Teksti suurus:

Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 67, 1017

Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2008 nr 87

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 35 lõike 2 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Sillamäe Lasteaia Pääsupesa tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, töökord ja juhtimise alused.

§ 2. Üldsätted

(1)  Sillamäe Lasteaed Pääsupesa (edaspidi lasteasutus) on Sillamäe linnas elavatele koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav koolieelne õppeasutus, mille eesmärgiks on tugevdada laste tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut, arvestades laste ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

(2)  Lasteasutuse ametlik nimetus on  Sillamäe Lasteaed Pääsupesa.

(3)  Lasteasutuse aadress on  Tškalovi 23, 40232 Sillamäe linn, Ida-Virumaa.

(4)  Lasteasutus on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

(5)  Lasteasutus juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, muudest haridusvaldkonda reguleerivatest Eesti Vabariigi ja Sillamäe linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(6)  Lasteasutuse teeninduspiirkond on Sillamäe linn (edaspidi linn).

(7)  Lasteasutusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

(8)  Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

(9)  Lasteasutus on kuni  seitsmeaastastele lastele.

(10)  Andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 3. Struktuur

(1)  Lasteasutuses on üks sõimerühm ja kolm lasteaiarühma.

(2)  Sõimerühma kuuluvad 2-3 aastased lapsed (kuni 14 last rühmas).

(3)  Lasteaiarühma kuuluvad:

1)  noorem rühm – 4-5 aastased lapsed (kuni 20 last rühmas);

2)  keskmine rühm – 5-6 aastased lapsed (kuni 20 last rühmas);

3)  vanem rühm – 6-7 aastased lapsed (kuni 20 last rühmas).

(4)  Rühmasid moodustab  vastavalt vajadusele ja võimalustele lasteasutuse juhataja. Lasteasutuse juhataja lähtub rühmade komplekteerimisel lasteasutusele kinnitatud eelarvest.

§ 4. Õppekava

(1)  Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

(2)  Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase tunnistuse.

(3)  Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava ning linna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab lasteasutuse juhataja.

(4)  Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 5. Lasteasutuse lahtiolekuajad

(1)  Lasteasutuse lahtioleku ajad kinnitab linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

(2)  Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus ning lasteasutuse tegutsemise vajaduse suveperioodil otsustab linnavalitsus.

§ 6. Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja väljaarvamine

Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 7. Lapse õigused

Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.Vanema õigused ja kohustused

(1)  Vanemal on õigus:

1)  tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;

2)  nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

3)  tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;

4)  saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;

5)  võtta osa lasteasutuse ühisüritustest;

6)  osaleda lasteasutuse töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu.

(2)  Vanem on kohustatud:

1)  looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;

2)  kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;

3)  informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;

4)  katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud määras ja korras.

§ 9. Lasteasutuse personal

(1)  Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Vastavalt vajadusele kasutatakse logopeedi abi.

(2)  Lasteasutuse pedagoogide töötasustamise alused kinnitab linnavolikogu.

(3)  Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kooskõlastab linnavalitsus lasteasutuse juhataja ettepanekul, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.

(4)  Lasteasutuse  personali tööandjaks on linn, keda esindab lasteasutuse juhataja.

§ 10. Personali õigused ja kohustused

(1)  Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteasutuses.

(2)  Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes. 

(3)  Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

(4)  Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.

(5)  Lasteasutuse personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikele, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

(6)  Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

§ 11. Lasteasutuse juhtimine

(1)  Lasteasutuse tööd juhib lasteasutuse juhataja, kelle kinnitab linna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu lasteasutuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

(2)  Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

(3)  Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

(4)  Lasteasutuse juhataja:

1)  kannab vastutust lasteasutuse arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;

2)  teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks lasteasutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

3)  kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;

4)  tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

5)  korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valitsemist;

6)  koostab lasteasutuse struktuuri ja töötajate koosseisu;

7)  kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

8)  annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

9)  kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;

10)  koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;

11)  korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist;

12)  vastutab lasteasutuse tuleohutuse-, tervisekaitse- ja töökaitse nõuete täitmise eest.

(5)  Lasteasutuse juhataja äraolekul asendab teda kõigi õiguse ja kohustustega juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal, kellele on töölepingu või juhataja käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine. Juhataja ettepanekul määrab linnapea isiku, kes asendab juhatajat juhul, kui juhataja ja juhataja asetäitja on samal ajal ära.

(6)  Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.

(7)  Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus.

(8)  Juhatajaga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, mitte kauemaks kui viieks aastaks.

(9)  Juhataja esitab vähemalt üks kord aastas aruande lasteasutuse tegevusest hoolekogule ja linnavalitsusele.

§ 12. Pedagoogiline nõukogu

(1)  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

(2)  Lasteasutuse juhataja kutsub kokku pedagoogilise nõukogu vähemalt üks kord kvartalis.

(3)  Pedagoogiline nõukogu võtab otsuseid vastu kohalviibijate poolthäälteenamusega.

(4)  Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 13. Hoolekogu

(1)  Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2)  Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad iga õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab linnavalitsus ühe isiku hoolekogu koosseisu. Lasteasutuse juhataja esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3)  Hoolekogu:

1)  kuulab ära lasteasutuse juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2)  annab lasteasutuse juhatajale ja linnavalitsuselesoovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3)  teeb juhatajale ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4)  teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku suurendada käesolevas põhimääruses toodud laste maksimaalset arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ja sõimerühmas kuni kahe ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra;

5)  osaleb oma esindaja kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursikomisjoni töös;

6)  otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

7)  otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4)  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteasutuse juhataja ettepanekul.

(5)  Hoolekogu koosolekud protokollitakse ja protokolli ärakiri edastatakse linnavalitsusele.

§ 14. Sisehindamine lasteasutuses

(1)  Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist.

(2)  Lasteasutuse sisehindamise korra kehtestab lasteasutuse juhataja.

(3)  Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

(4)  Sisehindamise aruanne, mille kinnitab lasteasutuse juhataja, kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja linnavalitsusega.

§ 15. Lasteasutuse vara

(1)  Lasteasutuse valduses olev vara on Sillamäe linna omand.

(2)  Lasteasutuse vara valitsemine toimub «Sillamäe linna põhimäärusega» kehtestatud korras.

§ 16. Lasteasutuse eelarve ja finantseerimine

(1)  Lasteasutuse eelarve Sillamäe linna eelarve koosseisus kinnitab linnavolikogu.

(2)  Lasteasutuse finantseerimist eelarvest korraldab linnavalitsus.

(3)  Lasteasutus võib saada rahalisi vahendeid ka riigieelarvest, laekumistest sihtfondidest ja muudest laekumistest.

(4)  Vanema poolt kaetava osa määra kehtestab linnavolikogu.

(5)  Lasteasutusel on õigus osutada linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid.

(6)  Linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse arvestusliku kohamaksumuse ühe lapse kohta, mis on arvlemise aluseks teiste omavalitsustega.

(7)  Lasteasutuse raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine oma põhimääruses ja «Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirjades» ettenähtud korras ning vastavalt «Raamatupidamise seadusele».

§ 17. Dokumendihaldus ja järelvalve

(1)  Lasteasutuses peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise  korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2)  Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta regulaarselt aruandeid õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras.

(3)  Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus või linnavalitsuse poolt volitatud isikud. 

(4)  Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 18. Asjaajamine

(1)  Lasteasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

(2)  Asjaajamise korraldab lasteasutuse juhataja kooskõlas linna ühtse asjaajamiskorra ja kehtivate õigusaktidega.

§ 19. Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1)  Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või lõpetab tegevuse linnavolikogu otsusega.

(2)  Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

(3)  Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:

1)  lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;

2)  linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

(4)  Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 20. Põhimääruse muutmise kord

Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab linnavolikogu.

§ 21. Rakendussätted

(1)  Tunnistada  kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2001. a määruse nr 22/46-m «Koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine» (KO 2001, 22, 446; 2003, 116, 2011; 150, 2257; 2006, 84, 1061; 152, 1734; 2007, 59, 709) punkt 1.1.

(2)  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2008. aastal.

Volikogu esimees Jelena KORŠUNOVA

/otsingu_soovitused.json