Teksti suurus:

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 22, 343

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 12.03.2008 nr 20

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ning § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse mittepõllumajandusliku tegevuse toetamiseks põllumajandusega tegeleva ettevõtja majandustegevuse mitmekesistamise ja mikroettevõtete arendamise eesmärgil antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus ning abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

§ 2. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33–42) tähenduses:
1) põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust, kui ettevõtja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või ettevõtja kogu ettevõtlustulust, millest on maha arvatud tulu ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest ja ettevõtlusega seotud toetused, kui ettevõtja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust (edaspidi põllumajandustootja);
2) väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on biomassist turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine;
3) muu mikroettevõtja, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja «Kalandusturu korraldamise seaduse» tähenduses.

(2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
1) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
2) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem kui 37 552 krooni;
3) taotlejal ei ole taotluse esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse lisa 2 tabelis 4 toodud kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8;
5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse lisa 2 tabelis 4 toodud käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või § 3 lõigetes 4 ja 5 nimetatud sellega seotud ettevalmistava töö, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasude või lõivude kohta toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
8) taotleja säilitab vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kaks aastat PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates;
9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
10) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

(3) Kui taotleja võlakordaja oli suurem kui 0,8, võib taotleja esitada taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastale eelnenud kahe eelneva aasta majandusaasta aruanded. Kui vähemalt ühel majandusaastal oli taotleja võlakordaja väiksem kui 0,8 ning kui ei ole ohtu ettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele, võib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) lugeda taotleja lõike 2 punktis 4 toodud nõuetele vastavaks.

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla või vallasisese linna, mille elanike arv jääb alla 4000 (arengukava tabel 3), või kuni 4000 elanikuga (arengukava tabel 2) väikelinna territooriumil ning tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse 70/2003 mõistes:
1) hoone ja rajatise ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras (v.a lammutamine) ning hoone parendamine;
2) masina ja seadme ostmine ning paigaldamine.

(2) Toetust ei saa taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt on seotud taotleja tegevusega justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» lisas 16 kehtestatud «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris» (edaspidi EMTAK) toodud järgmistel tegevusaladel:
1) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK A 01), välja arvatud põllumajandust abistavad tegevusalad (EMTAK A 016). Põllumajandust abistavate tegevusalade puhul ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
2) metsamajandus ja metsavarumine (EMTAK A 02). Puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK C 16.10), spooni ja puitplaatide tootmine (EMTAK C 16.21), kilpparketi tootmine (EMTAK C 16.22), ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine (EMTAK C 16.23), puittaara tootmine (EMTAK C 16.24), puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine (EMTAK C 16291), mööblitootmine (EMTAK C 31), kui taotleja on metsandussaadusi töötlev ja turustav mikroettevõtja arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.5 mõistes;
3) kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine (EMTAK C 11.01), viinamarjaveini tootmine (EMTAK C 11.02), siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine (EMTAK C 11.03), muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine (EMTAK C 11.04), õlletootmine (EMTAK C 11.05) ning tubakatoodete tootmine (EMTAK C 12);
4) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK R 92);
5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK K);
6) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK A 03), välja arvatud juhul, kui see on vajalik turistide teenindamiseks;
7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK K 69), nõustamine;
8) mäetööstus (EMTAK B);
9) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK L);
10) reklaamindus ja turu-uuringud (EMTAK 73);
11) veondus ja laondus (EMTAK H), välja arvatud mahetoodete ladustamise, hulgimüügi ja logistika korraldamiseks turustuskeskuste loomine;
12) veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (EMTAK E);
13) elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK D 35), välja arvatud bioenergia tootmine, juhul kui üle 50% toodetavast energiast turustatakse;
14) ehitus (EMTAK F).

(3) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusaladele ei saa toetust taotleda Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemise alal, kui taotleja on põllumajandustootja arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.4.1 mõistes või kui taotleja on ettevõtja, kelle põhitegevuseks on Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemine arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.6 mõistes.

(4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
1) ettevalmistav töö;
2) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev infokandjate ja jaotusmaterjalide valmistamine, kodulehekülje valmistamine ning riigisisesel messil osalemine (edaspidi turundustegevus);
3) lõike 1 punktis 1 nimetatud kavandatava ehitustöö üle «Ehitusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
4) kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi ostmine või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasu ja lõiv.

(5) Ettevalmistavaks tööks võib olla:
1) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning turu-uuring;
2) lisas 1 toodud vormi kohase toetuse avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, kui taotleja ei ole arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.3 mõistes põllumajandusega tegelev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad, või metsamajandamisega tegelev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad.

(6) Lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks võib saada toetust üks kord programmperioodi jooksul.

(7) Ehitis, mida ehitatakse (v.a uus püstitatav hoone) või kuhu seade paigaldatakse, või sõidu- ja veovahend, kuhu seade paigaldatakse, peab olema taotleja omandis või peab olema antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(8) Uue hoone püstitamise korral peab kavandatava ehitise alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus.

(9) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varemkui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

§ 4. Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

(1) Kui investeeringuobjekti, turundustegevuse (v.a messil osalemine), omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti, turundustegevuse, omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine). Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumisi, lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus.

(2) Kui investeeringuobjekti, turundustegevuse (v.a messil osalemine), omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

(3) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

(4) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku.

§ 5. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Paragrahvis 3 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlbliku kulu (edaspidi investeeringuobjekti maksumus) moodustavad:
1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
3) ettevalmistava töö maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
4) turundustegevuse maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
5) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
6) litsentsi maksumus või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasu ja lõiv.

(2) Kui ettevalmistava töö osaks on toetuse avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, siis ei tohi selle töö või teenuse eest makstava toetuse suurus ületada 5000 krooni.

(3) Hoone parendamise maksumus ei või olla väiksem kui 50 000 krooni.

(4) Investeeringuobjekti maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

(5) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
5) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või rentimise kulud;
6) ehitise lammutamise kulud, kui seda ei kajastata hinnapakkumises ja see ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
7) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
8) rendi, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;
9) sularahamaksed, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
10) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikeks ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused ning turu-uuring;
11) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
12) sõidu- ja veovahendi soetamise kulud, välja arvatud rändkaupluse ning veovahendile paigaldatava seadme soetamise kulud, mille eripära tuleneb taotleja toiduks kasutatava põllumajandussaaduse või -toote säilitamise nõuetest veo korral;
13) kulutused turundustegevusele, välja arvatud infokandjate ja jaotusmaterjalide valmistamine, kodulehekülje valmistamine ning messil esmakordne osalemine, kui see on seotud kavandatava investeeringuga;
14) olmeelektroonika soetamine, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud kavandatava investeeringuga;
15) kasutatud seadme ja masina ostmise kulud;
16) majutusteenuse osutamiseks uute voodikohtade rajamise kulud, kui majutusettevõttes on üle 30 voodikoha, välja arvatud puhkeküla ja -laagri puhul;
17) trahv, finantskaristus ja kohtukulud;
18) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
19) kulud, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73) artikliga 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega;
20) sellise ehitise ehitamise, hoone parendamise ning masina ja seadme ostmise kulud, mis ei ole vajalikud taotleja majandustegevuse mitmekesistamiseks asjaomasel tegevusalal, sealhulgas kontorihoone ehitamise kulud.

§ 6. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga.

(2) Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis ei piirne Tallinnaga, välja arvatud traktori ostmine, mille korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

(3) Toetust antakse kuni 60% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas, välja arvatud traktori ostmine, mille korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, ning omanikujärelevalve tegemine ja turundustegevus, mille korral antakse toetust kuni 50% omanikujärelevalve ja turundustegevuse maksumusest.

(4) Juhul kui maakonnakeskuseks on vallasisene linn, loetakse maakonnakeskusega piirnevaks vallaks üksnes asjaomane vald.

(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni programmiperioodil.

(6) Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta taotleda toetust rohkem kui 1 564 660 krooni programmiperioodil.

(7) Kui ettevõtja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas maakonnas ja samas valdkonnas tegutsev ettevõtja, ei saa nimetatud ettevõtjad taotleda toetust rohkem kui 1 564 660 krooni programmiperioodil.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 7. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu vormikohase avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 8. Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–5.

(2) Taotleja esitab taotleja nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
2) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri.

(3) Taotleja esitab raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad järgmised dokumendid:
1) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist;
2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koonddokument tulude ja kulude kohta; seejuures majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne või koonddokument tulude ja kulude kohta, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
3) taotluse esitamise aastale eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud teise majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koonddokument tulude ja kulude kohta § 2 lõikes 3 toodud juhul.

(4) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
1) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakirjad koos tehniliste tingimuste loeteluga, § 4 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga;
2) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 3 toodud vormi kohane hinnapakkumiste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud ja ei tohi olla põhjendamatult kõrge;
3) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
4) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
5) toiduainete töötlemise, kaupluse, rändkaupluse ning autole monteeritava külmutus- ja jahutusseadme puhul «Toiduseaduses» sätestatud pädevuse kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
7) lisade 5 ja 6 punkti 4 puhul kohaliku omavalitsusüksuse tõend selle kohta, et ehitis on olnud täies ulatuses kasutusest väljas taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul;
8) lisade 5 ja 6 punkti 5 puhul kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kandmata hoone puhul väljavõte dokumendist, mis tõendab, et investeeringuobjekt kajastub kultuuriväärtusliku objektina või miljööväärtusliku hoonestusalana kohaliku omavalitsusüksuse õigusaktis, piirkondlikus arengukavas või planeeringus;
9) lisade 5 ja 6 punkti 6 puhul mittetulundusühingu Eesti Puuetega Inimeste Koda või piirkondliku Puuetega Inimeste Koja antud asjakohane kinnitus, kui investeeringul on positiivne mõju puuetega inimestele;
10) lisade 5 ja 6 punkti 6 puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike või aktsionäride kohta koos nende osaluse protsendiga ja isikukoodidega, kui taotleja on äriühing ning kui investeeringul on positiivne mõju noorte ettevõtlusele või naisettevõtlusele;
11) lisade 5 ja 6 punkti 7 puhul ettevõtte vähemalt ühe osaniku, aktsionäri või liikme investeeringu valdkonnale vastavat haridust, asjakohase kutsekvalifikatsiooni omandamist või sama tegevusala või ettevõtte juhtimist käsitleva koolituse läbimist tõendava dokumendi ärakiri;
12) lisade 5 ja 6 punkti 8 puhul nimekiri olemasolevate töökohtade ja töötajate tööülesannete ning kavandatavate uute töökohtade ja tööülesannete kohta;
13) lisade 5 ja 6 punkti 9 puhul Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse mahepõllumajanduslikult märgistatud saaduse ja toote valmistamise nõuetele vastavuse kohta, kui tegemist on toiduks kasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega;
14) lisade 5 ja 6 punkti 9 puhul taotluse esitamise aastale järgneva aasta kohta rahvusvahelise mahepõllumajandusliku organisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) või mõne muu pädeva organisatsiooni väljastatud tarnija asjakohane sertifikaat, kui tegemist on toiduks mittekasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega.

(5) Kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta, esitab ta ärakirja arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse. Kui ettevalmistava töö eest on tasutud enne taotluse esitamist, võib taotleja esitada nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõtte või maksekorralduse ärakirja või väljatrüki.

(6) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 9. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 10. Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIAl õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

(4) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 11. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisades 5 ja 6 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte.

(2) Lisas 5 toodud hindamiskriteeriumide alusel hinnatakse põllumajandustootjaid. Ülejäänud taotlejaid hinnatakse lisa 6 alusel. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.

(3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

(4) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 12. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

(4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või lõike 5, 6, 7 või 8 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

(5) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 3 lõikes 5,§ 4 lõikes 1 ning § 5 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 2 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

(6) Kui turundustegevus ei vasta § 3 lõike 4 punktis 2 ja lõikes 6, § 4 lõikes 1 ning § 5 lõike 1 punktis 4 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turundustegevuse osas.

(7) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 3 lõike 4 punktis 3, § 4 lõikes 1 ning § 5 lõike 1 punktis 5 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.

(8) Kui kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi ostmine või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasu ja lõiv ei vasta § 3 lõike 4 punktis 4 ja § 5 lõike 1 punktis 6 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi ostmise või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasu ja lõivu osas.

§ 13. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest ning nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
3) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutusest;
4) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 14. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.

§ 15. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitamine või parendamine.

(2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

(3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 16. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul ei hüvitata taotlejale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

(3) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid dokumente.

(4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 17. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Rakendussätted

(1) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise esimesel tähtajal võib taotleda toetust investeeringu kohta, mille tegemist tõendavad dokumendid, välja arvatud hoone parendamist tõendavad dokumendid, ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Kui taotleja on alustanud investeeringu tegemist enne taotluse esitamist, võib ta esitada § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid koos taotlusega.

(3) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise esimesel tähtajal esitatud taotluste osas teeb PRIA § 12 lõikes 4 nimetatud otsused 130 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

(4) Lõikes 2 nimetatud juhul otsustakse toetuse maksmine sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

/otsingu_soovitused.json