Teksti suurus:

Riigihangete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 92

Riigihangete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.03.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. märtsi 2008. a otsusega nr 261

§ 1. Riigihangete seaduses (RT I 2007, 15, 76) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;»;

2) paragrahvi 38 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 38 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta.»;

4) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Hankija võib pakkujalt või taotlejalt nõuda koos tema kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega või eraldi pakkuja või taotleja kirjalikku kinnitust või selleks volitatud ametiasutuse väljastatud tõendit selle kohta, et pakkujal või taotlejal käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alused puuduvad.»;

5) paragrahvi 149 lõikes 2 asendatakse sõnad «2008. aasta 1. jaanuaril» sõnadega «2009. aasta 1. detsembril».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

/otsingu_soovitused.json