Teksti suurus:

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 28, 417

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Vastu võetud 02.04.2008 nr 27

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3 ja § 34 lõigete 3 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võiturul sekkumise osas (EÜT L 032, 06.02.2008, lk 3–20), artikli 35 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm.

§ 2. Eraladustatavat võid tootva isiku või tema ettevõtte heakskiitmine

Võid eraladustamiseks toota sooviv isik (edaspidi tootja), kelle ettevõte on «Toiduseaduse» alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldiseisva tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3. Eraladustamislepingu sõlmimine

(1) Eraladustamislepingu sõlmimist taotleva isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja eraladustamislepingu sõlmimise taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Isik, kes soovib sõlmida komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990, milles sätestatakse sealiha eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 22–29), artiklis 3, (EÜ) nr 6/2008, millega kehtestatakse lamba- ja kitselihale eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 3, 5.1.2008, lk 13–23), artiklis 3 või (EÜ) nr 907/2000, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veise- ja vasikalihasektori eraladustusabiga (EÜT L 105, 3.5.2000, lk 6–14), artiklis 4 nimetatud eraladustamislepingut või soovib seda sõlmida pakkumismenetluse teel, esitab PRIA-le lisas 2, 3 või 4 toodud vormi kohase taotluse või pakkumise.

(3) Isik, kes soovib sõlmida komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega võiturul (ELT L 32, 6.2.2008, lk 3–20), artiklis 34 nimetatud või eraladustamislepingut (edaspidi lepingupool), esitab PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase taotluse.

(4) Lõikes 3 nimetatud või kohta teises Euroopa Liidu liikmesriigis eraladustamislepingu sõlmimisel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab lepingupool Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4. Nõuded laole ja ladustamisele

(1) Laona kasutatav külmhoone, lihalõikus- ja lihapakkimisettevõte, kus eraladustatavat liha konditustatakse või tükeldatakse ja pakitakse, peab olema «Toiduseaduse» alusel tunnustatud.

(2) Ühe eraladustamislepinguga hõlmatud tooted ladustatakse ühes laos, paigutatuna selle eraladustamislepinguga hõlmamata toodetest eraldi.

(3) Eraladustatavate toodete massi määramiseks on laos sobiv taadeldud kaal ning tooted on paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääb vähemalt 60 cm.

§ 5. Eraladustatava või märgistus

Kui laopidaja laoarvestuse süsteem võimaldab või lattu toimetamise päeval sisestada komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008 artikli 35 lõikes 3 nimetatud andmeid, ei pea lattu toimetamise kuupäeva eraladustatava või pakendile märkima.

§ 6. Eraladustatava toote lattu paigutamisest ning tükeldamisest ja konditustamisest teatamine

Lepingupool esitab PRIA-le liha lattu paigutamise, tükeldamise ja konditustamise korral:
1) komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 3 lõike 4 punktis b, (EÜ) nr 6/2008 artikli 3 lõike 4 punktis b ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 4 lõike 6 punktis b nimetatud liha lattu paigutamise kavatsuse kohta lisas 7 toodud vormi kohase teate;
2) komisjoni määruste (EÜ) nr 6/2008 artikli 4 lõikes 2 ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 5 lõikes 2 nimetatud liha tükeldamise ja konditustamise korral ning loomade, kelle rümpasid kavatsetakse ladustada, tapmise korral kirjalik teade, millel on märgitud nimetatud tegevuste toimumise kuupäev;
3) komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/90 artikli 3 lõike 4 punktis c, (EÜ) nr 6/2008 artikli 3 lõike 4 punktis c ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 4 lõike 6 punktis c nimetatud liha lattu paigutamisega seotud dokumendina lisas 8 toodud vormi kohase liha lattu paigutamise aruande.

§ 7. Eraladustatava toote laost väljaviimine

(1) Komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 9 lõikes 5 ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 18 lõikes 1 nimetatud ekspordiks liha laost väljaviimisel esitab lepingupool PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase teate.

(2) Komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 9 lõikes 5, (EÜ) nr 6/2008 artikli 9 lõikes 4 ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 18 lõikes 1 nimetatud liha laost väljaviimisel esitab lepingupool PRIA-le lisas 10 toodud vormi kohase teate.

(3) Eraladustatavat võipartiid võib laost välja viia vähemalt ühe tonni suuruste osade kaupa, välja arvatud viimane osa partiist, mis võib olla väiksem kui üks tonn.

§ 8. Eraladustamistoetuse taotlemine

(1) Veise-, lamba- ja kitse- ning sealiha eraladustamistoetuse ettemakse taotlemiseks ja eraladustamistoetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le:
1) komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 6 lõikes 4, (EÜ) nr 6/2008 artikli 6 lõikes 4 ja (EÜ) nr 907/2000 artiklis 11 nimetatud toetuse ühekordse ettemaksmise kohta lisas 11 toodud vormi kohane taotlus;
2) komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 7 lõikes 1, (EÜ) nr 6/2008 artikli 7 lõikes 1 ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 12 lõikes 1 nimetatud toetuse maksmise taotlus ning lisas 12 toodud vormi kohane tagatise vabastamise taotlus, millele lisatakse lisas 13 toodud vormi kohane liha laost väljaviimise aruanne, kui osa lepinguga hõlmatud lihast on laost välja viidud enne maksimaalse ladustusaja lõppu.

(2) Komisjoni määruste (EMÜ) nr 3444/1990 artikli 7 lõikes 1, (EÜ) nr 6/2008 artikli 7 lõikes 1 ja (EÜ) nr 907/2000 artikli 12 lõikes 1 nimetatud tõendavate dokumentidena esitatakse PRIA-le koopiad laoarvestuse dokumentidest ja alusdokumentidest ning kolmandasse riiki eksportimist tõendavatest dokumentidest.

(3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008 artikli 41 lõikes 3 nimetatud või eraladustamistoetuse saamiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 14 toodud vormi kohase taotluse.

(4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008 artikli 41 lõikes 4 nimetatud või eraladustamistoetuse ettemakse saamiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 15 toodud vormi kohase taotluse.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 42 «Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm» (RTL 2004, 48, 824; 2007, 61, 1101) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

/otsingu_soovitused.json