Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 "Haigla liikide nõuded" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 432

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 "Haigla liikide nõuded" muutmine

Vastu võetud 31.03.2008 nr 19

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruses nr 103 «Haigla liikide nõuded» (RTL 2004, 116, 1816) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 2 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaks arsti, kellest vähemalt üks on erakorralise meditsiini arst või erakorralise meditsiini täiendõppe läbinud arst või anestesioloog või intensiivravi täiendusõppe läbinud arst;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Erialadel, mille statsionaarseid tervishoiuteenuseid üldhaigla peab osutama ja kus eriarst ei tööta haiglas ööpäevaringselt, peab olema tagatud vajadusel teenuse kättesaadavus. Günekoloog peab töötama haiglas, kui haiglas on sünnitaja.»;

3) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Üldhaiglas võib osutada kõiki anestesioloogia tervishoiuteenuseid ning esimese, teise ja kolmanda astme intensiivravi.»;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

« (71) Kolmanda astme intensiivravi osutamiseks peab üldhaiglas olema lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud nõuetele järgmine aparatuur ja sisustus:
1) ägeda neerupuudulikkuse asendusraviks: hemodialüüsi, hemofiltratsiooni ja peritoneaaldialüüsi aparatuur;
2) hingamisaparaat iga III astme intensiivravi voodikoha kohta;
3) monitorid hemodünaamika invasiivseks jälgimiseks.

(72) Kolmanda astme intensiivravi osutamiseks peab üldhaiglas käesoleva määruse § 2 lõikes 7 nõutud kahest ööpäevaringselt töötavast arstist üks olema anestesioloog või intensiivravi täiendusõppe läbinud arst kuni kümne haige kohta. Ööpäevaringselt peab töötama üks anesteesia-intensiivravi õde kuni kahe haige kohta.»;

5) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Erialadel, kus eriarst ei tööta ööpäevaringselt haiglas, peab olema tagatud vajadusel teenuse kättesaadavus.»;

6) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Piirkondlikus haiglas, kus osutatakse ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid ainult lastele, peavad ööpäevaringselt töötama vähemalt üks erakorralise meditsiini arst või erakorralise meditsiini täiendõppe läbinud arst, lastekirurg, pediaater ja anestesioloog.»;

7) paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erihaiglas võib osutada tervishoiuteenuseid käesoleva määruse §-des 33–58 loetletud erialadel piirkondliku haigla nõuetele vastavalt, kõigi tugierialade (laborimeditsiini, radioloogia, patoloogia eriala ja vere käitlemise) teenused peavad olema tagatud piirkondliku haigla tasemel ning anestesioloogia ja intensiivraviteenused peavad olema osutatud erihaigla poolt piirkondliku haigla nõuetele vastavalt.»;

8) paragrahvi 72 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tervishoiuteenuste osutamine taastusravihaiglas peab vastama käesoleva määruse §-s 26 kehtestatud nõuetele järgmise erisusega: ööpäevaringselt peavad töötama üldõed, arsti kättesaadavus peab olema tagatud vajadusel ööpäevaringselt.».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json