Teksti suurus:

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2009
Avaldamismärge:

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2002 nr 391
RT I 2002, 105, 624
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.02.2007 nr 39 (RT I 2007, 14, 73) 23.02.2007

27.03.2008 nr 73 (RT I 2008, 15, 111) 7.04.2008

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 35 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Andmekogu eesmärk

Töötuskindlustuse andmekogu (edaspidi andmekogu) asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on Eesti Töötukassale seadusega ja muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmise tagamine.

§ 2. Andmekogusse kantavad andmed

Andmekogusse kantakse andmed kindlustatute ja nende kindlustusstaaži, töötavate «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute, töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlejate ja saajate ning määratud ja makstud hüvitiste kohta ja töötuskindlustusmaksete kohta.

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]


§ 3. Andmekogu nimi

Andmekogu ametlik nimi on «Töötuskindlustuse andmekogu».

§ 4. Andmekogu töötleja

Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja on Eesti Töötukassa.

§ 41. Andmekogu turvaklass

Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]


§ 5. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» «Töötuskindlustuse seaduses» sätestatud erisustega.

2. peatükk
ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED

§ 6. Kindlustatu ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta andmekogusse kantavad andmed

Kindlustatu ja töötava «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isiku kohta kantakse andmekogusse:
1) eesnimi (-nimed);
2) perekonnanimi (-nimed);
3) isikukood;
4) «Töötuskindlustuse seaduse» § 40 lõikes 1 nimetatud tasude suurused kuude ja tööandjate kaupa;
5) kindlustusstaaž, mida arvestatakse kuudes iga kindlustatu kohta vajaduse tekkimise seisuga, välja arvatud «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
6) kindlustusstaaži arvestuse lõpetamise ja selle nulliks lugemise päev, välja arvatud «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
7) tööandja nimi ja registri- või isikukood.

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

§ 7. Töötuskindlustushüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks §-s 6 nimetatud andmetele kindlustatu ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
1) elukoha aadress;

11) viimase töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpetamise kuupäev;

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

12) viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

2) hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3) hüvitise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
4) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
5) keskmine ühe kalendripäeva töötasu;
6) määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101-st kalendripäevast alates;

7) hüvitise arvestamise perioodi alguse ja lõpu kuupäev;

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

8) päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada;
9) hüvitise maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
10) hüvitise maksmise lõpetamise kuupäev;

101) hüvitise maksmise lõpetamise alus;

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

11) päevade arv, mille eest hüvitis välja maksti, ja eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade arv;
12) kuupäev, milleni kindlustatul on õigus taotleda hüvitist eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade ulatuses;
13) määratud hüvitis kuude kaupa;
14) hüvitise määramise, määramata jätmise või maksmise lõpetamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

 

§ 71. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed

(1) Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse hüvitise saaja ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
1) eesnimi (-nimed);
2) perekonnanimi (-nimed);
3) isikukood;
4) tööandja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
5) hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
6) hüvitise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
7) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
8) töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev;
9) keskmine kuupalk;
10) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

(2) Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) töötajate või avalike teenistujate koguarv tööandja juures;
2) isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse;
3) hüvitise saaja töö- või teenistusstaaži pikkus selle tööandja juures;
4) hüvitise saajale määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.

(3) Tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tööandja maksejõuetuks tunnistamise kuupäev ja alus;

2) hüvitise saajale taotletud, arvestatud ja määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

§ 72. Töötuskindlustusmakse kohta andmekogusse kantavad andmed

Töötuskindlustusmakse kohta kantakse andmekogusse:
1) «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 1 alusel makstud kindlustatu töötuskindlustusmaksed kindlustatute ja kuude kaupa;
2) «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 2 alusel makstud tööandja töötuskindlustusmaksed kuude kaupa;
3) töötuskindlustusmakset maksnud tööandja nimi ja registri- või isikukood.

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

§ 8. Andmekogusse andmete esitajad

(1) Andmekogusse andmete esitajad (edaspidi andmete esitaja) on:
1) Maksu- ja Tolliamet ning Tööturuamet, kes esitavad andmed elektrooniliselt;
2) kindlustatu, kes esitab töötuskindlustushüvitise taotlemisel avalduse ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktis 5 nimetatud tööandja tõendi lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis;
3) tööandja, kes esitab töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlemisel avalduse lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis;
4) pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis määratud vastava pädevusega isik, kes esitab tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel avalduse lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

(2) Volitatud töötleja peab arvestust andmevahetuse kohta andmete esitajatega.

(3) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutavad andmete esitajad.

3. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE

§ 9. Andmekogu pidamine


(1) Andmekogu peetakse vastavalt «Töötuskindlustuse seadusele», «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», muudele seadustele ja seaduste alusel antud õigusaktidele ning käesolevale põhimäärusele.

[RT I 2008, 15, 111 – jõust. 7.04.2008]

(2) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

(3) Andmekogu jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks andmekoguks ja arhiiviks.

(4) Andmekogu arhiivi pidamisel lähtutakse «Arhiiviseadusest» ja volitatud töötleja kehtestatud korrast.

4. peatükk
ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE MUUTMINE, PARANDAMINE JA KUSTUTAMINE

§ 10. Andmete muutmine ja parandamine

(1) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja andmekogusse uued andmed.

(2) Kui andmekogu töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse andmekogus olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama.

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

§ 11. Arvestuse pidamine ning arhiveerimine

(1) Volitatud töötleja peab arvestust andmekogus andmete muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.

(2) Enne andmekogu kande muutmist, parandamist või kustutamist andmekogu kanne arhiveeritakse.

5. peatükk
ANDMETE ANDMEKOGUST VÄLJASTAMINE

§ 12. Juurdepääs andmetele

Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega». Andmekogu ei sisalda avalikuks kasutamiseks ettenähtud andmeid.

§ 13. Andmete väljastamine

(1) Andmekogust väljastatakse andmeid:

1) volitatud ja vastutava töötleja töötajatele, kellele vastav õigus on antud tööülesannete täitmiseks andmekogu töötleja poolt;

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

2) valitsusasutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Andmekogust andmete väljastamiseks sõlmitakse vajadusel lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud andmesaajatega leping, milles sätestatakse andmete loetelu ja väljastamise kord ning andmete kaitse täpsemad nõuded.

[RT I 2007, 14, 73 – jõust. 23.02.2007]

(3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

(4) Andmekogust väljastatakse andmeid volitatud töötlejale esitatud kirjaliku või elektroonilise taotluse alusel.

(5) Andmekogust väljastatakse andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele elektrooniliselt või paberkandjal.

(6) Andmekogust andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust.

§ 14. Isikuandmete saladuses hoidmise kohustus

Andmete töötlemises osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmekogu töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

6. peatükk
JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE

§ 15. Järelevalve andmekogu pidamise üle

Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk
ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE

§ 16. Andmekogu likvideerimine

(1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 17. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json