Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 13, 88

Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 27.02.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. märtsi 2008. a otsusega nr 258

§ 1. Riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 2007, 68, 420) § 14 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

«(31) Välisriigi laev, mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu asjakohase määrusega nende laevade loetellu, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, ei või sisemerre siseneda sadamasse sisenemiseks ja punkerdamiseks, välja arvatud juhul, kui sadamasse sisenemine või punkerdamine on vajalik vääramatu jõu korral suurema hädaohu ärahoidmiseks või reostusohu vältimiseks.

(32) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud laev on vääramatu jõu korral suurema hädaohu ärahoidmiseks või reostusohu vältimiseks sisenenud Eesti sadamasse, ei või laev sadamas viibida kauem, kui on minimaalselt vajalik hädaohu ärahoidmiseks või reostusohu vältimiseks.»

§ 2. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321; 2007, 66, 408) § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Eesti riigilipu kandmise õigust ei anta laevale, mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu asjakohase määrusega nende laevade loetellu, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

(õ) 25.03.2008 15:35

Õiend

Lugeda RT I 2008, 13, 88 avaldatud «Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seaduse» allkirjastajana õigeks Riigikogu aseesimees Jüri RATAS.

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõike 31 punkt 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json