Teksti suurus:

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Põllumajandusminister
määrus

lisa 12947311

Lisa 3

 

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 “Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”
Lisa 3

 

 

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse

kohustuse võtmise kinnitus
(vorm MT65)

1.1 Taotleja üldandmed

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

Esindaja nimi:

Kontakttelefon:

 

1.2 Täidetakse PRIAs

Taotluse number:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Taotluse lehtede arv:

Taotluse vastuvõtja allkiri:

Esmasisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

 

 

 

 

 

 

2. Andmed toetuse taotlemiseks

Taotlen toetust

sõnnikuhoidla kohta1

3. Taotleja kinnitus

A. VÕTAN KOHUSTUSE täita sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamiseks vajalikke nõudeid alates toetuse esmakordse taotlemise aasta 5. novembrist KOLME AASTA JOOKSUL.

B. VÕTAN KOHUSTUSE  teha investeeringukavas kavandatud investeeringud tähtajaks.

C. VÕTAN KOHUSTUSE kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobri seisuga pidada määruses nimetatud nõuetele vastavaid põllumajandusloomi või nuumsigu vähemalt 70% ulatuses toetuse esmakordse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga toetusaluste põllumajandusloomade või nuumsigade arvust.

Kuupäev:

Allkiri:

1Sõnnikuhoidlaks nimetatakse sõnnikuhoidlat või sõnniku- ja virtsahoidlat. Märkige reale nende sõnnikuhoidlate arv, mille kohta toetust taotlete ning kontrollige vastavust taotlusel esitatud andmetega.

[RTL 2006, 69, 1276 – jõust. 22.09.2006]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json