Teksti suurus:

Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamise toetuse taotlemise vorm ja selle esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 21, 322

Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamise toetuse taotlemise vorm ja selle esitamise kord

Vastu võetud 05.03.2008 nr 13

Määrus kehtestatakse «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 6 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse» §-ga 2.

§ 1. Üldsäte

Määrusega kehtestatakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku ja represseerituga võrdsustatud isiku tervise taastamise toetuse (edaspidi toetus) taotlemise vorm ja selle esitamise kord.

§ 2. Toetuse määr

Represseeritud isiku ja represseerituga võrdsustatud isiku tervise taastamise toetuse määr on 2500 krooni kalendriaastas.

§ 3. Toetuse taotlemise kord

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ühekordne vormikohane avaldus (lisa).

(2) Sotsiaalkindlustusamet maksab toetust represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule üks kord kalendriaastas.

§ 4. Määruse rakendamine

(1) Paragrahvi 2 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

(2) Toetuse määr 2008. aastal on 1000 krooni.

Minister Maret MARIPUU
Kantsler Riho TAPFER

Lisa 12939449 Lisa