Teksti suurus:

Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruse nr 45, 26. novembri 2002. a määruse nr 76 ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 28, 415

Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruse nr 45, 26. novembri 2002. a määruse nr 76 ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 muutmine

Vastu võetud 25.03.2008 nr 8

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruse nr 45 «Üldosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 78, 1062; 2008, 5, 52) § 20 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) korraldab ministeeriumi raamatukogu tööd.».

§ 2. Justiitsministri 26. novembri 2002. a määruse nr 76 «Õiguspoliitika osakonna põhimäärus» (RTL 2002, 132, 1935; 2007, 92, 1520) § 11 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2007, 95, 1573) § 81 punktis 5 asendatakse sõnad «kaitse koordineerimine ja kontrollimine vanglates;» sõnadega «ja salastatud välisteabe kaitse korraldamine ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;».

§ 4. Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json