Teksti suurus:

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 94

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.03.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. märtsi 2008. a otsusega nr 263

§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 2006, 55, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud;»;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt;»;

3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud piiranguvööndi maalt, 5. peatükis sätestatud hoiualade maalt, § 50 lõike 1 alusel määratud püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja § 68 alusel sätestatud looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json