Teksti suurus:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2017
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 429

Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras

Vastu võetud 03.04.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse kohustatud isikutele «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 10 tähenduses.

  (2) Kohustatud isik võib käesolevale määrusele tugineda «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» §-s 18 nimetatud juhtudel.

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata, kui avalikult kättesaadavast teabest nähtub, et kliendi või tehinguga seonduv rahapesu või terrorismi rahastamise risk ei ole väike.

§ 2.  Üldnõuded hoolsusmeetmete kohaldamiseks lihtsustatud korras

  (1) Kohustatud isik võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras, kui ta on kirjalikus vormis kehtestanud «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» §-s 29 nimetatud protseduurireeglid, mis kirjeldavad madalama riskiastmega tehinguid ning kehtestavad selliste tehingute tegemiseks kohased nõuded ja korra.

  (2) Madalama riskiastmega tehingutena võib kohustatud isik käsitleda tehinguid, mis ei võimalda anonüümsust ja mille käigus on kohustatud isikul võimalik rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse tekkimise korral viivitamatult kohaldada «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 13 lõikes 1 nimetatud hoolsusmeetmeid.

§ 3.  Väikese riski kriteeriumid isikute või klientide kohta

  Väikese riski kriteeriumitena «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 18 lõike 1 punktides 1 kuni 4 nimetatud isikute või klientide isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollimisel käsitletakse järgnevaid samaaegselt esinevaid asjaolusid:
  1) isiku või kliendi isikusamasuse tuvastamine on võimalik avalikult kättesaadava teabe alusel;
  2) isiku või kliendi omandi- ja kontrollistruktuur on läbipaistev ja püsiv;
  3) isiku või kliendi tegevus ja tema raamatupidamistavad on läbipaistvad;
  4) isik või klient on aruandekohustuslik ja kontrollitav Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi täidesaatva riigivõimu asutuse, muu avalikke ülesandeid täitva asutuse või Euroopa Ühenduse asutuse poolt.

§ 4.  Väikese riski kriteeriumid tehingutele

  (1) Tehingute puhul võib väikese riski kriteeriumina käsitleda asjaolu, et tehingust saadavat kasu ei realiseerita kolmanda isiku kasuna, välja arvatud surma, töövõimetuse, eelnevalt kindlaks määratud kõrge vanuseni jõudmise või muu sarnase sündmuse korral.

  (2) Tehingute puhul investeerimisfondi osakutega võib väikese riski kriteeriumitena käsitleda järgnevaid samaaegselt esinevaid asjaolusid:
  1) tehingust saadav kasu ei ole kliendi poolt realiseeritav enne ühe aasta möödumist tehingu tegemisest;
  2) tehingu objektiks olevaid osakuid ei saa kasutada teise tehingu tagatisena;
  3) tehing ei toimu kiirmaksena;
  4) sõlmitud leping ei sätesta kliendi tagasiostuklauslit.

  (3) Väikese riski kriteeriumitele vastavatena võib käsitleda kohustusliku pensionifondi osakutega seotud tehinguid.

  (4) Väikese riski kriteeriumitena võib füüsilisele isikule kuuluva arvelduskonto suhtes käsitleda järgnevaid samaaegselt esinevaid asjaolusid:
  1) kontole laekuvad konto omanikuks oleva füüsilise isiku pension või sotsiaalabi toetus kontopidaja poolt tuvastatud juriidiliselt isikult või asutuselt;
  2) konto debiteerimised ei ületa punktis 1 nimetatud vahendite kogusummat.

Minister Ivari PADAR


Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json