Teksti suurus:

Täitmisplaan

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 424

Täitmisplaan

Vastu võetud 25.03.2008 nr 9

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lõike 3, § 19 lõike 2, § 20 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega sätestatakse kinnipeetava ja vahistatu paigutamise ja ümberpaigutamise kord ning toimingud enne ja pärast ümberpaigutamist.

(2) Kinnipeetava ja vahistatu vanglasse paigutamisel ja ümberpaigutamisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda, arvestades «Vangistusseaduse» põhimõtteid.

§ 2. Paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamise pädevus

(1) Käesoleva määruse §-des 3, 5 ja § 6 lõikes 3 sätestatud paigutamise otsustab vangla, kuhu kinnipeetav saabub või kus ta viibib.

(2) Käesoleva määruse §-s 4, § 6 lõigetes 1 ja 2, §-des 8, 16 ning 18 sätestatud paigutamise otsustab Justiitsministeerium.

2. peatükk
VAHISTATU JA KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE

1. jagu
Vahistatu paigutamine

§ 3. Vahistatu paigutamise üldjuhud

Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt:
1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus või Tartu Ringkonnakohus;
2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus või Tallinna Ringkonnakohus;
3) vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Viru Maakohus või Viru Ringkonnakohus;
4) alaealine vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
5) menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise piirkonna vanglasse paigutamisega võib vahistatu ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, sõltumata tõkendina vahi all pidamist kohaldanud kohtust.

§ 4. Vahistatu paigutamise erandjuhud

Vahistatu võib paigutada vanglasse § 3 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

2. jagu
Kinnipeetava paigutamine

§ 5. Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmiselt:
1) Tartu Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Hiiu, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas ning kinnipeetavad, kellel on narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud sõltuvushäired;
2) Tallinna Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Harju maakonnas;
3) Viru Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Ida-Viru või Lääne-Viru maakonnas ja narkokuritegusid toime pannud ning noored, välja arvatud naissoost noored, kinnipeetavad;
4) Murru Vanglasse paigutatakse seksuaalkuritegusid või liiklusalaseid kuritegusid toime pannud või madala retsidiivsusriski ja madala ohtlikkuse tasemega kinnipeetavad või üle 55 aasta vanused kinnipeetavad, kellel ei ole tervislikke vastunäidustusi, sealhulgas rasket liikumispuuet;
5) Harku Vanglasse paigutatakse naissoost kinnipeetavad;
6) menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise piirkonna vanglasse paigutamisega võib kinnipeetava ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse.

§ 6. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

(1) Kinnipeetava võib paigutada vanglasse § 5 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse.

(3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks arvestades § 3 punktides 1–4 sätestatut.

3. peatükk
KINNIPEETAVA JA VAHISTATU ÜMBERPAIGUTAMINE

1. jagu
Kinnipeetava ümberpaigutamine

§ 7. Ümberpaigutamine

Ümberpaigutamiseks loetakse kinnipeetava saatmist «Vangistusseaduse» § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ja § 21 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel:
1) ühest kinnisest vanglast teise;
2) ühest avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise;
3) kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda;
4) avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse.

§ 8. Ümberpaigutamise taotlus

Kinnipeetav paigutatakse ümber selle vangla direktori taotlusel, kus kinnipeetav karistust kannab.

§ 9. Taotluses märgitavad andmed

(1) Taotluses märgitakse ümberpaigutatava kinnipeetava kohta järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
3) millises kohtus ja millise «Kriminaalkoodeksi» või «Karistusseadustiku» paragrahvi järgi on süüdi mõistetud;
4) varasem karistatus;
5) karistuse määr ning karistuse kandmise algus ja lõpp;
6) millises vanglas kannab karistust;
7) millisesse vanglasse ümberpaigutamist taotletakse;
8) ümberpaigutamise põhjus.

(2) Taotlusele lisatakse kinnipeetava iseloomustus või kontaktisiku hinnang individuaalses täitmiskavas püstitatud eesmärkide saavutamise kohta.

§ 10. Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

(1) Taotlust menetledes teostatakse Justiitsministeeriumi poolt järgmised toimingud:
1) kontrollitakse taotluse põhjendatust;
2) nõutakse vajaduse korral vanglast ümberpaigutamise otsustamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente;
3) määratakse vajaduse korral vanglate osakonna töötaja, kes kohtub kinnipeetavaga ja vestleb asjaomaste vanglatöötajatega;
4) selgitatakse kinnipeetava ümberpaigutamise võimalused.

(2) Taotluse rahuldamist otsustades võib määrata ümberpaigutamiseks teise vangla kui taotluses märgitud.

§ 11. Ümberpaigutamise otsustamine erandjuhul

Põhjendatud juhul võib otsustada kinnipeetava ümberpaigutamise selles korras ettenähtud menetlust järgimata.

§ 12. Otsusest teatamine

Otsusest teatatakse:
1) vanglale, kes on ümberpaigutamist taotlenud;
2) kinnipeetavale;
3) vanglale, kuhu kinnipeetav paigutatakse.

§ 13. Toimingud vanglas pärast otsuse saamist

(1) Vangla, kust kinnipeetav ümber paigutatakse, paneb ümberpaigutamise ajaks valmis ümberpaigutatava kinnipeetava isikliku toimiku, tervisekaardi ja vangla poolt hoiule võetud asjad.

(2) Kinnipeetav paigutatakse ümber esimesel võimalusel.

(3) Vangla direktor või tema määratud isik võib julgeolekukaalutlustel hoida ümberpaigutatavat kinnipeetavat kuni ümberpaigutamiseni teistest kinnipeetavatest eraldi.

§ 14. Toimingud pärast kinnipeetava ümberpaigutamist

Kinnipeetav, kes paigutatakse ühest kinnisest vanglast teise või avavanglast või avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse, paigutatakse kuni kümneks tööpäevaks kinnisesse osakonda, kus otsustatakse tema vanglasisene paigutamine.

§ 15. Kinnipeetava paigutamine avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda

Kinnipeetava paigutamisel avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda lähtutakse käesoleva jao sätetest.

§ 16. Vahistatu ümberpaigutamine

Vahistatu paigutatakse ümber ühest vanglast teise, lähtudes käesoleva jao sätetest. Ümberpaigutamine toimub vangla direktori või kriminaalasja menetleva uurija taotluse alusel.

2. jagu
Kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda

§ 17. Teiste sätete kohaldamine

Kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda kohaldatakse 1. jao sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

§ 18. Ümberpaigutamise taotlemine

Kinnipeetav paigutatakse avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümber avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori taotlusel.

§ 19. Toimingud enne Justiitsministeeriumile taotluse esitamist

(1) Kinnise vangla kinnipeetav esitab § 9 nõuete kohase avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamise taotluse kinnise vangla direktorile, kus kinnipeetav karistust kannab. Kinnise vangla direktor lisab taotlusele § 9 lõikes 2 nimetatud dokumendid ning edastab need avavangla või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktorile.

(2) Taotluse rahuldamist otsustades lähtub avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor kinnipeetava individuaalsest täitmiskavast ja muudest kinnipeetavat iseloomustavatest dokumentidest ning kui see on vajalik, siis kinnise vangla administratsiooni arvamusest. Avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori taotlusel edastab kinnine vangla talle ümberpaigutamise otsustamiseks vajalikku teavet ja dokumente.

(3) Avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor otsustab Justiitsministeeriumile taotluse esitamise kinnipeetavalt taotluse saamisest arvates ühe kuu jooksul. Taotlus peab olema põhjendatud.

(4) Avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor esitab taotluse koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega Justiitsministeeriumile.

3. jagu
Kinnipeetava ümberpaigutamine kinnisesse vanglasse

§ 20. Sätete kohaldamine

Avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse kinnipeetava ümberpaigutamisel kohaldatakse 1. jao sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

§ 21. Taotlusele lisatavad dokumendid

(1) Kui kinnipeetav on toime pannud distsipliinirikkumise, lisatakse taotlusele distsiplinaarmenetluse protokoll ja distsiplinaarkaristuse määramise käskkiri.

(2) Kui kinnipeetav on toime pannud väärteo, lisatakse taotlusele kohtu või kohtuvälise menetleja otsus väärteomenetluses.

(3) Kui kinnipeetav on toime pannud kuriteo tunnustega teo, lisatakse teave kriminaalmenetluse alustamise kohta.

§ 22. Kinnipeetava ajutine kinnisesse osakonda paigutamine

(1) Õigusrikkumise toime pannud kinnipeetava võib vangla direktor distsiplinaar-, väärteo- või kriminaalmenetluse ajaks ajutiselt paigutada kinnise vangla avavanglaosakonnast sama vangla kinnisesse osakonda.

(2) Ajutise ümberpaigutamise otsus vormistatakse käskkirjana. Ümberpaigutamisest teavitatakse koheselt Justiitsministeeriumi.

(3) Vajadusel võib kinnipeetava üle viia kinnisesse osakonda vangla direktori suulisel korraldusel. Käskkiri vormistatakse hiljemalt suulise korralduse andmisele järgneval tööpäeval.

(4) Ajutise ümberpaigutamise aeg ei või ületada 30 päeva.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 23. Enne käesoleva määruse jõustumist paigutatud kinnipeetavate ja vahistatute ümber paigutamine

Enne käesoleva määruse jõustumist justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» alusel paigutatud kinnipeetavate ümberpaigutamisel lähtutakse võimalusel käesoleva määruse sätetest, kui ümberpaigutamine ei ole vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.

§ 24. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määrus nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2007, 76, 1313) tunnistatakse kehtetuks

§ 25. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. aprillil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json