Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 13, 87

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 21.02.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. märtsi 2008. a otsusega nr 257

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2008, 3, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 206 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 206. Arvutiandmetesse sekkumine

(1) Arvutisüsteemis olevate andmete või programmi ebaseadusliku muutmise, kustutamise, rikkumise või sulustamise, samuti arvutisüsteemi andmete või programmi ebaseadusliku sisestamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud elutähtsa valdkonna arvutisüsteemi vastu või kui sellega on tekitatud oluline kahju, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

2) paragrahv 207 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 207. Arvutisüsteemi toimimise takistamine

(1) Arvutisüsteemi toimimise ebaseadusliku häirimise või takistamise eest andmete sisestamise, edastamise, kustutamise, rikkumise, muutmise või sulustamise teel –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju või kui sellega takistatakse elutähtsa valdkonna arvutisüsteemi tööd või avalike teenuste osutamist, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

3) paragrahv 208 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 208. Nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine

(1) Nuhkvara, pahavara või arvutiviiruse levitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) vähemalt teist korda või
2) kui sellega on tekitatud oluline kahju, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(4) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.»;

4) paragrahv 213 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 213. Arvutikelmus

(1) Varalise kasu saamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

5) seadustikku täiendatakse §-ga 2161 järgmises sõnastuses:

Ǥ 2161. Arvutikuriteo ettevalmistamine

(1) Käesoleva seadustiku §-s 206, 207, 208, 213 või 217 sätestatud kuritegude toimepanemise eesmärgil selleks vastavalt kavandatud või kohandatud seadme, programmi, ka salasõna, kaitsekoodi või muude arvutisüsteemile juurdepääsuks vajalike andmete valmistamise, valdamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, samuti muude käesolevas paragrahvis nimetatud kuritegude toimepanemiseks vajalike andmete kasutamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.»;

6) paragrahv 217 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 217. Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine

(1) Arvutisüsteemile ebaseadusliku juurdepääsu eest koodi, salasõna või muu kaitsevahendi kõrvaldamise või vältimise teel –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest:
1) kui sellega on tekitatud oluline kahju või
2) kui on kasutatud riigisaladust, salastatud välisteavet või ainult ametialaseks kasutamiseks ettenähtud andmeid sisaldavat arvutisüsteemi või
3) kui on juurde pääsetud elutähtsa valdkonna arvutisüsteemile, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

7) paragrahvi 237 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «või hävitamise» sõnadega «või arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise».

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json