Teksti suurus:

Toiduseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 16, 115

Toiduseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.03.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. aprilli 2008. a otsusega nr 267

Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2007, 22, 114) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 14 lõiked 51 ja 52 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Imiku piimasegu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoidu ning eritoidu, mille kohta ei ole kehtestatud nõudeid käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel, esmakordsel turuleviimisel teavitab turuleviija sellest Veterinaar- ja Toiduametit hiljemalt turuleviimise päeval, edastades turuleviidava eritoidu puhul kasutatava märgistuse näidise posti teel koos teatisega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) turuleviija nimi, elu- või asukoht ja aadress ning sidevahendite numbrid;
2) eritoidu nimetus;
3) eritoidu turuleviimise kuupäev.

(52) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud eritoit on juba viidud Euroopa Liidu muu liikmesriigi turule, edastab eritoidu Eestis turuleviija Veterinaar- ja Toiduametile:
1) turuleviidava eritoidu puhul kasutatava märgistuse näidise;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud teatise;
3) teabe selle järelevalveasutuse kohta, keda teavitati sama eritoidu esmakordsest turuleviimisest, välja arvatud imiku piimasegu puhul.»

§ 2. Paragrahvi 22 lõikest 4 jäetakse välja sõna «, ravimitaolist».

§ 3. Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiga:

«Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33).»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json