Teksti suurus:

Raudteeliiklusõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm

Raudteeliiklusõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2011
Avaldamismärge:

Raudteeliiklusõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm

Vastu võetud 06.04.2004 nr 64
RTL 2004, 40, 666
jõustumine 19.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2008RTL 2008, 21, 31221.03.2008

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 41 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse Tehnilise Järelevalve Ametile esimese ja teise astme raudteeõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, esimese ja teise astme raudteeõnnetuse ning raudteeavarii kohta esitatava kirjaliku ettekande vorm ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

§ 2. Esimese ja teise astme raudteeõnnetusest teatamine

 (1) Esimese ja teise astme raudteeõnnetusest teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile viivitamata. Esmalt edastatakse teade selleks Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel avalikustatud telefoninumbril ja seejärel viivitamata esimesel võimalusel kirjaliku teatena Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel avalikustatud faksinumbril või e-posti aadressil. Kirjaliku teate originaal edastatakse Tehnilise Järelevalve Ametile esimesel võimalusel.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

 (2) Kui teise astme raudteeõnnetus juhtus puhkepäeval või tööpäeval väljaspool kellaaegu 8.00-st 17.00-ni või nimetatud ajavahemiku lõpul selliselt, et puudub võimalus enne kella 17.00 kirjalikku teadet Tehnilise Järelevalve Ameti faksinumbrile või e-posti aadressile saata, edastab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja kirjaliku teabe raudteeõnnetuse kohta Tehnilise Järelevalve Ametile nimetatud sidevahendite kaudu järgneva tööpäeva alguses.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

 (3) Esimese ja teise astme raudteeõnnetuse kohta kirjaliku teate koostamisel lähtutakse lisas 1 toodud vormist.

§ 3. Raudteeliiklusõnnetuse kohta esitatava ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm

 (1) Esimese ja teise astme raudteeõnnetuse, samuti raudteeavarii kohta Tehnilise Järelevalve Ametile esitatav kirjalik ettekanne koostatakse lähtuvalt lisas 2 toodud vormist.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

 (2) Raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatav kokkuvõte koostatakse lähtuvalt lisas 3 toodud vormist.

§ 4. Selgitused vormide täitmise kohta

  Määruse lisaks olevate vormide täitmise kohta annab selgitusi Tehnilise Järelevalve Amet.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3