Teksti suurus:

Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 27.12.2002 nr 73
RTL 2003, 3, 30
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2008RTL 2008, 21, 31221.03.2008

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse » § 57 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riiklikule ehitisregistrile andmete esitajad

  Riiklikule ehitisregistrile (edaspidi register) esitavad andmeid:
  1) kohalik omavalitsus;
  2) Tehnilise Järelevalve Amet;
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
  3) Muinsuskaitseinspektsioon;
  4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
  5) [Kehtetu – RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
  6) notarid.

§ 2.  Registrile andmete esitamine

  (1) Registrisse esitab andmed nende andmete esitaja elektrooniliselt registri kasutamiseks loodud tarkvara abil viie päeva jooksul vastavalt andmetele kas:
  1) kohaliku omavalitsuse poolt kirjaliku nõusoleku andmise otsustamise päevast arvates või
  2) ehitusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
  3) kasutusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
  4) nende saamise päevast arvates.

  (2) Andmete esitaja kannab enda poolt esitatavad andmed registri veebilehel oleva vastavate andmete kohta käiva Ministeeriumi määratud sisendi kaudu täites andmed andmete esitaja kohta ning vastava asjassepuutuvaid andmeid käsitleva käesoleva määruse lisades 1–26 toodud teatise.

  (3) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse selle toimingu kuupäev.

§ 3.  Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldumine

  Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldutakse, kui esitatud teatis ei ole nõuetekohane.

§ 4.  Registriandmete muutmine

  Registriandmete muutmise korral esitab andmete esitaja teatise, milles on toodud uued andmed.

§ 5.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab enda poolt registrile esitatud või registrisse kantud andmete õigsuse eest.

  (2) Kui andmete esitaja avastab, et ta on kandnud registrisse või esitanud registrile ebaõiged andmed ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata esitama registrile õiged andmed.

  (3) Ministeeriumi pädeval ametiisikul on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (4) Ebaõigete andmete avastamisel registris sulgeb Ministeeriumi pädev ametiisik juurdepääsu registreeringuandmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni. Viivitamatult teavitatakse andmete esitajat.

§ 6.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 6 jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 1TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUSE KOHTA

KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg4. Füüsilisest isikust ehitusprojekti koostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post5. Juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post6. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post7. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post8. Füüsilisest isikust ehitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post9. Juriidilisest isikust ehitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post10. Esitatavad dokumendid

10.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)11. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 2TEATIS EHITUSLOA TAOTLUSE KOHTA

EHITUSLOA TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg4. Füüsilisest isikust ehitusprojekti koostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post5. Juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post6. Füüsilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post7. Juriidilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post8. Riigilõivu andmed

tasuja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

suurus

tasumise aeg

__.__.____

(pp.kk.aaaa)9. Esitatavad dokumendid

9.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)10. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 3TEATIS KASUTUSLOA TAOTLUSE KOHTA

KASUTUSLOA TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Teised omanikud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

3.1. (nimi, registrikood, riik)4. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

ehitusloa|kirjaliku nõusoleku nr

ehitise kasutuselevõtmise aeg

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg5. Füüsilisest isikust ehitusprojekti või mõõdistusprojekti koostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post6. Juriidilisest isikust ehitusprojekti või mõõdistusprojekti koostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post7. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post8. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post9. Füüsilisest isikust ehitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post10. Juriidilisest isikust ehitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post11. Riigilõivu andmed

tasuja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

suurus

tasumise aeg

__.__.____

(pp.kk.aaaa)12. Esitatavad dokumendid

12.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)13. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 4TEATIS EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUSE KOHTA

EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

ehitusluba4. Taotluse sisu

5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)6. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 5TEATIS KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUSE KOHTA

KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

ehitusluba4. Taotluse sisu

5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)6. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 6TEATIS EHITISE TEATISE KOHTA

EHITISE TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Teised omanikud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

3.1. (nimi, registrikood, riik)4. Ehitis

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)6. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 7TEATIS EHITAMISE ALUSTAMISE TEATISE KOHTA

EHITAMISE ALUSTAMISE TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitis ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

ehitusluba nr

ehitamise alustamise tähtaeg4. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post5. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post6. Füüsilisest isikust ehitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

faks

e-post7. Juriidilisest isikust ehitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post8. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 8TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA

TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust teatise esitaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust teatise esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutusluba4. Esitatavad dokumendid

4.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 9TEATIS EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI KOHTA

EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise ehitusprojekti ekspertiisi kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust ekspertiisi teostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust ekspertiisi teostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise ja ehitusprojekti andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress4. Ekspertiisi andmed

alus

tulemid5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 10TEATIS EHITISE EKSPERTIISI KOHTA

EHITISE EKSPERTIISI TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise ekspertiisi kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust ekspertiisi teostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust ekspertiisi teostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress4. Ekspertiisi andmed

alus

tulemid5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 11TEATIS EHITUSGEOLOOGILISTE JA –GEODEETILISTE TÖÖDE KOHTA

EHITUSGEOLOOGILISTE JA-GEODEETILISTE TÖÖDE TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil teostatud ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemuste kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust tööde teostaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

faks

e-post2. Juriidilisest isikust tööde teostaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post3. Tööde maa-ala andmed

aadress

mõõdistaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

mõõdistamise aeg

mõõdistusviis

täpsusklass

tsentroidi koordinaadid

ala koordinaadid

Jrk

X

Y

Jrk

X

Y4. Tööde andmed

alus

tulemid5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 12TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU KOHTA

KIRJALIK NÕUSOLEK nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

kirjaliku nõusoleku taotlus

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

kavandatav kasutamise lõpetamise aeg3. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 13TEATIS EHITUSLOA KOHTA

EHITUSLUBA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

ehitusloa taotlus

kasutuselevõtmise aeg

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg3. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 14TEATIS KASUTUSLOA KOHTA

KASUTUSLUBA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutamise otstarve

kasutusloa taotlus

kavandatav kasutamise lõpetamise aeg3. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 15TEATIS EHITISE ARESTI/KEELU KOHTA

EHITISE ARESTI/KEELU TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise aresti/keelu kohta järgmised andmed:

1. Teatise esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise omanik

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

2.1. (nimi, registrikood, riik)3. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress4. Aresti olemasolul

aresti liik

kehtivuse algus

kehtivuse lõpp

muud andmed5. Keelu olemasolul

keelu liik

kehtivuse algus

kehtivuse lõpp

muud andmed6. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 16TEATIS EHITISE KULTUURIMÄLESTISEKS TUNNISTAMISE KOHTA

MUINSUSKAITSEINSPEKTSIOONI TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kultuurimälestiseks tunnistamise kohta järgmised andmed:

1. Teatise esitaja

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kultuurimälestiseks tunnistamise aeg3. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 17TEATIS NOTARI TEATISE KOHTA

NOTARI TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise reaalosade ja pandi kohta järgmised andmed:

1. Ehitise omanik(ud)

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

1.1. (nimi, registrikood, riik)2. Ehitis

ehitisregistri kood

nimetus

aadress3. Pandi andmed

pandi liik

isik, kelle kasuks seatud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kehtivuse algus

kehtivuse lõpp

muud andmed4. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 18TEATIS ETTEKIRJUTUSE KOHTA

ETTEKIRJUTUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised ettekirjutuse andmed:

1. Ettekirjutuse tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Isik, kellele ettekirjutus tehakse

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)3. Ehitis

ehitisregistri kood

nimetus

aadress4. Kirjalik nõusolek / ehitusluba / kasutusluba

nimetus5. Õigusrikkumise andmed

sisu

alused6. Nõude andmed

nõue

kehtivuse algus

kehtivuse lõpp

edasised toimingud

toimingute tähtaeg7. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 19TEATIS EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

ehitusluba3. Õigusrikkumise sisu4. Otsuse andmed

sisu

alus5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 20TEATIS KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kasutusluba3. Õigusrikkumise sisu4. Otsuse andmed

sisu

alus5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 21TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan kirjaliku nõusoleku kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

faks

e-post2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

nimetus

aadress

kirjalik nõusolek3. Õigusrikkumise sisu4. Otsuse andmed

sisu

alus5. Märkus

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 22TEATIS EHITISE OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Ehitise tehnilised andmed

ehitisealune pind

m2

kõrgus

m

ehitise suletud netopind

m2

pikkus

m

minimaalne korruste arv

laius

m

maksimaalne korruste arv

maht

m3

ehitise avatud brutopind

m2

köetav pind

m22. Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral selgitus)

vundament

vahe- ja katuslaed

puudub

puudub

madalvundament

kergmetall

vaivundament

teras

muu

monoliitne raudbetoon

kandekonstruktsioon

monteeritav raudbetoon

puudub

puit

asfaltbetoon

muu

bituumeniga töödeldud kruus

välissein

kruus

puudub

killustik

looduslik kivi

stabiliseeritud kruus või killustik

profileeritud metall

kergmetall

puit

malm

suurpaneel

teras

suurplokk

looduslik kivi

tellis, väikeplokk

monoliitne raudbetoon

muu

monteeritav raudbetoon

katusekate

plastmass

puudub

puit

eterniit

suurpaneel

kivi

suurplokk

plekk

tellis, väikeplokk

profileeritud metall

tehisplaat

puitlaast

muu

roog

jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid

rullmaterjal

puudub

muu

eterniit

välisviimistlus

keraamika

puudub

kergmetall

lihtkrohv

teras

looduslik kivi

looduslik kivi

profileeritud metall

monoliitne raudbetoon

puhasvuuk

monteeritav raudbetoon

puit

plastmass

terrasiitkrohv

puit

muu

suurpaneel

suurplokk

tellis, väikeplokk

klaas

tehisplaat

muu3. Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral selgitus)

elekter

küttesüsteem

puudub

puudub

220 V

kaugkeskküte

380 V

lokaalne keskküte

20 kV

elektriküte

35–110 kV

maaküte

220–330 kV

ahju- või kaminaküte

muu

muu

vesi

kütte liik

puudub

puudub

võrk

masuut

lokaalne

petrool

kanalisatsioon

küttegaas

puudub

tahke

võrk

elekter

lokaalne

maaküte

muu

pesemisvõimalus

küttegaaspaigaldis

puudub

puudub

vann/dušš

võrk

saun

lokaalne

liftide arv

küttegaasipaigaldiste arv

köökide arv

rõdude arv ja avatud netopind

,

m2

kööginiššide arv

lodžade arv ja avatud netopind

,

m2

tualettruumide arv

terasside arv ja avatud netopind

,

m24. Ehitise kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m2]

Kasutamise otstarve

kasulik pind

elamispind

abiruumide pind

lahuspind

üldkasutatav pind

mitteeluruumide pind

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

kokku5. Ehitise eluruumide, sh korterite, ja mitteeluruumide arv

eluruumid (sh korterid)

arv

pindala

1-toaline

m2

2-toaline

m2

3-toaline

m2

4-toaline

m2

5-toaline

m2

6-toaline

m2

7-toaline

m2

8 ja enama toaline

m2

kokku

m2

mitteeluruumide arv

tubade arv6. Ehitise muud olulised andmednimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühik

7. Märkused ehitise kohta

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 23TEATIS KORTERI OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Korteri üldised tehnilised andmed

korteri tähis

kogupind

m2

sissepääsu korrus

elamispind

m2

toalisuse liik

lahuspind

m2

kasulik pind

köetav pind

m22. Korteri tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

elekter

küttesüsteem

puudub

puudub

220 V

kaugkeskküte

380 V

lokaalne keskküte

20 kV

elektriküte

35–110 kV

maaküte

220–330 kV

ahju- või kaminaküte

muu

muu

vesi

kütte liik

puudub

puudub

võrk

masuut

lokaalne

petrool

kanalisatsioon

küttegaas

puudub

tahke

võrk

elekter

lokaalne

maaküte

muu

pesemisvõimalus

küttegaaspaigaldis

puudub

puudub

vann/dušš

võrk

saun

lokaalne

liftide arv

küttegaasipaigaldiste arv

köökide arv

rõdude arv ja avatud netopind

,

m2

kööginiššide arv

lodžade arv ja avatud netopind

,

m2

tualettruumide arv

terasside arv ja avatud netopind

,

m23. Ehitise muud olulised andmednimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühik

4. Märkused korteri kohta

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 24TEATIS MITTEELURUUMI OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Mitteeluruumi üldised tehnilised andmed

mitteeluruumi tähis

kogupind

m2

mitteeluruumi nimetus

lahuspind

m2

sissepääsu korrus

köetav pind

m2

kasutamise otstarve

kasulik pind2. Mitteeluruumi tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

elekter

küttesüsteem

puudub

puudub

220 V

kaugkeskküte

380 V

lokaalne keskküte

20 kV

elektriküte

35–110 kV

maaküte

220–330 kV

ahju- või kaminaküte

muu

muu

vesi

kütte liik

puudub

puudub

võrk

masuut

lokaalne

petrool

kanalisatsioon

küttegaas

puudub

tahke

võrk

elekter

lokaalne

maaküte

muu

pesemisvõimalus

küttegaasipaigaldis

puudub

puudub

vann/dušš

võrk

saun

lokaalne

liftide arv

küttegaasipaigaldiste arv

köökide arv

rõdude arv ja avatud netopind

,

m2

kööginiššide arv

lodžade arv ja avatud netopind

,

m2

tualettruumide arv

terasside arv ja avatud netopind

,

m23. Mitteeluruumi muud olulised andmednimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühik

4. Märkused mitteeluruumi kohta

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 25TEATIS RAJATISE OSA OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Rajatise osa üldised tehnilised andmed

rajatise osa tähis

kõrgus

m

rajatise osa nimetus

m2

pikkus

m

ehitisealune pind

m2

laius

m

ehitise avatud brutopind

maht

m3

minimaalne korruste arv

maksimaalne korruste arv2. Rajatise osa materjalid (märkida X või "muu" korral materjal)

vundament

vahe- ja katuslaed

puudub

puudub

madalvundament

kergmetall

vaivundament

teras

muu

monoliitne raudbetoon

kandekonstruktsioon

monteeritav raudbetoon

puudub

puit

asfaltbetoon

muu

bituumeniga töödeldud kruus

välissein

kruus

puudub

killustik

looduslik kivi

stabiliseeritud kruus või killustik

profileeritud metall

kergmetall

puit

malm

suurpaneel

teras

suurplokk

looduslik kivi

tellis, väikeplokk

monoliitne raudbetoon

muu

monteeritav raudbetoon

katusekate

plastmass

puudub

puit

eterniit

suurpaneel

kivi

suurplokk

plekk

tellis, väikeplokk

profileeritud metall

tehisplaat

puitlaast

muu

roog

jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid

rullmaterjal

puudub

muu

eterniit

välisviimistlus

keraamika

puudub

kergmetall

lihtkrohv

teras

looduslik kivi

looduslik kivi

profileeritud metall

monoliitne raudbetoon

puhasvuuk

monteeritav raudbetoon

puit

plastmass

terrasiitkrohv

puit

muu

suurpaneel

suurplokk

tellis, väikeplokk

tehisplaat

muu3. Rajatise osa tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

elekter

küttesüsteem

puudub

puudub

220 V

kaugkeskküte

380 V

lokaalne keskküte

20 kV

elektriküte

35–110 kV

maaküte

220–330 kV

ahju- või kaminaküte

muu

muu

vesi

kütte liik

puudub

puudub

võrk

masuut

lokaalne

petrool

kanalisatsioon

küttegaas

puudub

tahke

võrk

elekter

lokaalne

maaküte

muu

küttegaasipaigaldis

puudub

võrk

lokaalne

liftide arv

küttegaasipaigaldiste arv

rõdude arv ja avatud netopind

,

m2

lodžade arv ja avatud netopind

,

m2

terasside arv ja avatud netopind

,

m24. Rajatise osa kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m2]

kasulik pind

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.5. Rajatise osa muud olulised andmednimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühiknimetus väärtus mõõtühik

6. Märkus rajatise osa kohta

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
 „Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord “
lisa 26TEATIS KOORDINAATIDE KOHTA

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Üldandmed

rajatise osa tähis

(rajatise osa korral)2. Välispiiri koordinaadid

Punktobjekti korral märkida üks koordinaatide paar, joonobjekti korral vähemalt kaks koordinaatide paari ja pindobjekti korral vähemalt kolm koordinaatide paari.

1. X

Y

11. X

Y

2. X

Y

12. X

Y

3. X

Y

13. X

Y

4. X

Y

14. X

Y

5. X

Y

15. X

Y

6. X

Y

16. X

Y

7. X

Y

17. X

Y

8. X

Y

18. X

Y

9. X

Y

19. X

Y

10. X

Y

20. X

Y3. Sisepiiri koordinaadid

"Augu" olemasolul pindobjekti korral, peab olema vähemalt kolm koordinaatide paari.

3.1. 1. sisepiir

1. X

Y

11. X

Y

2. X

Y

12. X

Y

3. X

Y

13. X

Y

4. X

Y

14. X

Y

5. X

Y

15. X

Y

6. X

Y

16. X

Y

7. X

Y

17. X

Y

8. X

Y

18. X

Y

9. X

Y

19. X

Y

10. X

Y

20. X

Y3.2. ülejäänud sisepiirid

esitatud eraldi vormil alates jrk

kuni jrk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json