Teksti suurus:

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 26, 386

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 20.03.2008 nr 25

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrust nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749; 2007, 35, 604) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 ja § 10 lõikes 6 asendatakse sõnad «8. oktoobrile» sõnadega «9. oktoobrile»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

« (91) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) võib kas kohustuseperioodi jooksul või vahetult pärast kohustuseperioodi lõppu põhjendatud juhul ja taotleja avalduse alusel pikendada kavandatud investeeringu tegemise tähtaega üks kord ühe aasta võrra. Taotleja esitab PRIA-le sellekohase avalduse § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobri seisuga» sõnadega «kohustuseperioodi kolmandale aastale eelnenud 8. oktoobri seisuga»;

4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotleja võtab kohustuse pidada toetuse taotlemise kolmanda aasta 9. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena nuumsigu vähemalt 70 protsendi ulatuses toetuse taotlemise esimese aasta 9. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul peetud aasta keskmisest § 3 lõikes 4 sätestatud nõuetele vastavate toetusaluste nuumsigade arvust.»;

5) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)» sõnadega «PRIA-le»;

6) paragrahvi 4 lõigete 4 ja 5 punktis 1 asendatakse sõnad ««Loomatauditõrje seaduse» § 28 lõike 3 alusel kehtestatud veterinaartõendi vormi 2T koopia» sõnadega ««Veterinaarkorralduse seaduse» § 21 lõike 4 alusel kehtestatud veterinaartõendi ärakirja»;

7) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «koopia» sõnaga «ärakiri» asjakohases käändes;

8) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kohustuseperioodi lõpus või § 3 lõikes 91 sätestatu kohaselt pikendatud tähtaja lõpus ja § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal esitab toetuse saaja lisas 5 toodud investeeringuaruande, lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavate dokumentide ärakirjad ning iga sõnnikuhoidla kohta lisas 6 toodud vormi kohase investeeringuaruande lisa, millest nähtub, milliseid tegevusi kohustuseperioodi kolmandal aastal investeeringu tegemiseks tehti.»;

9) paragrahvi 14 lõikes 7 asendatakse sõnad «kohustuseperioodi kolmandal aastal» sõnadega «toetuse taotlemise kolmandal aastal»;

10) paragrahvi 15 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kohustuseperioodi jooksul või § 3 lõikes 91 sätestatu kohaselt pikendatud tähtaja jooksul arvates kohustuseperioodi lõppemisest võib toetuse saaja esitada PRIA-le kirjaliku avalduse kohustuse lõpetamise kohta, kui ta tagastab kogu temale makstud toetuse.»;

11) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 14 lõikes 9 nimetatud juhul või kui toetuse saaja on kohustuseperioodi lõpuks või § 3 lõikes 91 sätestatu kohaselt pikendatud tähtaja lõpuks arvates kohustuseperioodi lõppemisest teinud ainult kohustuseperioodi ühele aastale kavandatud investeeringud, nõutakse toetuse saajalt asjaomase sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade või nuumsigade kohta makstud toetus tagasi.»;

12) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui toetuse saaja ei ole kohustuseperioodi lõpuks või § 3 lõikes 91 sätestatu kohaselt pikendatud tähtaja lõpuks teinud kohustuseperioodi esimesele, teisele või kolmandale aastale kavandatud investeeringut, nõutakse toetuse saajalt asjaomase aasta kohta makstud selle sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade või nuumsigade kohta makstud toetus tagasi.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json