Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 26, 381

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 20.03.2008 nr 7

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 70, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja «Kommertspandiseaduse» § 15 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 ja lisas «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad» (RTL 1998, 354/355, 1493; 2006, 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «ning andmekogude seaduse paragrahvi 7 lõike 2 esimest lauset»;

2) punkti 1 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu haldusorgan, kohus, valla- või linnavalitsus, samuti riigiasutusest või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.»;

3) punkti 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevate tasumäärade punktides 2–51 nimetatud andmete väljastamisel, sealhulgas xml-formaadis mahalaadimisel võetakse ühe päringuobjekti eest teenustasu kroonides vastavalt järgmisele tabelile:

Päringu objektide arv ühes tellimuses või abonendi-
lepingu puhul ühes lepingukuus
Üld-
andmed
Üld- ja isiku-
andmed
Kommerts-
pandiandmed
Üld- ja kommerts-
pandiandmed
Üld-, isiku- ja kommerts-
pandiandmed
 Aruandlus-
andmed
Pdf-dokument
1 kuni 1000 10 20 10 20 30 25 25
1001 kuni 50 000   9 18 9 18 27 23 23
alates 50 001   8 16 8 16 25 20   20»;

4) punkti 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva määruse punktis 41 sätestatud esindusõiguse päringu teenustasu on 8 krooni ühe päringuobjekti eest.»

§ 2. Määruse § 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 1. mail 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU