Teksti suurus:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2004 nr 47
RTL 2004, 48, 829
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.02.2005 nr 17 ( RTL 2005, 24, 334) 4.03.2005

28.04.2006 nr 57 (RTL 2006, 40, 700) 15.05.2006

6.03.2008 nr 18 (RTL 2008, 21, 315) 21.03.2008


Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 6 lõike 3, § 21 lõigete 3 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul (ELT L 308, 25.11.2005, lk. 1–63), artikli 13 lõike 1, artikli 24 lõike 1 punkti d, artikli 46, artikli 63 lõike 2 punkti f, artikli 73, artikli 75 lõike 2 ja artikli 78 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas (EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3–27), artikli 17 lõike 1, artikli 22 lõike 4 ning artikli 25 alusel.

[RTL 2008, 21, 315 – jõust. 21.03.2008]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuste andmise täpsem kord.

§ 2. Kasutustoetuse taotlemisega seotud isiku või tema ettevõtte heakskiitmine

Komisjoni määruste (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 12, artikli 62 lõikes 1, artiklis 72 ja (EÜ) nr 2799/1999 artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostada sooviv isik, kelle ettevõte on “Toiduseaduse” alusel ja korras Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]


§ 3.
[Kehtetu – RTL 2008, 21, 315 – jõust. 21.03.2008]


§ 4. Kasutustoetuse taotlemine

(1) Kasutustoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja kasutustoetuse taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Sekkumislaos oleva või alandatud hinnaga müügi korral komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase ostupakkumise.

(3) komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamisel koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase pakkumise.

(4) Kontsentreeritud või otsetarbimise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase pakkumise.

(5) [Kehtetu – RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

(6) Mittetulundusühingutele ja -liitudele alandatud hinnaga või müügi kohta antava toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

(7) Lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

(8) Sekkumislaos oleva lõssipulbri alandatud hinnaga müügi korral loomasöödana kasutamise eesmärgil toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase ostupakkumise.

(9) Euroopa Komisjoni määruses 2921/90/EÜ sätestatud lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

(10) Lõikes 3 nimetatud toetuse taotlemisel teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitab või tootja toetuse taotlemisel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele lisas 22 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2008, 21, 315 – jõust. 21.03.2008]


§ 5. Taotletav kogus

Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud toetuse taotlemisel on toetatava või minimaalseks koguseks 25 kilogrammi.

§ 6. Tootmiskava ja tõendava dokumendi esitamine

(1) Paragrahvi 4 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud pakkumise edukaks osutumisel edastab või, koore, piimarasva, kontsentreeritud või, lõssipulbri tootja, lõssipulbri käitleja või märgistusainete lisaja PRIA-le kooskõlastamiseks hiljemalt kümme päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust lisas 10 toodud vormi kohase tootmiskava faksi ja posti teel. Pakkumise edukaks osutumisel edastab vahetoote või lõpptoote valmistaja PRIA-le hiljemalt viis päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust lisas 21 toodud vormi kohase tootmiskava faksi ja posti teel.

(2) Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud taotluse esitamisel edastab selle taotleja PRIA-le hiljemalt taotluse esitamise ajaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 76 nimetatud tingimustel väljastatud lisas 11 toodud vormi kohase tõendi.

(3) Lõikes 2 nimetatud tõend kehtib kaks kalendrikuud.

(4) Muudatustest tootmiskavas teavitab lõikes 1 nimetatud isik PRIA-t vähemalt viis päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust faksi ja posti teel.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

§ 7. Pakkumise muutmine

Komisjoni määruse (EÜ)  nr 1898/2005 artikli 29 lõikes 1 nimetatud juhul võib koore, või ja kontsentreeritud või kasutamisel sama määruse artiklis 4 nimetatud toodete valmistamiseks toetuse taotleja esitada PRIA-le enne märgistusaine lisamist kogu pakkumiskoguse kasutamisotstarbe või kasutamisviisi muutmiseks lisas 12 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

§ 8. Segasööda transportimine

Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 12 nimetatud toetuse saaja poolt segasööda toimetamiseks paagis või konteineris lõpptarbijateni esitab toetuse saaja PRIA-le lisas 13 toodud vormi kohase taotluse.

§ 9. Kasutustoetuse maksmine ja ettemakse teostamine

(1) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artikli 22 lõikes 3 nimetatud lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise toetust maksab PRIA üks kord kalendrikuu kohta.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 25 nimetatud tingimuste täitmisel lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise toetuse ettemakse saamiseks võib toetuse saaja esitada PRIA-le lisas 14 toodud vormi kohase taotluse.

(3) Paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud toetus makstakse pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 13 lõikes 1 nimetatud registri asjakohase väljavõtte esitamist PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 34 nimetatud tähtaja jooksul.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

§ 10. Teavitamiskohustus

(1) Või alandatud hindadega müügil ning koore, või ja kontsentreeritud või kasutamisel pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks antava toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks, 10. maiks, 10. augustiks ja 10. novembriks eelmise kvartali kohta PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 46 lõike 1 punktis a nimetatud andmed lisades 15, 16, 17 ja 18 toodud vormidel.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 46 lõikes 2 nimetatud andmed lisas 19 toodud vormil.

(3) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab pakkumiskoguse iga partii tarnimisel hiljemalt kolme päeva jooksul pärast tarnimist PRIA-le lisas 20 toodud vormi kohase tarneteatise.

[RTL 2006, 40, 700 – jõust. 15.05.2006]

§ 11. Andmete säilitamise kohustus

Kasutustoetuse saaja säilitab kõiki nõutavaid dokumente seitse aastat.

§ 12. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 26. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403754.)

 

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 6

Lisa 7

LIsa 8

Lisa 9

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

Lisa 18

Lisa 19

Lisa 20

Lisa 22

Lisa 12938298 Lisa 1

Lisa 12938297 Lisa 5

Lisa 12938299 Lisa 10

Lisa 12938300 Lisa 21

/otsingu_soovitused.json