Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 21, 319

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord

Vastu võetud 07.03.2008 nr 23

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse narkootilise või psühhotroopse aine (edaspidi aine) või esimesse kategooriasse kuuluva lähteaine (edaspidi lähteaine) üleandmise vormistamise ja säilitamise kord.

§ 2. Aine või lähteaine üleandmise vormistamine

(1) Käitleja, kellel puudub luba aine või lähteaine käitlemiseks, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud selle viivitamatult üle andma kohalikule politseiprefektuurile vastavalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 7 lõikes 1 sätestatule.

(2) Aine või lähteaine vastuvõtmist korraldab konstaabel või politseiprefektuuri korrapidamisteenistus.

(3) Üleantud aine või lähteaine kaalutakse, määratakse selle kogus muul viisil või kirjeldatakse, pakitakse ja pakend pitseeritakse üleandja juuresolekul, mille kohta koostatakse «Narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt» (määruse lisa).

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb aine või lähteaine üleandjale, teine vastuvõtjale ja kolmas vastuvõetud aine või lähteaine juurde.

§ 3. Aine või lähteaine säilitamine

(1) Üleantud ainet või lähteainet hoitakse politseiasutuses seifis (raudkapis).

(2) Üleantud aine või lähteaine toimetatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval alates üleandmisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. Politseiasutusele üleantud aine või lähteaine edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile koos asutuse blanketile vormistatud taotlusega uuringu teostamiseks aine või lähteaine identifitseerimiseks.

Minister Jüri PIHL
Kantsler Märt KRAFT

Lisa 12939427 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json