Teksti suurus:

Investeerimisfondide seaduse, Tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 13, 89

Investeerimisfondide seaduse, Tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.02.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. märtsi 2008. a otsusega nr 259

§ 1. Investeerimisfondide seaduses (RT I 2004, 36, 251; 2007, 65, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Fondivalitsejale, kes osutab investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuseid, kohaldatakse väärtpaberituru seaduse §-des 811, 821, 823, 824, 826, 827, 828, § 85 punktides 1–12, §-des 852, 853, 86, 87, 871, 88, 8813, 891 ja 90 ning väärtpaberituru seaduse VI osas sätestatut ning nende sätete täpsustamiseks kehtestatud õigusakte.»;

2) paragrahvi 218 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64–89) artikli 2 punktis 1(o) nimetatud fondi osakute või aktsiate ning pensionifondi osakute avalikule pakkumisele Eestis (edaspidi käesolevas jaos pakkumine).

(2) Sellise kinnise fondi, mille osakuid või aktsiaid osakuomaniku või aktsionäri nõudmisel fondi arvel tagasi ei võeta või ei osteta, osakute või aktsiate avalikule pakkumisele kohaldatakse väärtpaberituru seaduses väärtpaberite avaliku pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta sätestatut.»;

3) paragrahvi 2541 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Riskikapitalifondi fondivalitsejale ei kohaldata käesoleva seaduse § 51 lõikes 3, § 57 lõike 3 punktides 2–4, § 58 lõigetes 2–5 ning § 87 lõikes 2 sätestatut.»;

4) paragrahvi 257 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi käesolevas peatükis lepinguriik) reguleeritud turul väärtpaberituru seaduse § 3 mõistes või muul reguleeritud turul, mis on lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid;».

§ 2. Tagatisfondi seaduse (RT I 2002, 23, 131; 2007, 58, 380) § 43 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) fondivalitseja, kellele on antud investeerimisfondide seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 või 3 nimetatud õigus.»

§ 3. Väärtpaberituru seaduses (RT I 2001, 89, 532; 2007, 65, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64–89) (edaspidi prospektidirektiiv) artikli 2 punktis 1(o) nimetatud investeerimisfondi osakud või aktsiad;»;

2) paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Investeerimisühingu usaldatavusnormatiivide rakendamise ja arvutamise korra, arvutamise erisused ning aruandluse korra kehtestab rahandusminister määrusega. Inspektsioonil on õigus otsustada usaldatavusnormatiivide arvutamise erisuste rakendamise üle.»;

3) paragrahvi 170 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ülevõtja teeb ülevõtmispakkumise selle läbiviimiseks küllaldaste finantsvahendite ja võimaluste olemasolul.»;

4) paragrahvi 184 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata prospektidirektiivi artikli 2 punktis 1(o) nimetatud investeerimisfondide osakutele või aktsiatele.»

§ 4. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

(õ) 25.03.2008 15:25

Õiend

Lugeda RT I 2008, 13, 89 avaldatud «Investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse» allkirjastajana õigeks Riigikogu aseesimees Jüri RATAS.

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõike 31 punkt 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json