Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 “Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 430

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 “Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 03.04.2008 nr 12

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrust nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2007, 40, 688; 61, 1102) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) toetuse andmist ja kasutamist käsitlevate seminaride, koolituste ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate ürituste korraldamine toetuse andmist korraldavate asutuste teenistujatele ja töötajatele, toetuse taotlejatele ning toetuse saajatele ning sellesisulistel üritustel osalemine.»;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Projekti abikõlblikkuse periood algab riigi jooksvale eelarveaastale eelneva aasta 1. novembril, kuid mitte varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril ning lõpeb jooksva eelarveaasta 31. detsembril, kuid mitte hiljem kui 2015. aasta 31. augustil.»;

4) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 1–5 ja punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetuse saajale «Riigieelarve seaduse» § 6 lõike 1 alusel kulude liigendamist käsitleva Vabariigi Valitsuse korraldusega ettenähtud toetuse summa suurendamine ei ole lubatud.»;

6) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json