Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 “Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 102

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 “Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 13.03.2008 nr 66

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirirežiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 2004, 77, 529) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3, punkti 4 teises lauses, punkti 13 esimeses lauses, punkti 18 sissejuhatavas osas ja alapunktis 1 ning punktis 52 asendatakse sõna «riigipiir» sõnaga «välispiir» vastavas käändes;

2) punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Välispiiri ületamist väljaspool piiripunkte ei loeta piirirežiimi rikkumiseks, kui välispiiri ületati loodusõnnetuse või muu katastroofi või avariiga seotud päästetööde tegemiseks vastavalt välislepingutega sätestatule.»;

3) eeskirja täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61. Erandina võib punktis 6 sätestatut eirata kooskõlas Schengeni piirieeskirjade VI lisa punktis 3 sätestatuga.»;

4) punktis 9 asendatakse sõnad «Piirivalveameti korrapidamisteenistust» sõnadega «Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskust»;

5) punkti 18 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) suunduma piirivalveametniku korraldusel ametiruumidesse täiendavate kontrolliformaalsuste läbiviimiseks.»;

6) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Välispiiri ületava sõiduki juhil tuleb esitada sõiduki omandi- või kasutamisõigust tõendavad dokumendid. Kaubana veetava kasutatud või avariilise sõiduki üle välispiiri toimetamise lubamise aluseks on sõiduki registreerimistunnistus või muu sõiduki omandi- või kasutamisõigust tõendav dokument. Kaubana veetava uue sõiduki puhul on selleks ostu-müügiarve. Kaupu üle riigipiiri vahetult ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetav isik peab piirivalve nõudel esitama kauba saatedokumendid.»;

7) punktis 23 asendatakse sõnad «pagasiruumid, tööriistakastid ja muud panipaigad» sõnadega «mootori- ja pagasiruumid ning muud panipaigad»;

8) punktis 27 asendatakse sõnad «reisijad» sõnadega «isikud»;

9) punkti 28 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Vedurijuhil ja rongi saatvatel ja/või teenindavatel isikutel tuleb piirivalveametnikule esitada marsruutleht (või nõuetekohane nimekiri) ning reisidokument.»;

10) punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:

« 30. Vagunisaatja lülitab öisel ajal piirikontrolli teostamise ajaks sisse vaguni täisvalgustuse, avab vagunitevahelised, reisija- ja teenistuskupeede ning tualettruumide uksed, äratab reisijad ja takistab nende liikumist vagunist vagunisse ning reisi jätkavate isikute väljumist perroonile.»;

11) punktis 32 asendatakse sõna «selle» sõnaga «kaubarongi»;

12) eeskirja täiendatakse punktiga 361 järgmises sõnastuses:

« 361. Erandina võib punktis 36 sätestatut eirata kooskõlas Schengeni piirieeskirjade VI lisa punktis 3 sätestatuga.»;

13) punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

« 37. Sadamakapten peab igast Eesti territoriaalmerest, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest väljuvast laevast piirivalvele teatama vähemalt neli tundi enne laeva sadamast väljumist ning mitte lubama välispiiri ületaval laeval lahkuda enne piirivalvetoimkonna kohalesaabumist ja piirikontrolli läbimist. Kõikidest sadamast omavoliliselt lahkunud laevadest peab sadamakapten viivitamata teatama piirivalvele.»;

14) punktis 43 asendatakse sõna «välisriigist» ja sõna «välisriiki» sõnadega «üle välispiiri»;

15) punktis 44 asendatakse sõna «välismaale» sõnadega «üle välispiiri»;

16) punkti 46 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Piirivalve tegevuspiirkond maismaal on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega.»;

17) punkti 47 täiendatakse sõnadega «ja vajadusel toimetada isik ametiruumidesse»;

18) punkt 56 sõnastatakse järgmiselt:

« 56. Eestisse saabuvatel laevadel, mis ei ole vabastatud piirikontrolli läbimise nõudest Schengeni piirieeskirjade VI lisa punkti 3 mõistes, enne piiripunkti jõudmist ja Eestist lahkuvatel laevadel pärast piirikontrolli läbimist, samuti territoriaalmerest rahumeelset läbisõitu teostavatel ja tormivarjus seisvatel laevadel on keelatud astuda niisugusesse otsesesse kontakti teiste laevadega, mis võimaldaks inimeste, kauba ja esemete laevalt laevale üleandmist.»;

19) punkt 58 sõnastatakse järgmiselt:

« 58. Riigipiiri ületanud Eesti või välisriigi laev, mis ei ole vabastatud piirikontrolli läbimise nõudest Schengeni piirieeskirjade VI lisa punkti 3 mõistes, võib siseneda sisemerre, suunduda sadamasse või sadama reidile, kus toimub piirikontroll. Erandina on laeval lubatud riigipiiri ületada ja sisemerre siseneda laeva avarii ja tehnilise rikke tõttu või inimelu päästmiseks, samuti vääramatu jõu toimel. Niisugusest riigipiiri ületamisest ja sisemerre sisenemisest peab laeva kapten viivitamata teatama Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskusele.»;

20) punktis 60 asendatakse sõna «merelootsi» sõnaga «lootsi»;

21) punktis 62 asendatakse sõnad «ilma sadamasse sissevormistamiseta» sõnadega «piirikontrolli läbimata» ja sõnad «sadamasse sissevormistamist» sõnadega «piirikontrolli läbimist»;

22) punkt 67 sõnastatakse järgmiselt:

« 67. Piirikontrolli kehtestamisel sisepiiril on ujuvvahendite liikumine Koiva jõel lubatud kogu jõe laiuses väljumiseta vastaskaldale.»;

23) punkt 68 sõnastatakse järgmiselt:

« 68. Piirikontrolli kehtestamisel sisepiiril on ujumine veekogus, liikumine jääl ja kalapüük Eesti-Läti piiriveekogudel lubatud kuni riigipiiri jooneni.»;

24) punkt 701 sõnastatakse järgmiselt:

« 701. Keelatud on isikute viibimine piiriveekogudel või nende jääle minek seoses navigatsiooniks või liikluseks ohtlike ilmastikuoludega pärast vastava keelu kehtestamist Piirivalveameti peadirektori määratud piirivalveametniku poolt.»;

25) punkti 75 täiendatakse sõnaga «kirjalikult» enne sõna «kooskõlastama».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Siseminister Jüri PIHL

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json