Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 27, 406

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 03.04.2008 nr 28

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ning § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määrust nr 20 «Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 22, 343) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «komisjoni määruse 70/2003 mõistes» sõnadega «komisjoni määruse 70/2001 mõistes»;

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõikes 1 nimetatud juhul on määruse alusel antav toetus vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), mõistes.

(12) Taotleja esitab lisaks §-s 8 nimetatud dokumentidele rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 «Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm» lisas toodud vormi kohase teatise jooksval majandusaastal ja kahel eelneval majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta.»;

3) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 3 129 000 krooni.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json