Teksti suurus:

Enampakkumise läbiviimise kord sagedus- ja numbriloa andmiseks

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Enampakkumise läbiviimise kord sagedus- ja numbriloa andmiseks

Vastu võetud 16.09.2005 nr 107
RTL 2005, 99, 1505
jõustumine 30.09.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008

Määrus kehtestatakse « Elektroonilise side seaduse » § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse enampakkumise läbiviimise kord, kui:
  1) sama lühinumbri või tunnuskoodi kasutamiseks on esitanud numbriloa taotluse üheaegselt mitu isikut või
  2) sama raadiosageduse kasutamiseks on esitanud sagedusloa taotluse üheaegselt mitu isikut.

§ 2.  Enampakkumine

  (1) Kui sama raadiosageduse, lühinumbri või tunnuskoodi kasutamiseks on esitanud taotluse üheaegselt mitu isikut, korraldab Tehnilise Järelevalve Amet numbriloa väljaandmiseks enampakkumise.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) Üheaegselt saabunud taotlusteks loetakse samal kuupäeval saabunud nõuetekohaselt vormistatud taotlused.

  (3) Enampakkumine viiakse läbi kirjalikus vormis, mille toimumisest teatab Tehnilise Järelevalve Amet taotlejatele kirjalikult viie tööpäeva jooksul taotluste saabumisest arvates.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 3.  Hindamiskomisjon

  (1) Enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor oma käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon).
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest.

§ 4.  Enampakkumise toimumisest teatamine

  Tehnilise Järelevalve Amet poolt saadetav teade enampakkumise korraldamise kohta peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]
  1) Tehnilise Järelevalve Ameti kontaktandmed;
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]
  2) enampakkumisel osalejate kontaktandmed;
  3) enampakkumisele kuuluv raadiosagedus koos tingimustega raadiosageduse kasutamiseks, lühinumber või tunnuskood;
  4) nõuded enampakkumisel osalemiseks;
  5) pakkumise esitamise viis, koht, kuupäev ja kellaaeg;
  6) pakkumiste avamise koht, kuupäev, kellaaeg ja kord;
  7) enampakkumist puudutava lisateabe saamise võimalus.

§ 5.  Pakkumiste esitamine

  (1) Pakkumine esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile kinnises ümbrikus § 4 lõikes 1 sätestatud teates märgitud tähtajaks.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) Tehnilise Järelevalve Amet registreerib esitatud pakkumise ning annab pakkumise esitajale (edaspidi pakkuja) allkirjastatud tõendi, milles on märgitud pakkumise üleandmise kuupäev ja kellaaeg.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Pakkumist, mis laekub pärast pakkumiste esitamise tähtaega, ei registreerita ning see tagastatakse pakkujale.

  (4) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtaega oma pakkumist muuta, tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

  (5) Enampakkumisel võib pakkuja esitada ainult ühe pakkumise.

§ 6.  Pakkumisele esitatavad nõuded

  (1) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, äriregistri- või isikukood, asukoht ja kontaktandmed;
  2) nõusolek enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustega;
  3) riigilõivule lisaks pakutav hind sagedus- või numbriloa andmise eest (edaspidi enampakkumise hind);
  4) pakkumise esitamise kuupäev;
  5) pakkuja või tema esindaja allkiri.

  (2) Kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja, peab pakkumisele olema lisatud tema volitusi tõendav volikiri.

  (3) Pakkumine ja selle juurde kuuluvad dokumendid koostatakse eesti keeles.

§ 7.  Pakkumiste avamine ja enampakkumise võitjaks tunnistamine

  (1) Tehnilise Järelevalve Amet avab tähtajaks laekunud pakkumised § 4 lõikes 1 sätestatud teates määratud kohas ja ajal.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) Kui pakkumise esitamise tähtajaks on Tehnilise Järelevalve Ametile laekunud ainult üks pakkumine, siis seda ei avata. Pakkujale antakse sagedus- või numbriluba «Elektroonilise side seaduses» sätestatud üldises korras ning enampakkumine lõpeb §-s 9 sätestatud korras.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja.

  (4) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, kontrollitakse isikute õigust enampakkumisel osalemiseks ja esitatud pakkumiste vastavust § 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (5) Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes esitas kõrgeimat hinda omava nõuetekohase pakkumise.

  (6) Pakkumiste avamise ja enampakkumise võitjaks tunnistamise kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad komisjoni kõik liikmed.

  (7) Pakkuja tunnistatakse enampakkumise võitjaks komisjoni ettepanekul Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori otsusega, millest koopia edastatakse enampakkumise võitjale ja teistele pakkujatele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 8.  Enampakkumise hinna tasumine

  (1) Sagedusloa andmiseks korraldatud enampakkumise võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu ja enampakkumise hinna viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja enampakkumise võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist.

  (2) Numbriloa andmiseks korraldatud enampakkumise võitja on kohustatud tasuma enampakkumise hinna viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja enampakkumise võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist.

  (3) Enampakkumise võitja poolt lõikes 1 või 2 sätestatud kohustuse täitmata jätmisel tunnistab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor enampakkumise võitjaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks pakkuja, kes esitas järgmise kõrgeimat enampakkumise hinda sisaldava nõuetekohase pakkumise.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) Tehnilise Järelevalve Amet teeb sagedus- või numbriloa andmise otsuse kahe tööpäeva jooksul pärast enampakkumise võitja poolt lõikes 1 või 2 sätestatud kohustuse täitmist.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 9.  Enampakkumise lõppemine

  (1) Enampakkumine lõpeb, kui:
  1) enampakkumise võitjale antakse sagedusluba raadiosageduse või numbriluba lühinumbri või tunnuskoodi kasutamiseks;
  2) sagedusloa andmiseks korraldatud enampakkumise võitja ei ole § 8 lõikes 1 sätestatud tähtajaks täies ulatuses tasunud sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu ja enampakkumise hinda ning ei ole võimalik kohaldada § 8 lõikes 3 sätestatut;
  3) numbriloa andmiseks korraldatud enampakkumise võitja ei ole § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajaks täies ulatuses tasunud enampakkumise hinda ning ei ole võimalik kohaldada § 8 lõikes 3 sätestatut;
  4) esitati ainult üks pakkumine;
  5) ükski esitatud pakkumine ei vastanud etteantud nõuetele;
  6) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist või
  7) esitati võrdsete enampakkumise hindadega pakkumised.

  (2) Enampakkumise lõppemise kohta lõike 1 punktides 2–7 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille allkirjastavad komisjoni liikmed.

  (3) Enampakkumine tunnistatakse lõppenuks lõikes 2 nimetatud protokollile tuginedes Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori otsusega, mille koopia edastatakse taotluse esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) Enampakkumise lõppemisel lõike 1 punktis 7 sätestatud alusel korraldatakse uus enampakkumine.

  (5) Enampakkumise lõppemisel tagastatakse enampakkumise võitjaks mitteosutunud numbriloa taotluse esitanud isikule lühinumbri ja tunnuskoodi kasutamiseks numbriloa taotlemisel numbriloa andmise eest tasutud riigilõiv «Riigilõivuseaduses» sätestatud korras

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json