Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 425

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2007, 82, 1399) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekst «§ 19 lg 2, § 20 lg 3 ja § 21 lg 1»;

2) 3. peatüki pealkiri sõnastatakse «KINNIPEETAVA VANGLASISENE PAIGUTAMINE JA LIIKUMINE»;

3) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse «Kinnipeetava vanglasisene paigutamine»;

4) 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 15. aprillil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json