Teksti suurus:

„Elektroonilise side seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine „Telekommunikatsiooniseaduse” alusel kehtestatud määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 26, 383

„Elektroonilise side seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine „Telekommunikatsiooniseaduse” alusel kehtestatud määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.03.2008 nr 25

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 9 lõigete 3 ja 4, § 13 lõike 4, § 14 lõike 4, § 20 lõike 1, § 24, § 25 lõike 2, § 29 lõike 2 punkti 5, § 30 lõike 3, § 39 lõike 3, § 72 lõike 3, § 73 lõigete 1 ja 3, § 75 lõike 5, § 78 lõike 4, § 89 lõike 6, § 90 lõike 5, § 901 lõike 3, § 115 lõike 3, § 128 lõike 2, § 131 ning § 205 lõike 2 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2006. a määruses nr 27 «Avaliku konkursi tingimused universaalteenuse osutaja määramiseks, konkursi või riigihanke korraldaja ja universaalteenuse lepingu sõlmija» (RTL 2006, 25, 453) ja 25. novembri 2005. a määruses nr 142 «Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vorm ja kättesaadavaks tegemise viis» (RTL 2005, 115, 1792) asendatakse sõna «Sideamet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2006. a määruses nr 25 «Universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamise ja hüvitamise kord» (RTL 2006, 25, 451) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna «Sideamet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse sõnad «Sideameti peadirektor, peadirektori asetäitja või peadirektori poolt volitatud isiku» sõnaga «Konkurentsiameti».

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. oktoobri 2005. a määruses nr 120 «Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord» (RTL 2005, 105, 1603), 18. jaanuari 2005. a määruses nr 5 «Numbri liikuvuse tehnilised nõuded telefoniteenuse ja mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetamisel» (RTL 2005, 14, 131), 8. märtsi 2005. a määruses nr 29 «Numbri broneerimise tingimused» (RTL 2005, 30, 420), 13. aprilli 2006. a määruses nr 35 «Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele» (RTL 2006, 35, 613; 2007, 73, 1260), 24. märtsi 2005. a määruses nr 36 «Lennuliikluse teenindamiseks antava sagedusloa tingimuste kooskõlastamise kord ja kooskõlastamisele kuuluvad sagedusalad» (RTL 2005, 37, 526), 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» (RTL 2005, 37, 527; 2007, 91, 1510), 10. mai 2006. a määruses nr 42 «Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz» (RTL 2006, 41, 731), 21. aprilli 2005. a määruses nr 46 «Sideameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnad» (RTL 2005, 48, 668; 2006, 80, 1487), 2. mai 2005. a määruses nr 49 «Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord» (RTL 2005, 49, 686; 2006, 42, 760), 26. juuni 2006. a määruses nr 61 «Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks» (RTL 2006, 52, 960), 30. juuni 2005. a määruses nr 71 «Euroopa Komisjoni teavitamise kord» (RTL 2005, 78, 1089), 21. septembri 2005. a määruses nr 109 «Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele» (RTL 2005, 101, 1546), 16. septembri 2005. a määruses nr 107 «Enampakkumise läbiviimise kord sagedus- ja numbriloa andmiseks» (RTL 2005, 99, 1505), 19. oktoobri 2005. a määruses nr 127 «Nõuded kaabellevivõrgu piirkonnas vastuvõetava televisiooniprogrammi edastamise teenuse osutamisele» (RTL 2005, 106, 1634), 11. juuni 2007. a määruses nr 45 «Eesti numeratsiooniplaan» (RTL 2007, 49, 891) ja 10. detsembri 2007. a määruses nr 95 «Eesti raadiosagedusplaan» (RTL 2007, 98, 1637) asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelvalve Amet» vastavas käändes.

§ 4. Teede- ja sideministri 20. detsembri 2000. a määrus nr 119 «Nõuded raadiosidele» (RTL 2001, 1, 7; 2003, 47, 690) ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2004. a määrus nr 168 «Marsruutimise ühtse andmebaasi toimimist korraldava isiku määramise avaliku konkursi tingimused» (RTL 2004, 101, 1629) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json