Teksti suurus:

Maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 16, 114

Maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.03.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. aprilli 2008. a otsusega nr 266

I. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2007, 24, 129) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «maatulundusmaa sihtotstarbega maa» sõnadega «(edaspidi maatulundusmaa)» ning pärast sõnu «viljelusväärtuse suurendamiseks» sõnadega «või keskkonnakaitseks».

§ 2. Paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandussüsteem käesoleva seaduse tähenduses on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kuivendamiseks ja niisutamiseks ning keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum, mis on kantud käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud registrisse.

(2) Kuivendussüsteem käesoleva seaduse tähenduses on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kuivendamiseks ettenähtud maaparandussüsteem, mille reguleerivast võrgust voolab liigvesi otse või maaparandussüsteemi eesvoolu kaudu looduslikku veekogusse (edaspidi kuivendussüsteemi suubla) või käesoleva seaduse § 46 lõikes 4 nimetatud ühiseesvoolu.

(3) Niisutussüsteem käesoleva seaduse tähenduses on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa niisutamiseks ettenähtud maaparandussüsteem, mille kaudu vesi ammutatakse veekogust või põhjaveekihist ja jaotatakse niisutatavale maale.

(4) Keskkonnakaitseks vajalik ehitis käesoleva seaduse tähenduses on keskkonnakaitsenõuete täitmiseks, eelkõige hajureostuse leviku ohu minimeerimiseks ja eesvoolu võimalikult suure isepuhastusvõime tagamiseks vajalik hoone või rajatis.

(5) Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluv maaparandussüsteemi teenindav tee käesoleva seaduse tähenduses on tee, mis on vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks ega ole avalikult kasutatav tee teeseaduse tähenduses.

(6) Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk (edaspidi reguleeriv võrk) käesoleva seaduse tähenduses on veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks (edaspidi kuivendusvõrk) või vee jaotamiseks (edaspidi niisutusvõrk).

(7) Maaparandussüsteemi eesvool (edaspidi eesvool) käesoleva seaduse tähenduses on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme vee läbilaskevõimest sõltub reguleeriva võrgu nõuetekohane toimimine.

(8) Ühiseesvool käesoleva seaduse tähenduses on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimise.

(9) Maaparandussüsteemi maa-ala käesoleva seaduse tähenduses on maa-ala, millel paikneb reguleeriv võrk.»

§ 3. Paragrahvi 4:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima hajureostuse leviku ohu.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Maaparandussüsteemi osa projekteerimise, ehitamise ja maaparandushoiu suhtes kohaldatakse käesoleva seadusega maaparandussüsteemile kehtestatud nõudeid.»

§ 4. Paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna «maaparandusehitise» sõnaga «ehitise».

§ 5. Paragrahvi 6:

1) lõiget 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) tiik, mis paikneb käesoleva lõike punktis 2 nimetatud niisutusvõrguga ühel kinnisasjal ja mis mahutab kuni 3000 m3 niisutamiseks kasutatavat vett.»;

2) lõike 6 punktis 1 asendatakse sõna «maaparandusehitise» sõnaga «ehitise».

§ 6. Paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 16 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kavandatava maaparandussüsteemi asukoht, selle maa-ala pindala ja eesvoolu pikkus ning maaparandussüsteemi teenindava tee pikkus;».

§ 8. Paragrahvi 20:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «päeva» sõnadega «, maaparandussüsteemi ehitaja nime»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui maaparanduse väikesüsteemi ehitab maaparandussüsteemi omanik, ei ole omanikujärelevalve tegemine vajalik.»

§ 9. Paragrahvi 21:

1) lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) projekteerija ja ehitaja antud garantiitähtaeg, kui see on pikem kui kaks aastat;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) selle kinnisasja katastritunnus, millel maaparandussüsteem paikneb.»

§ 10. Paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Maaparanduse väikesüsteemi ehitamise korral ei ole nõutav ehitustööde päeviku pidamine.»

§ 11. Paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 12. Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitamist tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.»

§ 13. Paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) ettevõtja ei ole tasunud riigilõivu.»

§ 14. Seadust täiendatakse §-dega 381 ja 382 järgmises sõnastuses:

« § 381. Registreeringuandmete muutumisest ja tegevuse lõpetamisest teavitamine

(1) Ettevõtja esitab registreeringuandmete muutumise või registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetamise korral registri volitatud töötlejale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse registreeringuandmete muutmiseks või kustutamiseks.

(2) Kui ettevõtja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlust registreeringuandmete muutmiseks ettenähtud aja jooksul, peatab registri volitatud töötleja registreeringu ning teavitab viivitamata ettevõtjat kohustuse täitmata jätmisest ja registreeringu peatamisest.

(3) Kui ettevõtja esitab registreeringuandmete muutmise taotluse, taastab registri volitatud töötleja registreeringu viie tööpäeva jooksul asjakohase taotluse saamisest arvates.

§ 382. Registreeringuandmete õigsuse kinnitamine, registreeringu peatamine ja registrist kustutamine

(1) Ettevõtja esitab registri volitatud töötlejale iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringuandmete õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringuandmete muutmisest on möödunud rohkem kui kolm kuud.

(2) Kui ettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust, peatab registri volitatud töötleja registreeringu ning teavitab viivitamata ettevõtjat kohustuse täitmata jätmisest ja registreeringu peatamisest.

(3) Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringuandmete õigsuse kohta, taastab registri volitatud töötleja registreeringu viie tööpäeva jooksul asjakohase kinnituse saamisest arvates.

(4) Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringuandmete õigsuse kohta, kustutab registri volitatud töötleja peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest.»

§ 15. Paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) ettevõtja ei ole käesoleva seaduse §-s 381 sätestatud korras teatanud oma registreeringuandmete muutumisest ja registreering on olnud peatatud vähemalt kaks kuud või kui ettevõtja ei ole käesoleva seaduse §-s 381 sätestatud korras teatanud registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetamisest – nimetatud asjaolu tuvastamisest arvates;».

§ 16. Paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandussüsteemide register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Maaparandussüsteemide registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 17. Paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maaparandussüsteemide registrisse kantakse maaparandussüsteemi osa kohta:
1) ehitise nimetus;
2) maaparandussüsteemi kood;
3) tehnilised üld- ja detailandmed;
4) asukoha andmed;
5) projekteerimistingimuste andmed;
6) ehitusprojekti koondandmed;
7) ehitusprojekti koostamiseks tehtud maaparanduse uurimistöö andmed;
8) ehitusprojekti või ehitise ekspertiisiakti andmed;
9) ehitusloa andmed;
10) ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ning maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri kood;
11) ehitamise alustamise tähtpäev;
12) kasutuselevõtu akti andmed;
13) kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise ehitamiseks vajaliku ehitusprojekti kooskõlastamise andmed või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise andmed;
14) riikliku järelevalvetöötaja ettekirjutuse andmed;
15) kasutusotstarbe lõppemise andmed.»

§ 18. Paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandussüsteemide registri andmed on avalikud ja need avaldatakse käesoleva seaduse § 40 lõikes 3 nimetatud registri volitatud töötlejate veebilehtedel.»

§ 19. Paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise ehitamine ja veetaseme reguleerimine sellel kinnisasjal

(1) Kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, kavandatava käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetamata hoone või rajatise ehitusprojekti ja eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastab ehitusloa andja maaparandusbürooga.

(2) Eesvoolu kaitselõiguna käsitatakse kuivendussüsteemi suubla osa, mille veetaseme reguleerimine mõjutab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist. Kaitselõigu ulatus määratakse maaparandushoiukavas.

(3) Maaparandusbüroo juhataja teeb kooskõlastuse andmise või kooskõlastusest keeldumise otsuse taotluse saabumisest arvates kümne tööpäeva jooksul. Ehitusloa andjale saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel.

(4) Ehitusprojekti või eesvoolu või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsust ei kooskõlastata, kui ehitise ehitamine või veetaseme reguleerimine takistab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist.»

§ 20. Paragrahvi 48 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, võib selle kinnisasja kasutusotstarvet (edaspidi maakasutus) muuta ning seda kinnisasja ümber kruntida, jagada, ühendada, liita või eraldada (edaspidi maakorraldustoiming) maaparandusbüroo eelneva kooskõlastuse alusel.

(2) Kooskõlastuses määratakse maakasutuse muutmise või maakorraldustoimingu tingimused, mis tagavad kinnisasjal ja naaberkinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimise.

(3) Maaparandusbüroo juhataja teeb maakasutuse muutmise või maakorraldustoimingu tegemiseks kooskõlastuse andmise või kooskõlastuse andmisest keeldumise otsuse asjakohase taotluse saabumisest arvates kümne tööpäeva jooksul. Maaomanikule saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel.

(4) Maaparandusbüroo juhataja ei kooskõlasta maakasutuse muutmise või maakorraldustoimingu tegemise taotlust, kui nimetatud tegevused takistavad maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist.

(5) Kui kinnisasjal paikneb maaparandussüsteemi reguleeriv võrk ja kinnisasja sihtotstarvet muudetakse selliselt, et maa ei ole enam maatulundusmaa või eluasemekohtade maa käesoleva seaduse § 2 tähenduses, loetakse maaparandussüsteemi kasutusotstarve sellel kinnisasjal lõppenuks ja maaparandussüsteemide registrisse tehakse asjakohane muudatus.»

§ 21. Paragrahvi 52 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandushoiutööde sihipäraseks korraldamiseks koostatakse alamvesikonna maaparandushoiukava (edaspidi maaparandushoiukava), mis on kooskõlas veeseaduse alusel koostatava vastava veemajanduskava (edaspidi veemajanduskava) põhimõtetega.

(2) Maaparandushoiukavas kavandatakse, arvestades koostatava veemajanduskavaga, maaparandussüsteemil rakendatavad abinõud, mis tagavad:
1) maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse;
2) käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuete täitmise.

(3) Maaparandushoiukavas sisalduvale kaardile kantakse maaparandussüsteemi kajastav informatsioon.

(4) Maaparandushoiukavas selgitatakse:
1) maaparandussüsteemi maa-ala tegelik kasutamine ja soovitatav kasutamine;
2) riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu seisund;
3) üle 10 km2 valgalaga eesvoolul hajureostuse leviku ohtlikud lõigud.

(5) Maaparandushoiukavas kavandatakse, arvestades koostatava veemajanduskavaga:
1) maaparandussüsteemi keskkonnameetmed;
2) maaparandusühistute soovituslikud tööpiirkonnad.»

§ 22. Paragrahvi 55 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Taimse Materjali Kontrolli Keskus» sõnadega «Põllumajandusuuringute Keskus».

§ 23. Paragrahvi 56 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandusühistu (edaspidi ühistu) asutatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras ühistu tegevuspiirkonnas asuvate nende kinnisasja omanike (edaspidi asutajad) otsuse alusel, kelle omandis on üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-alast või üle ühe kolmandiku selles tegevuspiirkonnas asuva ühiseesvoolu pikkusest.

(2) Ühistu tegevuspiirkond on maa-ala, millel paikneb vähemalt üks maaparandussüsteem.

(3) Asutajad teavitavad ühistu asutamise kavatsusest ja asutamiskoosoleku toimumisest käesoleva seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud ühistu kohustuslikke liikmeid kirjalikult vähemalt kümme tööpäeva enne asutamiskoosoleku toimumist.

(4) Ühistu kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse esitatakse registripidajale mittetulundusühingute seaduses ettenähtud dokumentidele lisaks:
1) maaparandusbüroo väljaantud ühistu tegevuspiirkonna kaart, millel märgitakse valgala piir ning reguleeriva võrgu ja ühiseesvoolu paiknemine. Kui ühistu tegevuspiirkonnas on polder, märgitakse ühistu tegevuspiirkonna kaardile ka kaitsetammi paiknemine;
2) maaparandusbüroo õiend asutatava ühistu tegevuspiirkonnas paiknevate kinnisasjade omanike kohta, kelle maal paikneb reguleeriv võrk ja ühiseesvool, ning andmed kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi maa-ala pindala ja ühiseesvoolu pikkuse kohta.»

§ 24. Paragrahvi 60 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühistu kohustusliku liikme osamaksu suurus ühistu varas on võrdeline tema kinnisasjal paikneva:
1) maaparandussüsteemi maa-ala suurusega, kui kinnisasjal ei paikne ühiseesvoolu;
2) ühiseesvoolu pikkusega, kui kinnisasjal ei paikne reguleerivat võrku;
3) maaparandussüsteemi maa-ala suurusega ja ühiseesvoolu pikkusega, kui kinnisasjal paiknevad nii reguleeriv võrk kui ka ühiseesvool.

(2) Kui ühistu kõigi kohustuslike liikmete maal paikneb reguleeriv võrk, võib ühistu liikme osamaksu suurus ühistu varas olla võrdeline tema kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi maa-ala suurusega.

(3) Ühistu liikme osamaksu arvutamise metoodika ning osamaksu tasumise kord ja tähtaeg määratakse ühistu põhikirjas.

(4) Ühistu liikme osamaksu suuruse määrab üldkoosolek ühesugustel alustel kõigile ühistu kohustuslikele liikmetele. Kui ühistu liikme kinnisasjal ei paikne maaparandussüsteemi, määrab ühistu liikme osamaksu suuruse üldkoosolek põhikirjas ettenähtud metoodika alusel.

(5) Ühistu liige tasub osamaksu põhikirjas määratud korras ja tähtaja jooksul.

(6) Kinnisasja võõrandamise või pärimise korral, sealhulgas võõrandamisel täite- või pankrotimenetluses, tasub kinnisasja omandaja ühistule kinnisasja võõrandaja või pärandaja tasumata jäänud maksed ja maaparandushoiukulud. Tasutud maksete ja maaparandushoiukulude osas on kinnisasja omandajal tagasinõudeõigus kinnisasja võõrandaja vastu.»

§ 25. Paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühistu liikmete üldkoosolekul on igal ühistu liikmel üks hääl. Sõltuvalt ühistu liikmele kuuluvate kinnisasjade arvust või ühistu liikmele kuuluva maaparandussüsteemi maa-ala suurusest ja tema kinnisasjal paikneva ühiseesvoolu pikkusest võib ühistu põhikirjas ette näha teistsuguse häälte arvu, arvestades, et ühel ühistu liikmel võib üldkoosolekul osalemise korral olla kuni kaks viiendikku häälte üldarvust.

(2) Kui kinnisasi kuulub mitmele isikule, siis on neil ühine hääl või ühised hääled.»

§ 26. Seaduse 8. peatükki täiendatakse §-ga 631 järgmises sõnastuses:

« § 631. Ühistu lõpetamine

Ühistu lõpetatakse lisaks mittetulundusühingute seaduses sätestatud juhtudele ka juhul, kui maaparandussüsteemi kasutusotstarve käesoleva seaduse kohaselt lõpeb.»

§ 27. Paragrahv 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Järelevalvetöötaja eririietus

(1) Järelevalvetöötaja peab mõne järelevalvetoimingu ajal kandma eririietust.

(2) Nende järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalvetöötaja kandma eririietust, ja eririietuse kirjelduse kehtestab põllumajandusminister.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eririietuse soetamise kulud kaetakse selleks riigieelarves ettenähtud vahenditest.»

§ 28. Paragrahvi 69 lõikes 4 asendatakse sõnad «rakendada sunniraha» sõnadega «rakendada sunnivahendit».

§ 29. Seaduse 10. peatüki tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 72. Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete rikkumine

Ehitaja poolt maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete rikkumise eest, kui see põhjustab maaparandussüsteemi mittenõuetekohase toimimise, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 73. Maaparandussüsteemi ehitamisega seotud kohustuste täitmata jätmine

(1) Maaparandussüsteemi omaniku poolt maaparandussüsteemi ehitamise eest ehitusloata või ehitusprojekti järgimata või omanikujärelevalve nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 74. Maaparandusühistu poolt nõuetele mittevastava isiku kaudu omanikujärelevalve tegemine

Maaparandusühistu poolt nõuetele mittevastava isiku kaudu omanikujärelevalve tegemise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 75. Maaparandushoiu nõuete või maaparandussüsteemi või selle osa rikkumine

(1) Maaparandushoiu nõuete rikkumise või muu tegevuse eest, millega on rikutud maaparandussüsteemi või selle osa, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 751. Käesoleva seaduse §-des 47 ja 48 sätestatud kooskõlastusnõude rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 47 või 48 sätestatud kooskõlastusnõude rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 76. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 72–751 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 72–751 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Põllumajandusministeerium.»

§ 30. Paragrahvi 77 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud maaparandussüsteem ei pea vastama käesolevas seaduses maaparandussüsteemile esitatud nõuetele, kuid selle reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ning selle eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku.

(2) Kui maaparandusbürool puuduvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maaparandussüsteemi kohta maaparandussüsteemide registrisse kandmiseks vajalikud andmed, korraldab omanik nimetatud maaparandussüsteemi mõõdistamisjoonise (edaspidi mõõdistamisjoonise) koostamise.

(3) Mõõdistamisjoonise võib koostada käesoleva seaduse §-s 27 nimetatud ettevõtja, kes tegutseb maaparanduse uurimistöö, ekspertiisi või maaparandussüsteemi projekteerimise alal, või isik, kes vastab käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud nõuetele või kellel on maakorraldustööde tegevuslitsents.

(4) Mõõdistamisjooniselt peavad nähtuma:
1) maaparandussüsteemi hooned ja rajatised;
2) maaparandussüsteemi maa-ala piir ja pindala ning eesvoolu pikkus;
3) katastriüksuse piir ja katastritunnus;
4) kasutatav mõõtkava;
5) põhja-lõuna suuna tähis;
6) mõõdistamisjoonise tegija nimi, ametinimetus ja allkiri;
7) kasutatud tingmärkide selgitus.

(5) Kui maaparandussüsteem, mille kohta on koostatud mõõdistamisjoonis, vastab maaparandusbüroo hinnangul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele või kui maaparandussüsteemi nõuetega vastavusse viimine on saavutatav maaparandussüsteemi hoiutööde või rekonstrueerimisega, kinnitab maaparandusbüroo mõõdistamisjoonise ja esitab maaparandussüsteemide registrisse kantavad andmed viie tööpäeva jooksul maaparandussüsteemide registri digitaalsesse andmebaasi.»

§ 31. Seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 771 järgmises sõnastuses:

« § 771. Maaparandussüsteemi mõõdistamisjoonise kinnitamisest keeldumise alused

Maaparandussüsteemi mõõdistamisjoonist ei kinnitata, kui:
1) selle on koostanud käesoleva seaduse § 77 lõikes 3 nimetamata isik;
2) sellelt ei selgu käesoleva seaduse § 77 lõikes 4 sätestatud andmed;
3) maaparandussüsteem ei vasta vaatamata kavandatavale hoiutööle või rekonstrueerimisele käesoleva seaduse § 77 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
4) muul seadusest tuleneval juhul.»

§ 32. Paragrahvid 80 ja 81 tunnistatakse kehtetuks.

§ 33. Paragrahvi 82 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 52 nõuete kohane maaparandushoiukava koostatakse arvestusega, et käesoleva seaduse § 54 lõikes 8 nimetatud vesikonna maaparandushoiukava oleks kinnitatud 2009. aasta 22. detsembriks.»

§ 34. Paragrahv 84 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 84. Maaparandussüsteemi teostusjoonise üleandmine omanikule

(1) Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa tagastamise, erastamise või munitsipaliseerimise korral arvatakse sellel maal paiknev maaparandussüsteem maaparandusbüroo raamatupidamisarvestusest välja.

(2) Põllumajandusministeerium korraldab maaparandusbüroode kaudu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maal paikneva maaparandussüsteemi omaniku, valdaja või muu õigustatud isiku soovil temale maaparandussüsteemi teostusjoonise (edaspidi teostusjoonis) koopia üleandmise. Teostusjoonise koopia antakse üle tasuta.

(3) Väljastatavalt teostusjoonise koopialt peavad nähtuma:
1) maaparandussüsteemi olulised hooned ja rajatised;
2) katastriüksuse piir ja katastritunnus;
3) kasutatav mõõtkava;
4) põhja-lõuna suuna tähis;
5) koopia tegija nimi, ametinimetus ja allkiri.

(4) Teostusjoonisele lisatakse kasutatud tingmärkide selgitus.»

II. Planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579; 2007, 67, 414) tehakse järgmised muudatused:

§ 35. Paragrahvi 8 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste ning olemasolevate maaparandussüsteemide toimimist tagavate meetmete määramine;».

§ 36. Paragrahvi 17 lõike 2 punkti 3 täiendatakse sõnadega «või kui planeeritaval maa-alal asub maaparandussüsteem.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2008, 3, 24) tehakse järgmine muudatus:

§ 37. Seadust täiendatakse §-ga 2171 järgmises sõnastuses:

« § 2171. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri toimingud

Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 krooni.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json