Teksti suurus:

Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 57, 885

Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

Vastu võetud 06.03.2008 nr 13

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõike 2 alusel ning kooskõlas Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikega 5

Linnavolikogu  m ä ä r a b:

§ 1.  Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste (edaspidi – asutused) juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord ja kuupalgamäärad.

§ 2.  Juhtide kuupalgamäärad

(1)     Munitsipaalkooli direktorile kehtestatakse kuupalgamäär sõltuvalt õpilaste arvust:

1)   alla 70 õpilase        13 000 krooni;
2)   70 – 120 õpilast    13 850 krooni;
3) 121 – 250 õpilast    14 410 krooni;
4) 251 – 450 õpilast    16 260 krooni;
5) 451 – 600 õpilast    17 290 krooni;
6) 601 – 800 õpilast    18 540 krooni;
7)  üle 800 õpilase       20 000 krooni.

(2)     Koolieelse munitsipaallasteasutuse juhatajale kehtestatakse kuupalgamäär sõltuvalt rühmade arvust:

1)  alla 8 rühma            11 270 krooni;
2)  8 –11 rühma           11 980 krooni;
3)  üle 11 rühma           12 740 krooni.

(3)   Munitsipaalhuvikooli direktorile kehtestatakse kuupalgamäär sõltuvalt laste arvust:

1)  alla 200 õpilase       13 580 krooni;
2)  201 – 400 õpilast   14 520 krooni;
3)  401 – 700 õpilast   15 100 krooni;
4)  üle 700 õpilase       16 060 krooni.

(4) Direktori (juhataja) kuupalgamäära määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

(5) Direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kuupalgamäär kehtestatakse direktori (juhataja) kuupalgamäärast kuni 15% madalam, kusjuures kuupalgamäära vähendamise samm on 5% (siin ja edaspidi arvestussumma määramisel kindlaksmääratud arvväärtuselt protsendi arvutamise teelt ümardust teostada täiskümnelisteni).

§ 3. Pedagoogide kuupalgamäärad

(1) Klassiõpetajale, põhikooli ühe või mitme aine õpetajale, gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetajale, erivajadustega õpilaste erikooli või erivajadustega õpilaste klassi õpetajale kehtestatakse kuupalgamäär, võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku:

1)  noorempedagoog          9 520 krooni;
2)  pedagoog                   10 080 krooni;
3)  vanempedagoog         11 520 krooni;
4)  pedagoog-metoodik   13 910 krooni.

(2)       Muudele pedagoogidele kehtestatakse kuupalgamäär, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:

1)  noorempedagoog          6 880 krooni;
2)  pedagoog                     7 360 krooni;
3)  vanempedagoog           8 630 krooni;
4)  pedagoog-metoodik   10 540 krooni.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastavate muude pedagoogide loetelu määratakse kindlaks pedagoogide riiklikult kinnitatud õigusaktiga (v.a käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pedagoogid) ning asutusepidaja otsusega.

§ 4.  Kuupalgamäärade rakendamine

(1) Käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 2 ja paragrahvi 3 lõikes 2 toodud kuupalgamäärad rakendatakse kõrgharidusega juhtide ja pedagoogide puhul.

(2)  Käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 2 toodud keskeriharidusega juhi kuupalgamäär ja käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuupalgamäär on 6,5% võrra madalam sõltuvalt õpilaste samast arvust kõrgharidusega juhi kuupalgamäärast ja sama ametijärku omavate kõrgharidusega pedagoogi kuupalgamäärast.

(3)  Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud pedagoogi ametkohal töötava isikul on kuupalgamäär 6 540 krooni.

(4)  Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud pedagoogi ametkohal töötava kõrgharidusega isikul on kuupalgamäär 4 940 krooni ning kesk- või keskeriharidusega isikul 4 620 krooni.

§ 5.  Palgamäärade suurendamine

(1)  Klassijuhataja ülesannete täitmisel suurendatakse pedagoogi ametijärgule vastav kuupalgamäär 15% võrra põhikoolis ja 10% võrra gümnaasiumis või õhtuse- ja kaugõppevormi puhul.

(2)  Sõltuvalt õpilaste arvust erivajadustega laste eriasutuse juhi kuupalgamäär ja erivajadustega lapsi kasvatava või õpetava pedagoogi ametijärgule vastav kuupalgamäär suurendatakse 10% võrra.

(3)  Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt kõrgtasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetaja ametijärgule vastav kuupalgamäär suurendatakse olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist kuni 25% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

(4)  Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt kõrgtasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) ning lapsi eesti keeles kasvatava või õpetava pedagoogi ametijärgule vastav kuupalgamäär suurendatakse olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist kuni 25% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

(5)  Eesti õppekeelega asutuse juhi ja pedagoogi ametijärgule vastav kuupalgamäär suurendatakse olenevalt  kvalifikatsioonist kuni 30% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

(6)  Lubada juhi ja pedagoogi ametijärkudele vastavate kuupalgamäärade diferentseerimist kuni 20% võrra kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel.

Diferentseerimine peab olema põhjendatud. Kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

(7)  Kuupalgamäärasid suurendatakse aastaeelarves töötasudeks määratud summa piires.

§ 6.  Lisatasude, toetuste ja preemiate määramine

(1) Lubada vahetule tööandjale määrata juhile ja pedagoogile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:

1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest;
2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise tingimused ja korra on kehtestatud   ühtse põhimõtte alusel asutuse kõigile töötajatele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu määr on kokku kuni 50% pedagoogi põhipalgast kuus, arvestades seda, et põhipalk on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuupalgamäära või suurendatud kuupalgamäära alusel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi põhipalgast, arvestades seda, et põhipalk on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuupalgamäära või suurendatud kuupalgamäära alusel.

§ 7.  Aastaeelarves töötasudeks määratud summa moodustamine

Juhtide ja pedagoogide töötasustamiseks nähakse ette vahendeid kuni 5% ulatuses aastaeelarves töötasudeks määratud summast asendustööde tasustamiseks, töö tasustamiseks õhtusel ja öisel ajal ning puhkepäevadel, samuti puhkusetasu arvestamise korraga seotud lisavahenditeks.

§ 8.  Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 15.03.2007.a. määrus nr 7 «Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord».

(2)  Määrus rakendatakse alates 01.01.2008. aastast.

(3)  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN