Teksti suurus:

Kohtute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 13, 85

Kohtute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. märtsi 2008. a otsusega nr 255

§ 1. Kohtute seaduses (RT I 2002, 64, 390; 2007, 67, 413) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ringkonnakohtud on Tallinna Ringkonnakohus ja Tartu Ringkonnakohus.»;

2) paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Tartu Ringkonnakohtu tööpiirkonnas on Tartu Maakohus ja Viru Maakohus ning Tartu Halduskohus.»;

3) paragrahvi 22 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 22 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Tallinna Ringkonnakohus asub Tallinnas ja Tartu Ringkonnakohus Tartus.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 1387 järgmises sõnastuses:

Ǥ 1387. Viru Ringkonnakohtu likvideerimine

(1) Alates 2008. aasta 1. oktoobrist edastatakse Viru Ringkonnakohtusse saabuvad apellatsioonkaebused lahendamiseks Tartu Ringkonnakohtule. Viru Ringkonnakohtusse saabuvad määruskaebused lahendatakse kuni kohtu sulgemiseni Viru Ringkonnakohtus. 2008. aasta 31. detsembril edastatakse Viru Ringkonnakohtu menetluses olevad kohtuasjad lahendamiseks Tartu Ringkonnakohtule.

(2) Viru Ringkonnakohtu kohtunikul, kes kohtu likvideerimisel lahkub ametist käesoleva seaduse § 99 lõike 1 punkti 5 alusel ja kellel selleks ajaks on kohtuniku vanaduspensioniõiguslikku staaži koos käesoleva seaduse § 133 lõikes 2 nimetatud staažiga vähemalt 20 aastat, tekib õigus saada kohtuniku vanaduspensioni. Kui kohtunik jätkab töötamist avalikus teenistuses, ei tohi tema pension koos avalikus teenistuses teenitava töötasuga ületada tema kohtunikuna teenitud ametipalka.

(3) Viru Ringkonnakohtu kohtunikud on kohustatud hiljemalt 2008. aasta 1. aprilliks teavitama Justiitsministeeriumi soovist kasutada käesoleva paragrahvi lõikest 2 tulenevat õigust jääda kohtuniku vanaduspensionile või soovist asuda alates 2009. aasta 1. jaanuarist tööle kas Viru Maakohtus või Tartu Ringkonnakohtus või nõustumisest ametist vabastamisega käesoleva seaduse § 99 lõike 1 punkti 5 alusel. Teate esitamata jätmist käsitatakse Viru Ringkonnakohtu kohtuniku soovina asuda tööle Tartu Ringkonnakohtus.

(4) Kui Viru Ringkonnakohtu kohtunik asub käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel alates 2009. aasta 1. jaanuarist tööle Viru Maakohtusse kohtunikuna, arvutatakse tema vanaduspension selle määramise ajal kehtivast ringkonnakohtu kohtuniku ametipalgast, arvestades käesoleva seaduse § 78 lõigetes 1–3 sätestatut, juhul kui tal ei ole õigust soodsamale kohtuniku vanaduspensionile.

(5) Viru Ringkonnakohtu kohtunikule, kes kasutab käesoleva paragrahvi lõikest 2 tulenevat õigust jääda kohtuniku vanaduspensionile, ei maksta käesoleva seaduse § 86 lõikest 1 tulenevat hüvitist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub üldises korras, välja arvatud § 1 punktid 1–4, mis jõustuvad 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

/otsingu_soovitused.json