Teksti suurus:

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Põllumajandusminister
määrus

lisa 12944363

Lisa 5

Põllumajandusministri   30. juuli 2004. a määruse nr 30 “Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”

Lisa 5

sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse investeeringuaruanne

(vorm MT65C)

1.1  Taotleja üldandmed

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi:

 

Kontakttelefon:

 

 

1.2 Täidetakse PRIAs

Taotluse number:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Taotluse lehtede arv:

Taotluse vastuvõtja allkiri:

Esmasisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

 

 

 

 

 

2. Andmed tehtud investeeringute kohta

Esitan aruande sõnnikuhoidla1

 

tehtud investeeringute kohta.

 

Olen täitnud investeeringukavas

Märkige sümboliga X, millise aasta kavandatud investeeringud on tehtud

Kohustuseperioodi I aasta kohta kavandatud investeeringud

 

Kohustuseperioodi II aasta kohta kavandatud investeeringud

 

Kohustuseperioodi III aasta kohta kavandatud investeeringud

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.

Kuupäev:

Allkiri:

    Lk nr

 

Aruanne kokku

 

lehel

1

 

1 Märkige kasti selle sõnnikuhoidla number või tähis, millega seotud investeeringute kohta aruande esitate.

[RTL 2006, 69, 1276 – jõust. 22.09.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json