Teksti suurus:

Korraldatud jäätmevedu Tartu linnas

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 70, 1063

Korraldatud jäätmevedu Tartu linnas

Vastu võetud 27.03.2008 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 366 ja jäätmeseaduse § 66 lg 4 alusel.

§ 1. Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

(1) Jäätmeveo teenustasu piirmäär (edaspidi teenustasu piirmäär) on suurim võimalik tasu ühekordse segaolmejäätmete või vanapaberi ja kartongi käitlemise eest (kogumismahuti tühjendamistasu), millest ainuõigust omava vedaja teenustasud ei või olla kõrgemad. Teenustasude piirmäärad on ühtsed ja kehtivad kõikides Tartu veopiirkondades.

(2) Teenustasu piirmäär koosneb järgmistest komponentidest:

1) Kogumistasu, mis on suurim võimalik tasu segaolmejäätmete või vanapaberi ja kartongi kogumise eest. Kogumistasu sisaldab kõiki ainuõigust omava vedaja poolt tehtavaid kulutusi teenuse osutamiseks, välja arvatud segaolmejäätmete üleandmine käitluskohas (prügilas). Kogumistasu määrad on toodud Lisas 1.
2) Ladestamistasu, mis on segaolmejäätmete ladestamise hind prügilas. Jäätmete ladestamise hinnad Aardlapalu prügilas kehtestab Tartu Linnavolikogu.

(3) Teenustasu piirmäär segaolmejäätmete puhul arvutatakse järgmiselt:

TPx= KTx + 0,2xy,
kus TPx on teenustasu piirmäär vastava suurusega kogumismahuti tühjendamisel (krooni),

KTx on kogumistasu vastava suurusega kogumismahuti teenindamisel (krooni),
x on kogumismahuti suurus (m3),
y on jäätmete ladestamistasu prügilas (krooni/tonn),
0,2 - prügi kaalu ja mahu suhe

(4) Vanapaberi ja kartongi puhul on teenustasu piirmäär võrdne kogumistasuga

(5) Teenustasu piirmäärad sisaldavad käibemaksu.

§ 2. Korraldatud jäätmeveo veopiirkonnad

(1) Kuni 30. septembrini 2010 on Tartu haldusterritoorium jagatud kuueks jäätmeveo piirkonnaks. Piirkonnad on määratud vastavalt Lisas 2 toodud skeemile 1 järgmiselt

1) piirkond 1 - Tähtvere, Veeriku, Supilinna, Vaksali, Kesklinna ja Karlova linnaosad;
2) piirkond 2 - Maarjamõisa, Tammelinna ja Ränilinna linnaosad;
3) piirkond 3 - Annelinna linnaosa II osa ja Ihaste linnaosa: Piirkond 3 on piiritletud järgmiselt: Jaama, Kadaka, Anne, Kalda tee, piki kinnistute Kalda tee 15 ja 27, piki Kalda tee 15 ja 39, Pikk 65 ja Ihaste tee 2C, piki Pikk 65 ja Ihaste tee 2A ning Pikk 65 ja Ihaste tee 11 vahelisi piire, Emajõgi, linna piir, Jaama tn;
4) piirkond 5 - Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad;
5) piirkond 6 - Raadi-Kruusamäe ja Ülejõe linnaosad. Kinnistud Roosi 91, Puiestee 112c, 114, 114l ja 114c kuuluvad 6. piirkonda;
6) piirkond 7 - Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa. Piirkond 7 on piiritletud järgmiselt: piki Paju tn Emajõeni, Emajõgi, piki Pikk 65 ja Ihaste tee 11, Pikk 65 ja Ihaste tee 2a, Pikk 65 ja Ihaste tee 2j, Kalda tee 15 ja 39, Kalda tee 15 ja 27 vahelisi piire Kalda teeni, Kalda tee 24 juurest piki Anne tänavat Anne- Lõhmuse ristmikuni, piki Anne tänavat Kadaka tänavani, piki Kadaka tänavat Jaama tänavani, Jaama tn, linna piir, Roosi 91 kinnistu juurest läbi kinnistute Puiestee tänavani, Paju tn. Kinnistud Lääne 30j, 84, 80, 72, 64, 50, 52, 32 ja 28a, Jaamamõisa 38 ja 30, Puiestee 126c, 118a, 116 kuuluvad 7. piirkonda.

(2) Alates 01. oktoobrist 2010 on Tartu haldusterritoorium jagatud neljaks jäätmeveo piirkonnaks. Piirkonnad on määratud vastavalt Lisa 2 skeemile 2 järgmiselt:

1) piirkond 1 - Tähtvere, Veeriku, Supilinna, Vaksali, Kesklinna ja Karlova linnaosad;
2) piirkond 2 - Maarjamõisa, Tammelinna, Ränilinna, Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad;
3) piirkond 3 - Annelinna linnaosa II osa ja Ihaste linnaosa. Piirkond 3 on piiritletud järgmiselt: Jaama, Kadaka, Anne, Kalda tee, piki kinnistute Kalda tee 15 ja 27, piki Kalda tee 15 ja 39, Pikk 65 ja Ihaste tee 2C, piki Pikk 65 ja Ihaste tee 2A ning Pikk 65 ja Ihaste tee 11 vahelisi piire, Emajõgi, linna piir, Jaama tn;
4) piirkond 4 – Raadi-Kruusamäe, Ülejõe, Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa. Piirkond 4 on piiritletud järgmiselt: Jaama, Kadaka, Anne, Kalda tee, piki kinnistute Kalda tee 15 ja 27, piki Kalda tee 15 ja 39, Pikk 65 ja Ihaste tee 2C, piki Pikk 65 ja Ihaste tee 2A ning Pikk 65 ja Ihaste tee 11 vahelisi piire, Emajõgi, linna piir, Jaama tn.

(3) Piiritänavatel läheb veopiirkonna piir tänava keskelt (paarisnumbriga majad ühes ja paaritu numbriga majad teises piirkonnas).

§ 3. Jäätmeveo sagedus

Tühjendamise täpne sagedus sätestatakse jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahelises jäätmekäitluslepingus. Jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmisel toimub tühjendamine vastavalt Lisas 3 toodud tabelile.

§ 4. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2005. a määrus nr 118 «Korraldatud jäätmevedu Tartu linnas».

(2) Määrus jõustub 3. aprillil 2008. a.

Volikogu esimees Olev RAJU

lisa 1

lisa 2

lisa 3

/otsingu_soovitused.json