Teksti suurus:

Teede- ja sideministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 21, 312

Teede- ja sideministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.03.2008 nr 20

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 34 lõike 2, § 34 lõike 7, § 41 lõike 7, § 45 lõike 7, § 59 lõike 6, «Ehitusseaduse» § 57 lõike 3, «Kemikaaliseaduse» § 11 lõike 2 punkti 5, «Päästeseaduse» § 21 lõike 2 ja § 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 «Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine» (RTL 1999, 127, 1773; 2006, 16, 287) asendatakse kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruse nr 73 «Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord» (RTL 2003, 3, 30) § 1:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) Tehnilise Järelevalve Amet;»;

2) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määruses nr 56 «Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm» (RTL 2003, 47, 689) asendatakse § 14 lõikes 2 sõna «Raudteeamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2003. a määruses nr 74 «Raudteeinspektsiooni riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku ametitõendi vorm» (RTL 2003, 55, 797; 2007, 27, 479) asendatakse selle pealkirjas ja kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruses nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid» (RTL 2004, 30, 513) asendatakse kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. aprilli 2004. a määruses nr 57 «Vedurijuhiloa väljaandmise, kehtivuse pikendamise ja duplikaadi väljastamise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm» (RTL 2004, 38, 622) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» või «RAUDTEEINSPEKTSIOON» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse tähttähis «RI» tähttähisega «TJA»;

3) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Lõppsäte

Enne käesoleva määruse jõustumist Raudteeameti või Raudteeinspektsiooni poolt väljaantud vedurijuhilubade kehtivust pikendatakse ja Raudteeameti või Raudteeinspektsiooni poolt omistatud juhtimisõigust taastatakse käesolevas määruses sätestatud protseduurilises korras, arvestades käesoleva määruse lisas toodud vedurijuhiloa vormile kehtivaid nõudeid.»;

4) määruse lisa vedurijuhiloa vormi esikülg muudetakse ning vormistatakse järgmiselt:

§ 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. aprilli 2004. a määruses nr 58 «Vedurijuhi eksamineerimise kord» (RTL 2004, 38, 623) asendatakse kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2004. a määruses nr 64 «Raudteeliiklusõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm» (RTL 2004, 40, 666) asendatakse kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2007. a määruses nr 36 «Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika» (RTL 2007, 43, 742) asendatakse kogu määruse tekstis sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2007. a määruse nr 56 «Raudteetranspordi tuleohutusnõuded» (RTL 2007, 54, 989) § 3 lõikes 2 asendatakse sõna «Raudteeinspektsiooniga» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametiga».

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json