Teksti suurus:

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Põllumajandusminister
määrus

lisa 12944362

Lisa 4

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 “Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”

Lisa 4

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitse nõuetega vastavusse viimise toetuse taotlus
(vorm MT65A)

1.1 Taotleja üldandmed

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi:

 

Kontakttelefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Täidetakse PRIAs

Taotluse number:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Taotluse lehtede arv:

Taotluse vastuvõtja allkiri:

Esmasisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

 

 

 

 

 

2. Andmed loomakasvatusehitise ja selles peetavate loomade kohta

Sõnnikuhoidlaga1 seotud loomakasvatusehitise registreerimisnumber:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle sõnnikuhoidla number või tähis2 , millega loomakasvatusehitis on seotud:

 

Nende loomakasvatusehitises peetavate loomade arv, kelle kohta toetust taotletakse 3

Veised

1.

Üle 24 kuu vanused veised

 

2.

6–24 kuu vanused veised

 

3.

Kuni 6 kuu vanused veised

 

Kitsed

4.

Üle 1 aasta vanused kitsed

 

Lambad

5.

Üle 1 aasta vanused lambad või uted

 

Sead

6.

Emised ja kuldid

 

7.

Vähemalt 2 kuu vanused nuumsead (loomakasvatusehitises aasta keskmine karjas olnud nuumsigade arv toetuse taotlemise aasta 8. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul4)

 

 

 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.

Kuupäev:

Allkiri:

    Lk nr

 

Taotlus kokku

 

lehel

1

 

1Sõnnikuhoidlaks nimetatakse sõnnikuhoidlat või sõnniku- ja virtsahoidlat. Märkige reale selle loomakasvatusehitise registreerimisnumber, milles peetavate põllumajandusloomade kohta toetust taotlete. 

2  Nummerdage või tähistage sõnnikuhoidla, millega seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade kohta toetust taotlete. Märkige reale sõnnikuhoidla number või tähis.

3  Märkige loomakasvatusehitises peetavate loomade arv toetuse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga.

4 Aasta keskmise nuumsigade hulga arvutamiseks jagatakse realiseeritud ning hukkunud nuumsigade arv läbi koefitsiendiga 2,4

[RTL 2006, 69, 1276 – jõust. 22.09.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json