Teksti suurus:

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Põllumajandusminister
määrus

lisa 12947323

Lisa 6

 

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130  “Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”
lisa 6
(Põllumajandusministri 11. augusti 2005. a määruse nr 86 sõnastuses)

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse investeeringuaruande lisa

investeeringu lõpetamise kohta (vorm MT65C-1)

1.1 Täidab PRIA

Taotluse esitamise kuupäev:

Taotluse number:

Vastuvõtja:

Sisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Täidab taotleja           

Sõnnikuhoidla1 number või tähis

Investeering

Investeeringu lõpetamiseks teostatud tööd

Sõnnikuhoidla on kuni 60 m2 suurune ja töö on teostatud oma jõududega2

Tõendavad dokumendid

Tööde tegemise kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Märkige kasti selle sõnnikuhoidla number või tähis, millega seotud investeeringute kohta aruande esitate

2 “Ehitusseaduse” § 12 lõikes 4 nimetatud juhtudel

1.3 Kinnitan esitatud andmete õigsust

Taotleja nimi või ärinimi:

Isikukood või registrikood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev:

Allkiri:

Lk nr:

Lisa esitatakse kokku:

 

lehel

[RTL 2006, 69, 1276 – jõust. 22.09.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json