ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevuse koordineerimisel, nende arengu seire ja analüütiline toetamine;
[RT I, 05.07.2017, 19 - jõust. 01.08.2017]
  4) [kehtetu - RT I, 05.07.2017, 19 - jõust. 01.08.2017]
  5) siseauditi osakond, kelle põhiülesanneteks on siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmine ministeeriumis, ministeeriumi valitsemisala asutustes, samuti teistes asutustes ja juriidilistes isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest, ning sisekontrollisüsteemide rakendamise ja tulemuslikkuse kohta arvamuse avaldamine;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  6) [kehtetu - RT I 2003, 55, 372 - jõust. 01.08.2003]
  7) infotehnoloogia osakond, kelle põhiülesanneteks on ministeeriumi ja valitsemisala riigiasutuste infosüsteemide arendustegevuse kavandamine, koordineerimine ja toimimise tagamine, infosüsteemide pidamine, haldamine ja nende üle järelevalve teostamine ning ministeeriumi ja valitsemisala varustamine infotehnoloogilise riist- ja tarkvaraga.
[RT I, 17.10.2011, 1 - jõust. 20.10.2011]

§ 20.   Spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad

  Spetsiifilisi ülesandeid täitvateks osakondadeks on:
  1) riigi infosüsteemide osakond, kelle põhiülesanneteks on riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine ja riigi infopoliitika ja strateegia kujundamine informaatika valdkonnas ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
  11) infoühiskonna teenuste arendamise osakond, kelle põhiülesanneteks on avalike teenuste ning avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arendamise koordineerimine, lähtudes riigi infosüsteemi ja infotehnoloogia pakutavatest võimalustest;
[RT I, 22.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) kriisireguleerimise osakond, kelle põhiülesandeks on ministeeriumi kriisireguleerimise ja riigikaitseliste ülesannete täitmise koordineerimine ja korraldamine ning riigisaladuse kaitse korraldamine.
[RT I, 05.07.2017, 19 - jõust. 01.08.2017]

11. jagu Spetsiifiline struktuuriüksus  
[RT I, 29.12.2011, 133 - jõust. 01.01.2012]

§ 201.   Ohutusjuurdluse Keskus

  (1) Spetsiifilist ülesannet täitvaks struktuuriüksuseks on Ohutusjuurdluse Keskus, kelle ülesandeks on lennuõnnetuse, tõsise lennuintsidendi, lennuintsidendi, laevaõnnetuse, raudteeliiklusõnnetuse ja raudteeintsidendi põhjuste ohutusjuurdluse korraldamine „Lennundusseaduses”, „Meresõiduohutuse seaduses” ja „Raudteeseaduses” sätestatud korras.

  (2) Ohutusjuurdluse Keskuse struktuur, pädevus, juhtimise korraldus ja täpsemad ülesanded määratakse ministri kinnitatud Ohutusjuurdluse Keskuse põhimääruses.
[RT I, 29.12.2011, 133 - jõust. 01.01.2012]

2. jagu Nõunikud 

§ 21.   Nõunikud

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuuluvad ministri ja ministeeriumi nõunikud.

  (2) Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile, kes nimetab nad ametisse ja vabastab ametist.

  (3) Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile või asekantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.

  (4) Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse nõuniku ametijuhendis, mille kinnitab minister.

3. jagu Komisjonid, nõukogud ja töörühmad 

§ 22.   Komisjonid, nõukogud ja töörühmad

  (1) Ministeeriumi eesmärgi saavutamiseks võib minister moodustada ministeeriumi valitsemisalas nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjon).

  (2) Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel moodustada komisjone.

  (3) Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad, teenindav struktuuriüksus ja töökord.

4. peatükk MINISTEERIUMI JUHTIMINE 

1. jagu Minister 

§ 23.   Ministri pädevus ja ülesanded

  Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires, sealhulgas:
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  1) tagab ministeeriumi eesmärgi saavutamise ja ülesannete täitmise valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevuse suunamise ja koordineerimise ning ministeeriumi ja selle valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste vahelise koostöö korraldamise kaudu;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  2) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest ning annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
  3) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  4) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
  5) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning korraldab seda kooskõlas «Riigivaraseadusega»;
  6) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved, lähtudes riigieelarvest, kontrollib nende täitmist ning teeb vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
  7) kinnitab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste põhimäärused ja struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  8) kinnitab ministeeriumi struktuuri ja struktuuriüksuste põhimäärused ning teenistuskohtade koosseisu või volitab teenistuskohtade koosseisu kinnitamise kantslerile;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  9) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab ministeeriumi hallatavad riigiasutused, kinnitab nende põhimäärused ja eelarved ning määrab nende struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui teisiti ei ole sätestatud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega;
  10) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid ja ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste juhid; nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi osakonnajuhataja või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või annab selleks volituse kantslerile; nimetab ametisse ja vabastab ametist ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu; sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  11) teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
  12) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ja valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes ning juhib osakonnajuhataja kaudu ministeeriumi siseauditi osakonda;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  13) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  14) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või kostjana, võib anda riigi esindamiseks kohtus üld- või erivolitusi ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse, korraldusega või peaministri poolt ning lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi.

§ 24.   Ministri õigusaktid

  Minister annab oma pädevuse ja vastutusvaldkonna piires ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi. Määrusi võib anda elektrooniliselt.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

11. jagu Abiminister 
[Kehtetu - RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 241.   Abiminister
[Kehtetu - RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

2. jagu Kantsler 

§ 25.   Kantsleri pädevus ja ülesanded

  (1) Kantslerile alluvad asekantslerid, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kriisireguleerimise osakond, õigusosakond ning tugiosakonnad, välja arvatud siseauditi osakond.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

  (2) Kantsler talle seadusega pandud ülesannete täitmisel:
  1) juhib asekantslerite ja talle alluvate osakonnajuhatajate kaudu ministeeriumi struktuuriüksuste ning ministeeriumi nõunike tööd;
  2) koordineerib ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevust;
  3) korraldab ministeeriumi asjaajamist, tagab ministeeriumi efektiivse toimimise, ressursi otstarbeka kasutamise, juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimise ning organisatsioonikultuuri asjakohasuse;
  4) käsutab ministri poolt kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  5) korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste põhimääruste väljatöötamise ja ajakohastamise ning ministeeriumi töökorraldust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamise, tagab nende elluviimise, täitmise ning aruandluse esitamise;
  6) korraldab ministeeriumi valitsemisala aastaeelarve eelnõu ja vajadusel lisaeelarve kohta käivate ettepanekute koostamise;
  7) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud või sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist või kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  8) teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute toimingute üle ministri poolt saadud volituste piires ja korraldab ministri ülesandel materjalide ettevalmistamise teenistusliku järelevalve teostamiseks valitsemisala asutustes;
  9) annab kaasallkirja ministri määrustele õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras;
  10) esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires;
  11) täidab muid seadusega, Vabariigi Valitsuse määrusega või korraldusega talle pandud või ministri antud ülesandeid.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 26.   Kantsleri käskkirjad ja korraldused

  Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi struktuuriüksuste töö juhtimisel ja asjaajamise korraldamisel ning ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks ning teenistus- ja tööalaseid suulisi või kirjalikke korraldusi.
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]

§ 27.   Kantsleri asendamine

  Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga kantsleri ülesanded ühele asekantsleritest.

3. jagu Asekantsler 

§ 28.   Asekantslerid

  (1) Ministeeriumi koosseisus on asekantslerid, kelle ülesandeks on tagada ministeeriumi eesmärgi ja põhiülesannete täitmine ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate erinevate valdkondade seostamise ning tasakaalustatud ja tervikliku arendamise kaudu.

  (2) Ministeeriumi koosseisus on energeetika asekantsleri, ehituse asekantsleri, majandusarengu asekantsleri, side ja riigi infosüsteemide asekantsleri, siseturu asekantsleri ja transpordi asekantsleri ametikohad.
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

  (3) Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvate osakondade ametnikele ja töötajatele suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]

§ 29.   [Kehtetu - RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

§ 291.   Energeetika asekantsler
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

  (1) Energeetika asekantslerile allub energeetikaosakond.

  (2) Energeetika asekantsler:
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni energeetikat puudutavate arengukavade väljatöötamise, elluviimise ja järelevalve osas ning juhib energeetikaosakonna kaudu energeetikavaldkonda;
  2) korraldab energeetikaga seonduvate arengukavade väljatöötamisel koostööd ministeeriumi üksuste ja ministeeriumiväliste institutsioonidega ning energeetikavaldkonna arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega;
  3) korraldab energeetikavaldkonna õigusaktide ettevalmistamist;
  4) vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu energeetikaalaste õigusaktide eelnõude menetluses;
  5) korraldab energeetikaalast väliskoostööd ja seisukohtade kujundamist.
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

§ 292.   Ehituse asekantsler

  (1) Ehituse asekantslerile allub ehitus- ja elamuosakond.

  (2) Ehituse asekantsler:
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni ehitus- ja elamumajanduse valdkonda puudutavate arengukavade väljatöötamise, elluviimise ja järelevalve osas ning juhib ehitus- ja elamuvaldkonda;
  2) korraldab ehitus- ja elamuvaldkonnaga seonduvate arengukavade väljatöötamisel koostööd ministeeriumi üksuste ja ministeeriumiväliste institutsioonidega ning ehitus- ja elamumajanduse valdkonna arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega;
  3) korraldab ehitus- ja elamuvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist;
  4) vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu ehitus- ja elamuvaldkonna alaste õigusaktide eelnõude menetluses;
  5) korraldab ehitus- ja elamumajanduse alast väliskoostööd ja seisukohtade kujundamist.
[RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

§ 30.   Majandusarengu asekantsler

  (1) Majandusarengu asekantslerile alluvad vahetult majandusarengu osakond ja välisvahendite osakond.

  (2) Majandusarengu asekantsler:
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni arengukavade väljatöötamise, elluviimise ja järelevalve osas ning tagab valitsemisala arengukavade omavahelise seostatuse, terviklikkuse ja ühtsuse;
  2) [kehtetu - RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  3) tagab ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu seostatuse arengukavadega;
  4) korraldab koostööd arengukavade väljatöötamisel ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega ja tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega;
  5) juhib oma pädevuse piires valitsemisala valdkondade arengut toetavate tegevuskavade, meetmete, hädaolukorraks valmisoleku plaanide, sihtprogrammide ja välisabi projektide väljatöötamist ning elluviimist;
  6) [kehtetu - RT I, 07.04.2017, 9 - jõust. 10.04.2017]

  (3) Majandusarengu asekantsleril on õigus anda oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi energeetika-, side-, siseturu- ning ehitus- ja elamuosakonna juhatajatele.
[RT I 2004, 83, 562 - jõust. 12.12.2004]

§ 301.   Side ja riigi infosüsteemide asekantsler

  (1) Side ja riigi infosüsteemide asekantslerile alluvad vahetult sideosakond, riigi infosüsteemide osakond ja infoühiskonna teenuste arendamise osakond.
[RT I, 17.10.2011, 1 - jõust. 01.11.2011]

  (2) Side ja riigi infosüsteemide asekantsler:
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni telekommunikatsiooni ja postside ning riigi infosüsteemide valdkonda puudutavate omavahel seostatud arengukavade väljatöötamise, elluviimise ja järelevalve osas ning juhib sideosakonna, riigi infosüsteemide osakonna ja infoühiskonna teenuste arendamise osakonna kaudu vastavaid valdkondi;
[RT I, 17.10.2011, 1 - jõust. 01.11.2011]
  2) korraldab arengukavade väljatöötamisel koostööd ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega, korraldab telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega;
  3) korraldab telekommunikatsiooni ja postside ning riigi infosüsteemide valdkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis;
  4) vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu telekommunikatsiooni ja postside ning riigi infosüsteemide alaste määruste, direktiivide ja teiste õigusaktide eelnõude menetluses;
  5) korraldab telekommunikatsiooni ja postside ning riigi infosüsteemide alast väliskoostööd ja seisukohtade kujundamist.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

§ 302.   Siseturu asekantsler

  (1) Siseturu asekantslerile allub vahetult siseturuosakond.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

  (2) Siseturu asekantsler:
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni siseturu toimimist puudutavate omavahel seostatud arengukavade väljatöötamise, elluviimise ja järelevalve osas ning juhib siseturuosakonna kaudu vastavat valdkonda;
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]
  2) korraldab arengukavade väljatöötamisel koostööd ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega, korraldab siseturu arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega;
  3) koordineerib väliskaubanduse, sealhulgas WTO, teenustekaubanduse ja kaubanduse kaitsemeetmete alast tegevust ministeeriumi pädevuse piires;
  4) korraldab siseturuvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis;
  5) korraldab oma pädevuse piires valdkondlike projektide ja programmide ettevalmistamist ning kontrollib nimetatud projektide ja programmide elluviimist;
  6) vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu siseturualaste määruste, direktiivide ja teiste õigusaktide eelnõude menetluses;
  7) korraldab siseturualast väliskoostööd ja seisukohtade kujundamist.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

§ 31.   Transpordi asekantsler
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]

  (1) Transpordi asekantslerile alluvad vahetult lennundus- ja merendusosakond, teede- ja raudteeosakond ning transpordi arengu ja investeeringute osakond.
[RT I 2008, 5, 40 - jõust. 01.02.2008]

  (2) Transpordi asekantsler:
[RT I 2006, 60, 448 - jõust. 01.01.2007]
  1) täidab ministeeriumi valitsemisalas integreerivat funktsiooni transporti puudutavate omavahel seostatud arengukavade väljatöötamise, elluviimise ning järelevalve osas, juhib lennundus- ja merendusosakonna ning teede- ja raudteeosakonna kaudu vastavaid transpordi valdkondi ning transpordi arengu ja investeeringute osakonna kaudu transpordisüsteemi terviklikku väljaarendamist;
[RT I 2008, 5, 40 - jõust. 01.02.2008]
  2) korraldab arengukavade väljatöötamisel koostööd ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega, korraldab transpordi arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega (sh logistika- ja tööstusparkide loomine transpordisõlmedes);
  3) korraldab tööd Eesti transpordikoridoride rahvusvahelise konkurentsivõime ja transpordi keskkonnasõbralikkuse saavutamiseks;
  4) korraldab Eestit läbivate transiidikoridoride rahvusvahelist tutvustamist ja arendab nende koridoride kasutamisega seotud rahvusvahelist koostööd;
  5) koostab ja esitab lähtudes transporti puudutavatest arengukavadest ettepanekud oma funktsioonide raames ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  6) juhib transpordi valdkondade arengut toetavate tegevuskavade, meetmete, hädaolukorraks valmisoleku plaanide, sihtprogrammide väljatöötamist ning elluviimist;
  7) vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu transpordialaste määruste, direktiivide ja teiste õigusaktide eelnõude menetluses.
[RT I 2008, 12, 81 - jõust. 08.03.2008]

§ 32.   [RT I 2007, 36, 234 - jõust. 18.05.2007, rakendatakse alates 01.05.2007]

§ 33.   Asekantsleri muud ülesanded

  Asekantsler täidab muid seadusega ja Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, ministri määruse või käskkirjaga talle pandud või kantsleri antud ülesandeid.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

§ 34.   Asekantsleri asendamine

  Asekantsleri äraolekul paneb kantsler tema ülesanded käskkirjaga teisele asekantslerile või osakonnajuhatajale.

4. jagu Osakonnajuhataja 

§ 35.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise;
  2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  4) valvab temale alluvate ametnike teenistuskohustuste ja töötajate töökohustuste täitmise järele;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  5) allkirjastab ja viseerib osakonna poolt koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
  6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  7) teeb ministrile, kantslerile ja asekantsleritele (edaspidi ministeeriumi juhtkond) ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning ametnike palkade ja distsiplinaarkaristuste ning töötajate töötasude määramiseks;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  9) taotleb osakonna ametnike ja töötajate täienduskoolitust;
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]
  10) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  11) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  12) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud ministri, kantsleri või vastava asekantsleri poolt antud ülesandeid.
[RT I, 28.11.2014, 21 - jõust. 01.12.2014]

  (2) Osakonnajuhatajal on õigus saada ministeeriumi juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

  (3) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise eest.

  (4) Osakonnajuhataja täpsed teenistus- või tööülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.
[RT I, 18.12.2012, 14 - jõust. 01.04.2013]

  (5) Käesolevas paragrahvis osakonnajuhataja ja osakonna kohta sätestatut kohaldatakse ka Ohutusjuurdluse Keskuse juhatajale ja Ohutusjuurdluse Keskusele.
[RT I, 29.12.2011, 133 - jõust. 01.01.2012]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36. – § 37. [Kehtetud - RT I 2007, 66, 448 - jõust. 01.01.2007]

§ 38.   Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 39.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json