Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 “Kaitseväe ülesehitus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 101

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 “Kaitseväe ülesehitus” muutmine

Vastu võetud 13.03.2008 nr 65

Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruses nr 172 «Kaitseväe ülesehitus» (RT I 2002, 44, 290; 2007, 47, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja erikaitsepiirkonnad»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kirde Kaitseringkonnal on lisaks operatiivstruktuuriüksuse ning väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksuse ülesanded.»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 2 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Kaitseringkonnad

(1) Põhja Kaitseringkonna vastutusala on Tallinn, Harju maakond ja Rapla maakond. Põhja Kaitseringkonna ülema vahetus alluvuses on Põhja Kaitseringkonna staap paiknemisega Tallinnas.

(2) Lõuna Kaitseringkonna vastutusala on Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond. Lõuna Kaitseringkonna ülema vahetus alluvuses on Lõuna Kaitseringkonna staap paiknemisega Tartus.

(3) Kirde Kaitseringkonna vastutusala on Ida-Viru maakond, Jõgeva maakond, Järva maakond ja Lääne-Viru maakond. Kirde Kaitseringkonna koosseisus on selle ülemale vahetult alluvad struktuuriüksused:
1) Kirde Kaitseringkonna staap paiknemisega Tapal;
2) jalaväe väljaõppekeskus «Viru Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Jõhvis;
3) Suurtükiväegrupp paiknemisega Tapal;
4) Õhutõrjepataljon paiknemisega Tapal;
5) Pioneeripataljon paiknemisega Tapal.

(4) Lääne Kaitseringkonna vastutusala on Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond. Lääne Kaitseringkonna ülema vahetus alluvuses on Lääne Kaitseringkonna staap paiknemisega Pärnus.»;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 3 punktides 13 ja 14, § 4 lõike 2 punktides 2–7, lõike 3 punktides 3, 4 ja 7 ning lõike 4 punktides 2 ja 3, § 5 punktides 2 ja 3, § 6 punktides 2 ja 3, § 7 lõike 3 punktides 2–5 nimetatud struktuuriüksused on väeosad.»;

6) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseväe juhataja kinnitab kooskõlastatult kaitseministriga § 3 punktides 2 ja 12, § 4 lõikes 1 ja lõike 4 punktis 1, § 5 punktis 1, § 6 punktis 1 nimetatud struktuuriüksuste põhimäärused ning §-s 7 nimetatud kaitseringkondade põhimäärused.».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json